ilahirahmet
Anasayfa » Etkili Dualar » Celale Duası

Celale Duası

Celale Duası
Celale Duası

(Bu dua Arafat vakfesinde okunabilir)

Bismillahiirahmanirrahıym. Allahümme inni es’elüke bisirrizzati ve bizatissirri hüve ente ve ente hü. İhtecebtü binürillahi ve binuri arşillahi ve bikülli ismillahi min adüvvi ve adüvvillah. Bimieti elfin men la havle vela kuvvete illa billah. Hatemtü ala nefsi ve ala dini ve ala külli şeyin a’tanihi rabbi bihatemillahil maniillezi hateme bihi ektares semavati vel arz. Ve hasbunallahü ve ni’mel vekilü ni’mel mevla ve ni’men nasirü ve sellallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve sellim ecmain.

Bismillahirrahmanirrahıym
İlahi enter rabbu ve enel abdü ve entel halikü ve enel mahlükü ve enter rezzakü ve enel merzukü ve entelmalikü ve enelmemlukü ve entel azizü ve enez zelilü ve entel ganiyyü ve enel fakirü ve entel hayyü ve enel meyyitü ve ente baki ve enel fani ve entel kerimü ve enel leimü ve entel mühsinü ve enel müsiü ve entel gafurü ve enel müznibü ve entel azimü ve enel hakirü ve entel kaviyyü ve enez zaifü ve entel mu’ti ve enes sailü ve entel eminü ve enel haifü ve entel cevvadü ve enel miskinü ve en tel mücibü ve ened dai fagfir li zünübi ve tecavez anni birahmetike ya erhamerrahimin.

Allahümme salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin kema salleyte ala ibrahime inneke hamidüm mecid. Ve barik ala muhamınedin ve ala ali muhammedin kema barekte ala ibrahime inneke hamidüm mecid. Vela havle vela küvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme inni es’elüke minel hayri küllihi acilihi ve acilihi ma alimtü minhü ve ma lem a’lem. Allahümme inni es’elüke min hayrim ma seeleke minhü nebiyyüke muhammedün sallallahü aleyhi ve sellem. Allahümme inni euzü bike min şerri ma esteazeke minhü nebiyyüke muhammedün sallallahü aleyhi vesellem. Ve entel müsteanü aleyhi. Vela havle vela küvvete illa billahil aliyyil azım. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halekteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va’dike mesteta’tü eüzü bike min şerrima sane’tü ve ebüu leke bi ni’metike aleyye ve ebüu bizenbi fegfirli zünübi feinnehü la yagfirüz zününe illa ente birahmetike ya erhamer rahımin. Ve ene ihtesebtü billah. Tahassentü billah. İsteastü billah. İ’tesamtü billah, istensartü billah. Vela havle vela küvvete illa billahil aliyyil azim (üç kere). La ilahe illa ente sübheneke inni küntü minez zalimine. Ya aliyyü ya azimü ya kerimü ya semiü ya basirü ya müdebbirü ya hayyü ya kayyümü ya rahmanü ya men hü-hü-hü­hü. Ya evvelü ya ahırü ya zahirü ya batınü tebarekesmü rabbike zül celali vel ikram. Allahümmehdina binurike ileyke. Allahümme ekımna bisıdkıl ubudiyyeti beyne yedeyke.

Allahümmec’al elsinetena ratbeten bizikrike. Allahümmec’al nüfüsena mütieten liemrike. Allahümmec’al ervahena mükerremeten bümüşahadetik. Allahhümmec’al esrarena müne’ameten bikurbike ve mezideten ledeyke ya men la yeskünü kalbün illa bimürihi ve envarihi.Ve men la yeb ka vücüdün illa biefradihi ve ebrarihi ya men anese ibadehül ebrare ve evliyaehül mukarrebinel ehyar. Bimünacatihi ve esrarihi ya men emate ve ehya ve ezelle ve ehda ve ezheke ve ebka ve es’ade ve eşka ve efkere ve egna ve ebla ve afa küllü zalike biazimi tedbirihi ve sabıkı ekdarihi. İlahi ve seyyidi ve senedi eyyü babin eksıdü gayre babike ya sültanes selatin. İlahi ve seyyidi ve senedi em eyyü cenabin eteveccehü ileyhi gayre cenabike ya erhamer rahimin. İlahi ve seyyidi ve senedi entel aliyyül azimüllezi la havle vela kuvvete illa bike ya giyasel müstagyisin. İlahi ve seyyidi ve senedi ila men eksudü ve entel maksudü ya rabbel erbab.

