ilahirahmet
Anasayfa » Etkili Dualar » Din Büyüklerinden Dualar

Din Büyüklerinden Dualar

Din büyüklerinden dualar
Din büyüklerinden dualar

Peygamberimizin Hz. Ebubekir’e öğrettiği dua:
Allah’ım, Peygamberin Muhammed, dostun İbrahim, sırdaşın Musa, kelime ve ruhundan olan İsa hürmetine, Musa’ya inen Tevrat, İsa’ya inen İncil, Davut’a inen Zebur, Muhammed’e (sav) inen Kur’an hürmetine, Bütün peygamberlerine indirdiğin vahiy hürmetine, mahlukatın üzerindeki kaza ve takdirin, senden isteyenlere verdiklerin; fakir ettiğin zenginler, zengin ettiğin fakirler, hidayete ulaştırdığın kimseler hürmetine, Kur’an-ı Kerim’de olan Samed, Ehad ve Tahir isimlerin hürmetine, gündüzleri aydınlatıp geceleri karartan ismin hürmetine, azamet ve kibriyan ve zatının nuru hürmetine, senin kuvvet ve kudretinle Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamamı ve bütün hareketlerimi ona uydurmamı senden dilerim. Güç ve kuvvet ancak sendendir. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Uhud Savaşı Sonrası Peygamberimizin (sav)’in duası:
Allah’ım! Hamdın tamamı sana aittir. Senin ihsanına kimse karşı çıkamaz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Sapıttığını kimse hidayete erdiremez. Hidayete erdirdiğini de kimse sapıtamaz. Verdiğini kimse engelleyemez ve engellediğini de kimse veremez. Uzaklaştırdığını da kimse yaklaştıramaz. Allah’ım bize bereket, rahmet, fazl ve rızkını ihsan eyle. Allah’ım! Değişmeyen ve zeval bulmayan nimetini istiyorum. Allah’ım! Yokluk gününde yardımını, korku gününde emniyetini istiyorum. Allah’ım! Bize verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah’ım! Bizleri Müslüman olarak öldür ve Müslüman olarak dirilt. Bizi aldatılmadan ve zelil olmadan salihler zümresine ilhak eyle. Allah’ım! Peygamberlerini yalanlayıp senin yolundan insanları alıkoyanları da helak et. Azabını ve cezanı onların üzerine indir. Allah’ım! Kendilerine kitap verilen kafirleri helak et.”

Hz. Adem’in duaları:
Ey Allah’ım, Muhammed’in ve Onun alinin hakkı için senden isterim. Seni noksan sıfatlardan beri, kemal sıfatlarla vasıflandırırım. Şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni bağışla ey Rabbim. Şüphesiz ki günahları ancak sen bağışlarsın, senden başka kimse bağışlayamaz. Tövbemi kabul et. Zira sen, çokça tövbeleri kabul eden ve bağışlayansın. Ey Allah’ım, ey Rabbim, ey hay ve kayyûm olan Allah’ım! Ey yerleri ve gökleri yaratan, celal ve ikram sahibi Allah’ım! Ey noksan sıfatlardan uzak, kemal sıfatlarla vasıflanan Allah’ım! Ben nefsime zulmedenlerden oldum. Ey Allah’ım, senden kalbimi marifet nuru ile ebedi olarak diriltmeni istiyorum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah; istiyorum ki rahmetinle, beni imanla canlandırasın, zira sen merhamet edicilerin en merhametlisisin. Ey Allah’ım, dinimizi salim kıl, imanımızı son anda selb etme. Bize merhameti olmayanları üzerimize musallat kılma. Bizi dünya ve ahiret rızkları ile rızıklandır. Zira Sen her şeye kadirsin. İcabete, de layıksın. Ey hidayet edici Allah’ım, itimadım sanadır. Allah tevfık sahibinin velisidir. O ne güzel arkadaştır. Her korkuya lâ ilahe illallah, her sıkıntı ve kedere maşaallah, her bir günaha estağfirullah, her musibete innâ lillâh, her nimete elhamdülillah, her rızaya eş şükrü lillâh, her acayip şeye sübhânallah, her darlığa hasbiyellâh, her kaza ve kadere tevekkeltü alellah. Her taat ve masiyete lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.

Hz. İsa’nın duası:
Allah’ım! Bugün yine sabahladım. Bugün de başıma gelecek fenalıkları engelleyecek gücüm yoktur. Arzu ettiğime ulaşabilecek kuvvetim de yoktur. Biliyorum bütün güç sendedir ya Rabbi ben yaptığım işimle sana rehin düşmüşüm. Benden daha fakiri yoktur. Rabbim beni düşmanımın önünde gülünç duruma düşürme, dostuma kötülük yaptırma, dinimde musibete uğratma! Rabbim en büyük arzumu dünya kılma. Bana acımayanı üzerime musallat etme. Ey ebedi diri ve hayat sahibi olan Allah’ım duamı kabul eyle.

