Alışverişte Okunacak Dualar

Alışverişte Okunacak Dualar 

Alışverişte Okunacak Dualar
Alışverişte Okunacak Dualar

Resûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz, bu mealdeki duasını şöyle okumuş, bizlere de örnek vermiştir:

Rasulullah(s.a.v)Efendimiz buyurdular ki:”Kim çarşıya girince bu duayı okursa Allah ona bir milyon sevap yazar,bir milyon günahını da affeder ve mertebesini bir milyon derece yükseltir,onun için cennette bir köşk yapar.”

Alışverişte Okunacak Dua: “Allahümme, innî es’elüke min hayri hâze’s-sûki ve hayri mâ fihâ, Ve eûzü bike min şerrihâ ve şerri mâ fihâ.Allahümme inni eûzü bike en usîbe fihâ yemînen fâcireten ev safkaten hâsireten.”

Alış-Verişte Okunacak Duanın Anlamı: “Allah’ım, aziz isminle giriyorum buraya, Allah’ım, senden bu çarşının (iş yerinin) hayırlısını diler, içindekinin hayırlısını nasip etmeni niyaz ederim. Şerrinden ve şerlisinden de sana sığınırım. Allah’ım, burada günah getiren yeminden, zarar veren ticaretten de sana sığınırım.”

Alış verişte Okunacak Bir Diğer Dua:”Lâilâhe illallâhü vahdehû lâşerîkeleh, lehü’l-mülkü velehü’l-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ-yemûtü bi-yedihi’l-hayri ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr.”

Anlamı: “Allâh’tan başka ilâh yoktur, O tekdir, O’nun ortağı yoktur, mülk ve hamd O’na âittir. Hayatı O verir, ölümü de O verir.Hayırlar O’nun elindedir. O her şeye kâdirdir.”
Hâkim b. Hîzâm (r.a.)’den Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Birbirlerinden ayrılmadıkça alıcı ile satıcı muhayyer (serbest)dirler. Eğer alış verişlerinde dürüst olurlar (şartlarını, mallarının kusurlarını) açıklarlarsa Allâh (c.c.) alışverişlerini bereketlendirir (mübârek kılar). Gelgelelim niyetlerini, şartlarını, mallarının kusurlarını açığa vurmaz, bir de alışveriş için yalan söylerlerse ticaretlerinin bereketi kalmaz. (Buhârî, Müslim)
Ebû Hüreyre (r.a.)’den Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim iyi (ve helâl) kazancından bir hurma kadar sadaka verirse Allâh (c.c.) o sadakayı bereketiyle kabul eder. Sonra onu birinizin tayını büyüttüğü gibi, sahibi için geliştirir de nihayet dağ gibi olur. (Buhârî, Müslim)