Allhümme ya latifü edrikni bilütfikel hafiyyi ene muhtac ün zelilün ve entel kaviyyül ganiyyü. Allahümme ya seriel hisab. Ya şedidel ikab. Ya gafürü ya rahimü ya halıku külli şey. Ya fatıressemavati vel arz. Ya halikel habbi ven neva. Ya falikel ısbah. Ya veliyyel hesanat Ya dafies seyyiat. Ya gafirel hatiat. Ya satirel avrat. ya manial beliyyat. Ya mukilel asarati ya muhyil emvat. Ya münevvirel arzi vessemavati ikzi haceti fi hazihis saat. Ya ilahel evveline vel ahırin. Ya bedias semavati vel arz. Ya zülcelali vel ikram. Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina muhammedin salaten tühyi biha ruhi ve tüveffirü biha fütuhi ve terfaü biha hücfibi ve tünevvirü biha kalbi ve tüekkitü biha hubbi ve tühakkıku biha kurbi. Ve tüzekki biha lübbi. Ve tüferricü biha kerbi ve tekşifü biha gammi ve tagfirü biha zenbi ve testürü bi ha aybi ve tüehhilüni lirü’yetihi ve mü şahadetihl. Ve tüs’idüni bi mü kalemetihi ve bi müsafeheti hi. Ve sellim aleyhi ve ala alihi ve eshabihi ve ezvacihi ve zürriyyatihi vel hamdülillahi rabbil alemine. Muhammedün, mahmudün, ahmedü, hamidün, kasimün, akıbün, hatimün, mahin, dain, siracün, münirün, haşirün, mübeşşirün, nezirün, münzirün, resulün, mürselün, nebiyyün, mehdiyyün, mühtedin, halilün, habibün, tabibün, safiyyün, taha, yasin, mustafa, mücteba, mürteza, nasırün, kaimün, hafizün, şahidün, şehidün, adilün, alimün, halimün, nurün, mübinün, bürhanün, hüccetün, beyanün, mütiün, mezkurün, vaizün, sahibün, natıkun, sadıkun, müsaddıkun, muzafferün, mekkiyyün, medeniyyün, ebtahiyyün, kureyşiyyün, arabiyyün, haşimiyyün, azizün, harisun, reufün, rahimün, cevadün, ganiyyün, fettahün, alimün, münibün, hatibün, fasihün, reşidün, tahirün, mutahhirün, imamün, emirün, mütavassitün, sabıkun, müktasitün, evvelün, ahirün, zahirün, batınün, şafiün, müşeffiün, hadin, mühallilün, muharremün, amirün, nahin, hekimün, karibün, şakirün, şekurün, saburün, rakibün, müzemmilün, müalla, müzekka, müşfikun, muhsinün, mütemmimün sallallahü aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesira. Allahümme inni abdükez zaifül müznibül asi. Ya rabbi ve ente kulte ve kavlükel hakku; ud’uni estecib leküm ve ene ed’uke ve ene abdükez zaifü ve zelemtü nefsi ve’tereftü bizenbin innehü yagfirüz zünübe illa ente. Fe ente rabbi rahimün kerimün. Ve hazal abdü tabe min külli ameli illa bihi rizake. Ya ilahi bihakkı küdretike ve rahmetike ve ma’rifetike min abdikez zaifi en tekabbele tevbetehu ve terhamehu ya men la yuizzül ezillaü ve la yüzillül eizzaü illa ente.

Ya la ilahe illa ente bihakkı la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente bihürmeti la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente bi azameti la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente bicelali la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente bicelaleti la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente bikemali la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente bimülki la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente biizzi la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente bisültani la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente bimelekuti la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente biceberuti la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente bifazli la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente birahmeti la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente bimagfireti la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente bikavli la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente bihükmi la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente bizikri la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente binuri la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente bilütfi la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente biadli la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente bisıdkı la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente bikidemi la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente bidevami la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente bibekai la ilahe illa ente.
Ya la ilahe illa ente bibakı ebeden sermeden kai men kadiren mü’minen müheyminen ya allah hu ya rahmanu ya rahimu ya kerimu ya halimu ya alimu ya azimu ya kayyumu ya maliku ya muhitu ya şekurü ya kadimü ya kadiru ya tevvabu ya nasırü ya vasiu ya kafi ya refiu ya şahidü ya vekilü ya metinün ya veliyyün ya mütealin ya müntekımü ya raufü ya malikel mülki zül celali vel ikrami ya muksıtü ya camiü ya ganiyyü ya maniü ya nuru ya hadi ya bediü ya ilahü ya vahidü ya gafurü ya kabizü ya basıtü ya la ilahe illa ente ya hüve ya vedüdü ya mecidü ya fe’alü lima yüridü ya hennanü ya mennanü ya deyyanü ya sübhanü ya sültanü ya hallakü ya rezzakü ya fettahü ya vehhabü ya seriel hisabi ya şedidü ya mügisü ya fadılü ya tahirü ya kahirü ya kadirü ya Iatifü ya ni’mel mevla ve ni’men nasirü ya hafizü ya karibü ya mücibü ya sadıkü ya baisü ya evvelü ya ahırü ya zahirü ya batınü ya mübinü ya nuru ya kuddusü ya müntekımü ya azi’zü ya cebbarü ya mütekebbirü ya ehadü ya samedü lem yelid velem yuled velem yekün lehü küfüven ehad. Bihakkı hazihil esmai la ilahe illellahü muhammedün nebiyyüllah. Ve bihakkı alihetike ve rahınetike ve rububiyetike ve sultaniyyetike ve affvike, azarnetike ya zelcelali vel ikrami en tekziye havaici ve tusalliye ala muhammedin ve ala ali muhammedin en tec’ale le na min emrina ferecen ve mahrecen birahmetike ya erhamerrahimiyn.