Hz. Hızır’ın duası:
Allah’ın adıyla. Allah ne dilerse o olur. Kuvvet ve kudret ancak Allah’ın yardımıyladır. Her nimet Allah’tandır. Hayrın tamamı Allah’ın kudret elindedir. Allah ne dilerse o olur. Allah’tan başka kötülüklere engel olacak yoktur.

Hz. Ebubekir’in duası:
Ya Rabbi ! Şu ahiret azığı az olan adama, lütfunla cömert davran. Hakikatten o; günahlarından dolayı iflas etmiştir, çaresizdir. Senin kapına gelmiş, kapına sığınmıştır. Ey kudreti sonsuz Allah’ım, onu boş çevirme. Şu kulunun günahları çoktur hem de çok fazladır. Sen çok olan günahları da bağışlarsın. Bu kul, çaresizdir; gurbetteki yolcu gibidir. Günahkardır; kapına sığınmış, rahmet dileyen bir fakirdir. O hep isyan etti…Unuttu seni ve nimetlerini. Hata üzerine hata yaptı. Sen ise bütün bunlara rağmen iyilik üzerine iyilik ettin. Sonsuzca verdin, hep verdin, tükenmez hazinenden isyankarlara da verdin. Rabbim, günahlarım, kum taneleri kadar çoktur. Doğrudur, sayılmayacak kadar fazladır. Ya Rabbi ne olur günahlarımın hepsini affet, en güzel şekilde arınmış kıl beni.

Hz. Ebubekir’in duası:
Allah’ım, günah işleyerek kendime büyük bir zulüm yaptım. Günahları senden başka bağışlayan yoktur. Katından bir lütufla beni bağışla ve bana merhamet eyle. Çünkü sen çok bağışlayan ve merhameti sonsuz olansın.

Hz. Ömer’in duası:
Allah’ım, ben kaba bir insanım, beni yumuşat; cimriyim, beni cömert yap; zayıfım, beni güçlendir. Allah’ım, bizi indirdiğin Kuran’ın, gönderdiğin dininle koru, bizi buyruğunda sabit kıl. Allah’ım, beni gafletle yakalamandan, gaflet içinde bırakmandan, gafillerden eylemenden sana sığınırım. Allah’ım, yaşım ilerledi, gücüm azaldı, halkım çoğaldı. Beni artık kendine al, fakat; dininde ne geri kalanlardan, ne de aşırı gidenlerden eyle. Allah’ım, yolunda öldürülmeyi, Peygamberinin kentinde vefat etmeyi bana nasip eyle.

Hz. Âişe’nin duası: 
Ey Allah’ım! Ben senden hayrın tamamını, şu anda olanını, geleceğini, bildiğimi ve bilmediğimi talep ederim. Şerrin bütününden, şu anda olanında ve geleceğinden, bildiğimden ve bilmediğimden sana sığınırım. Senden cennet ve cennete yaklaştırıcı söz ve hareketleri isterim. Ateşten, ateşe yaklaştırıcı söz ve hareketlerden de sana sığınırım. Senin kulun ve resulün Muhammed’in (s.a.v.) senden istediği hayrı senden istiyorum. Kulun ve resulün Muhammed (s.a.v.) her neden sana sığınmışsa ben de aynı şeyin şerrinden sana sığınırım. Senden isteğim, bana herhangi bir işi takdir buyurduğun zaman onun neticesini doğrulukla sona erdirmendir. Ey rahmet edenlerin en fazla rahmet edeni! Bütün bunları rahmetinden talep ederim!

Hz. Fatıma’nın okuduğu dua:
Ey yedi kat göğün ve büyük arşın sahibi olan Allah’ım! Bizim Rabbimiz, her şeyin Rabbi olan yüce Allah… Ey Tevrat’ı, İncil’i ve Kuran-ı Kerim’i indiren; taneyi ve çekirdeği çıkaran yüce Rabbim! Alnından tutup hesaba çekeceğin her şeyin şerrinden sana sığınırım. Ya Rabbi! Sen öyle evvelsin ki, senden evvel hiç kimse yoktur. Sen öyle ahirsin ki, zatından sonra hiçbir şey yoktur. Sen öylesine açıkta ve görünürsün ki, senin üzerine hiçbir şey yoktur. Sen öylesine sır ve gizlisin ki, senin önünde hiçbir şey yoktur. Ya Rabbi! Bana borcumu ödememi ve fakirliğimi gidermemi nasip et.

