Abdest Duaları

Abdest Duaları
Abdest Duaları

Abdest almaya başlarken (1)
Okunuşu:
“Bismillâhilazim velhamdülillâhi alâ dinil islâm.”
Anlamı :
Allah’ın (cc) ismini zikrederek başlarım. İslam dini üzere kıldığı için; hamt Allah’a (cc) mahsustur. O’na hamt ederim.

Abdeste almaya başlarken (2)
Okunuşu:
Bismillâhirrâhmanirrâhim:
Bismillâhi velhamdülillahi alâ dînil islâm. Allâhümmec’alnî minettevvâbîn, vec’alnî minel mütetahhirin, vec’alnî min ibadike’ssâlihîn, vec’alnî minellezîne lâ havfun aleyhim velâhüm yahzenûn.
Elhamdülillâhillezî câalel mâe tahûren vel islâme nûren.
Anlamı:
Allah’ın ismi ile, İslam dininin içinde bulunduğum için O’na hamt ederim. Allah’ım! Beni tövbe edenlerden ve tövbe sebebiyle tertemiz olanlardan ve kıyamette korkmayacak ve mahzun olmayacaklardan eyle.
Suyu tertemiz yapan ve bizim için İslam’ı nur kılan Allah’a hamdü sena ederim.

Ağza su verirken
Okunuşu:
“Allahümme enni alâ tilâveti’l Kur’ân-i ve zikrike ve şükrüke ve hüsnü ibadetike.”
Anlamı:
Allah’ım, Kur’an-ı Kerim’i okumada, seni zikretme, sana şükretme ve sana en güzel şekilde kulluk etmede inayetini istirham ederim.

Burna su verirken 

Okunuşu:
“Allahümme erihnî rayihate’l cenneti ve’r-zükni min neimihâ.”
Anlamı:
Allah’ım, Bana cennetin kokusunu koklat, ve cennet nimetlerinden beni rızklandır.

Yüz yıkanırken 
Okunuşu:
Allahümme beyyız vechî binûrike yevme tebyezzu vücûhûn ve tesveddü vücûh.”
Anlamı :
Allah’ım. Bir kısım yüzlerin ağarıp nurlandığı, bir kısım yüzlerin ise karardığı gün; benim yüzümü nurlandır. ağart.

Sağ eli yıkanırken
Okunuşu:
Allahümme a’tınî kitabî biyemini ve hâsibni hasâben yesira.”
Anlamı :
Allah’ım. Kitabımı (amel defterimi) sağ elime ver ve benim hesabımı kolaylaştır.

Sol eli yıkanırken 
Okunuşu:
“Allahümme lâ tu’tunî kitabî bişimâli velâ min verâl zahri.”
Anlamı :
Allah’ım. Kitabımı (amel defterimi) sol elime verme. Ve arkamdan da verme.

Başı mesh ederken 
Okunuşu:
“Allahümmec’alni minellezine yestemlûnel kavle feyettebiûne ahseneh.”
Anlamı :
Allah’ım. Beni hak sözü dinleyenlerden ve onun en güzeline tabi olanlardan eyle.

Kulak mesh edilirken
Okunuşu:

Allâhümmec’alnî minel-lezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebi’ûne ahsenehû.”
Anlamı :
Ey Rabb’im! Beni sözü dinleyip de ona en güzel şekilde tabi olanlardan kıl.

Boyun mesh edilirken
Okunuşu:

Allahümme a’tik unukî rakabetî mine’n nâri.”
Anlamı : 
Allah’ım. Boynumu cehennem ateşinden azat buyur.

Sağ ayak yıkanırken
Okunuşu:

“Allâhümme! Sebbit kademeyye ‘alas-sıratı yevme tezillü fîhil-akdâm.”
Anlamı : 
Ey Rabb’im! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.

Sol ayak yıkanırken
Okunuşu:

“Allâhümme’c-alli sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre.”
Anlamı :
Ey Rabb’im! Bana razı olduğun bir çalışma ver, günahımı bağışla, makbul bir amel ve zarar etmeyen bir ticaret nasip et.

Abdestten sonra
Okunuşu:

Allahümmec’alnî mine-t-tevvâbîne vec’alnî minel-mütetahhirîn.”
Anlamı :
Allah’ım beni tövbe eden ve günahlardan temizlenen kullarından eyle.