Eşraka nurullahi ve zehere kelamullahi ve sebete emrüllahi ve nefeze hükmüllahi tevekkeltü alellah. Maşaellahu la havle vela kuvvete illa billah. Tahassentü bihafiyyi lütfülahi ve bilütfi sun’illahi ve bicemali sitrillahi ve biazimi zikrillahi ve bikuvveti sultanillah. Deheltü fi kenefillahi vestecertü biresfilüllahi sallallahu aleyhi vesellem. Teberre’tü min havli ve kuvveti vesteantü bihavlillahi ve kuvvetih. Allahümmestürni fi nefsi vehfazni fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali ve veledi ve ashabi ve ahbabi. Bisetrikel lezi seterte bihi zateke fela aynün terake vela yedün tesilü ileyke ya rebbel alemine uhcübnianil kavmiz zalimine (30 kere) bikudretike ya kaviyyü ya metinü ya erhamer rahımin. Bike nestainü. Allahümme ya sabikel gavsi ve ya samies savti ve ya kasiyel izami lahmen ba’del mevti egisni ve ecirni min hızyiddünya ve azabil ahıreti. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azım. Ve sallallahu ala seyyidina muhammedin hatemen nebiyyine ve ala alihive sahbihi ve selleme teslimen kesiren daimen la yevmid dini velhamdü lillahi rabbil alemin. Allahu haziri, allahu naziri allahu şahidün aleyye, allahu mai, allahu müini ve hüve bikülli şeyin muhit. Allahümme inni es’elüke biennieşhedü enneke entellahu la ilahe illa hüvel ehadüs samedüllezi lem yelid ve lem yuled velem yekün lehu küfüven ehad. Allahumme salli ala seyyidina muhammedin salaten tüyessirü biha ümfirena ve tünevvirü biha sudfirena ve tüzeyyinü biha kuburena ve tübeyyinü biha ücfirena ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Elhamdü lillahi haınden yüvafi niameke ve yükafi mezideke nahmedüke bicemli mehamidike külliha ma alimna minha ve ma lem na’lem. Ve ala cemli niamike külliha ma alimna minhü ve malem na’lem ve ala külli halin estafirullah estafrullah estafirullahil azim. Ellezi la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü ve etfibü ileyhi ve es’elühüt tevbete vel magfirete innehu hüvet tevvabür rahıym. Allahümme entes selamü ve minke yeudüs selamü fe hayyina rebbena bisselam. Ve edhılna dares selami tebarekte rabbena ve tealeyte lekel hamdü ya zel celali vel ikram.
Allahümmeccirna minennari (üç kere) ve edhilnel cennete meal ebrari biaf’ike ya mücirü la ilahe illellahü vahdehü la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü vehüve hayyün la yemütü ebeden daimen bakıyen biyedihil hayri zül celali vel ikram. Vehüve ala külli şeyin kadirün ve ileyhil mesir. La ilahe illellahu vahdehü ve sadaka va’delıli ve nasere abdebu ve eazze cündehu ve gafere zenbehu ve bezemel ahzabe vahdehü vela şeyun ba’deh. La ilahe illellahu vela havle vela kuvvete illa billahi vela na’büdü illa iyyahu lehun ni’metü velehul fadü ve lehus senaül hasen.