HZ. Enes İbn-i Mâlik’in duası: 
Allah’ım, hamd sana mahsustur. Senden başka hamd olmaya layık yoktur. Sen istemeden veren, bol bol ihsan edensin. Ey yerleri ve gökleri meydana getiren, ey celâl ve ikram sahibi olan, ey ebedi hay ve kayyum olan Allah! Muhammed’in (sav) ve Onun ali ve ashabına rahmet eyle. Rahmetinle beraber, arzularımı kabul et; ey merhametlilerin en merhametlisi, koruyucuların en koruyucusu!

İmam-ı A’zam’ın duası:

1-) Allah’ım Esma-i Hüsnayla yalvarıyorum. Allah’ım, sen lütufkarsın, duayı kabul edersin, müminsin, koruyucusun, meliksin, büyüksün, suret verensin, her şeyin sahibisin, verensin, alansın, meliksin, yücesin, tesbih edensin, şereflisin, yaşatansın, öldürensin, güçlüsün, apaçıksın, senden senin rızanı ve cenneti istiyorum. Allah’ım sen dirisin, hannansın (merhametlisin), halimsin, yumuşaksın, övülmüşsün, hakimsin, koruyucusun, hasibsin (her şeyi hesap edensin), senden rızanı ve cenneti istiyorum. Allah’ım sen daimsin, deyyânsın, dâfi’sin (def edensin), dünya ve ahiret hususunda kaçındığım şeyleri benden uzak tutmanı, rızanı ve cenneti istiyorum. Allah’ım sen rahmansın, rahimsin, Rabsın, raûfsun, rahimsin, râziksin, rezzâksın beni umduğum ve ummadığım yerlerden rızıklandır, senden rızanı ve cenneti istiyorum. Allah’ım sen selamsın, semî’sin, işitensin, duamı işitir, gizli ve aşikar yaptığım işleri bilirsin, benden yüz çevirme, beni tüm kötülüklerden koru, senden rızanı ve cenneti istiyorum ya Rabbi.

2-) O yüceler yücesine isyan ettim, günahlar içine düştüm. Biliyorum, yapmamam gerekirdi. O gerçek bir sahiptir. O terbiye edendir. O çok merhametli olandır. O bağışlayandır. Allah, her şeye gücü yetendir. Kul muhtaç oldukça çokça verendir. Ey Mennan! İstemeden de veren, kul sıkışmasa da veren sadece sensin. Ey beni yaratan! Bak senin için gözlerim yaşarıyor. Senin için ağlıyorum. Sen de tövbemi kabul et. Hatalarımı bağışla. Ya Rabbi! İsyanıma, nefsime mağlup oldum. Bilemiyorum ki, bunun sonunda kurtulacak mıyım, yoksa helak mı olacağım? Evet evet. Günahlarım günden güne artıyor. Diğer yandan ömrüm günden güne azalıyor, farkındayım. Sana yöneldim Allah’ım. İşte şimdi ölüm yatağında insanların önünde uzanmışım. Bu zayıf kuluna merhamet et, ey merhamet edicilerin sahibi.

3-) Ey Allah’ım! Bize belasız bir yaşayış, hevasız bir din, riyasız bir amel, azapsız bir af, ikabsız bir mağfiret, hesapsız bir cennet, perdesiz bir rüyet nasip et. Ey Allah’ım! Ölmeden önce tövbemizi kabul et. Ölüm sırasında bize acı. Ölümden sonra bize azap etme. Ölüm sarhoşluğunu üzerimizden hafiflet. Rahmetin hürmetine kabul et. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Amin.

İmam Şafiî’nin duası:
Ondan başka ilah yoktur. O, üstündür, hikmet sahibidir. Muhakkak ki Allah katında din, İslam’dır. Ben de Allah’ın tanık olduğu şeye tanıklık ederim ve bu tanıklığı, Allah’a emanet ederim, onu bana kıyamet gününde versin. Allah’ım her türlü afet ve beladan, gece ve gündüz gelecek musibetlerden, kutsallığının nuruna, kutluluğunun büyüklüğüne, temizliğinin azametine sığınırım. Hayırdan başka bizi her şeyden koru, bize yalnız hayır ver Allah’ım. Sığınacağım varlık sensin, sana sığınırım, sığınılacak yer sensin, sana iltica ederim, yalnız senden yardım dilerim, ey huzurunda zorbaların küçüldüğü, Firavunların boyunlarının eğildiği Rabbim. Senin yüzüstü bırakmandan, örttüğünü açmandan, senin zikrini unutmaktan, şükründen yüz çevirmekten sana sığınırım. Gece ve gündüz, uykuda ve uyanıkken, hazarda ve seferde, hayatta ve ölünce senin himayendeyim. Seni anmak benim şiarım, seni övmek benim örtümdür. Senden başka ilah yoktur. Azametini yüceltmek için, zatının yüceliğini anmak için seni tesbih eder, sana hamd ederim. Ya Rabbi, beni yüz üstü bırakma, kullarının şerrinden beni koru.