La ilahe illellahu muhlisine lehud dinü velev keribel kafirune.
La ilahe illellahul melikül cebbar.
La ilahe illellahül azizül gaffar.
La ilahe illellahül vahidül kahhar.
La ilahe illellahül müheyminüs settar.
La ilahe illellahül ekberül müteal.
La ilahe illellahü celle celaluhu.
La ilahe illellahü celle senauh.
La ilahe illellahü amme nevalü.
La ilahe illellahü azzeme şe’nub.
La ilahe illellahü şemüle ihsanuh.
La ilahe illellahü teaıa kibriyauh.
La ilahe illellahü tekaddeset esmauh.
La ilahe illellahü tenezzebet sıfatüh.
La ilahe illellahül halimül kerim.
La ilahe illellahül hayyül azım.
La ilahe illellahül gafurür rabim.
La ilahe illellahuş şekurül halim.
La ilahe illellahül evvelül kadim.
La ilahe illellahül ahırül mükim.
La ilahe illellahül ezeliyyül ebediyyü.
La ilahe illellahül vahidül ehadü.
La ilahe illellahül ferdüs samed.
La ilahe illellahül kayyumus sermediyyü.
La ilahe illellahü lem yettabiz sahıbeten vela veled.
La ilahe illellahü lem yelid velem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad.
La ilahe illellahül ma’budü bikülli mekan.
La ilahe illellahül meskurü bikülli lisan.
La ilahe illellahül mün’imü bila imtinan.
La ilahe illellahü külle yevmin hüve fişe’n.
La ilahe illellahü imanen billah.
La ilahe illellahül emanen minellah.
La ilahe illellahü emaneten indellah.
La ilahe illellahü hakken hakka.
La ilahe illellahü imanen ve sıdka.
La ilahe illellahü talattüfen ve rifka.
La ilahe illellahü taabbüden ve rıkka.
La ilahe illellahüs sahibül vahdaniyyetil ferdaniyyetil ezeliyyetil ebediyyetil lezıleyse lehu zıddün vela niddün vel a şebıhün vela şerikün vela nezırün vela müşırün vela nezırün vela veled. Muhammedün resfilüllahi kaimün biemrihı ve vahyih. La ilahe illellahul aliyyül azım. La ilahe illellahul halimül kerim.
La ilahe illellahü sübhanellahi rabbil arşil azım.
La ilahe illellahül celilül cebbar.
La ilahe illellahül vahidül kahhar.
La ilahe illellahül müttaliüs settar.
La ilahe illellahü halikül leyli ven nehar.
La ilahe illellahü vahdehu la şerike lehu ilahen vahiden ve nahnü lehu abidun.
La ilahe illellahü vahdehu la şerike lehu ilahen vahiden ve nahnü lehu hamidun.
La ilahe illellahü vahdehu la şerike lehu ilahen vahiden ve nahnü lehu şakirun.
La ilahe illellahü vahdehu la şerike lehu ilahen vahiden muhammedür resulüllah. Ya hayyü ya kayyumu ve salavatullahi ala hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Eşhedü enneke rabben halıken. Allahümmegfirli ya allahu, ya allahu ya allahu celle celaluhü birahmetike ya erhamer rahimin.

Bismillahirrahmanirrahıym.
La ilahe illellahü vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyün la yemutü ve hüve ala külli şey’in kadir(2). La ilahe illellahül melikül hakkül mübin. Muhammedün resulüllahi sadıkul va’dül emin(3).Sübhanellahi ve bihamdihi vel hamdüliliahi ve la ilahe illellahu vellahu ekber, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azım. Sübhanellahi ve bihamdihi sübhanellahil azim(5). Sübbuhun küddusun rebbüna ve rebbül melaiketi ver ruh(6). Estafirullahel azim. Ellezi la ilahe illa hüvel hayyül kayyumu ve etü bu ileyhi ve es’elühu ettevbete vel magfirete vel hidayete lena innehu hüvet tevvabür rahıym (7). Allahümme rahmeteke ercü, fela tekilün ila nefsi tarfete aynin ve aslıhli şe’ni küllehü la ilahe illa ente. Allahümme la mania lima a’teyte ve la mu’ti lima mena’te ve la raddün lima kadeyte ve la yenfaü zal ceddü minkel ceddü. Allahümme la ilahe illa entel halimül hakimü, tebarekte sübhaneke rabbül arşil azim. Bismillahillezi la yedurru mea ismihi şey’un fil arzı ve la fissemai ve hüves semiül alim. Eüzü bikelimatillahit tammati min şerri ma haleke ve zeree ve beree vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahi iftetahtü ala ilahi tevekkeltü ve fevvezdü emri ile ilahi innellahe basirün bil ibad. Allahümme salli ala muhammedin ma dametis salavatü ve salli ala muhammedin ma dametil berkatü. Allahümme salli ala cesedi muhammedin fil ecsadi ve salli ala ruhi muhammedin fil ervahı ve salli ala kabri muhammedin fil kuburi, ve salli ala türabi muhammedin fil etrabi ve salli ala cemiil enbiyai vel mürseline vel hamdülillahi rabbil alemin.

Not : Alıntıdır

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.