Veysel Karanî’nin duası:
Allah’ım, sen Rabbim’sin, ben kulunum. Sen Halik ben mahlukum. Sen rızık veren, ben rızıklanan. Sen sahip, ben sahiplenen; sen şerefli, ben şerefsiz; sen zengin, ben fakirim. Sen diri, ben ölüyüm. Sen Baki, ben faniyim. Sen kerem sahibi, ben keremsizim. Sen iyilik yapan, ben kötülük yapanım. Sen bağışlayan, ben günah işleyenim. Sen büyük, ben küçüğüm. Sen kuvvetli, ben zayıfım. Sen veren, ben dilenenim. Sen emniyetli, ben emniyetsizim. Sen cömert, ben ise miskinim. Sen kabul eden, ben dua edenim. Günahlarımı bağışla, beni azarlama, beni rahmetine ulaştır, ey merhamet edicilerin en merhametlisi!

Hz. Ukkaşe’nin duası:
Allah’ım, beni ibadetlerini en güzel şekilde yapan kullarından ve kendilerine verdiğin zenginliğin şükrünü eda eyleyenlerden eyle. Dini ve dünyevi işlerimi düzene koyma hususunda bana kolaylıklar ihsan eyle, hayırlı muratlarımıza nail eyle. Küçük ve büyük günahlardan ve her türlü şerlerden bizi uzaklaştır. Senin marifetinin nurlarıyla gönlümü aydınlat. Son nefesimde kelime-i şehadet getirerek iman nuruyla kalbimi nurlandır. Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey celal, beka, azamet ve ikram sahibi Allah’ım; rahmetin, izzetin ve kibriyan hakkı için Hz. Muhammed’e (sav), Onun al ve ashabına salat ve selam eyle! Allah’ım, amellerimiz az, ihtiyaçlarımız çok. Fakat sen bizim mevlamızsın, ne güzel mevla ve ne güzel yardımcısın. Affını diliyoruz ve dönüşümüz sanadır. Güç ve kuvvet ancak yüce ve aziz olan Allah’ın yardımıyladır.

İmam Zeynel Abidin’in duası:
“Ey güçsüzlerin yardımcısı, ey yoksulların hazinesi! Ey gariplerin sahibi! Ey dostlarının yardımcısı, ey düşmanların kahredicisi! Ey gökleri yükselten! Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan uzaksın. Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar! Ey her şeyin evveli ve ahiri! Ey her şeyin ilahı ve sanatkarı! Ey her şeyin rızk vereni ve yaratıcısı! Ey her şeyi daraltan ve genişleten! Ey her şeyi terbiye ve idare eden! Ey her şeyi dönüştüren ve değiştiren! Ey her şeyi dirilten ve öldüren! Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan uzaksın. Senden başka ilah yok ki imdadımıza yetişsin. Eman ver bize eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.”

Hz. Ebu Derda’nın duası: 
Allah’ım! Ruhumun ve aklımın dağınıklığından sana sığınırım Allah’ım! Canımı iyiler arasında al. Beni kötüler arasında bırakma. Allah’ım ben azabından korkup sana sığınan bir kimseyim. Beni azabından koru. Senin fadlına muhtaç bir dilenciyim. Beni fadlından rızıklandır. Güçlü de değilim ki, sana karşı geleyim, ancak suçunun bağışlanmasını dileyen bir suçluyum. Allah’ım! Bana kötü amel işletmek suretiyle beni deneme ki kötü bir kimse olarak tanınmayayım. Allah’ım! Alimlerin kalplerinin bana lanet okumalarından sana sığınıyorum. Allah’ım! İçine herhangi bir şey karışmayan şerden sana sığınırım. Allah’ım! Amelimden, utanılacak bir şeyi kardeşim Abdullah b. Revâha’ya göstermekten sana sığınırım.

Hz. İbn-i Abbas’ın duası:
Allah, her şeyden büyüktür. Allah, bütün yarattıklarından daha kuvvetlidir. Allah, korktuğum ve bana kötülük etmesinden sakındığım kimseden daha güçlüdür. Kulun filancanın, (korktuğu kimsenin adını söyler) avenelerinin ve cin olsun, insan olsun bütün yardımcılarının şerrinden, kendisinden başka ilah bulunmayan ve yedi kat göğü kudret eliyle tutup, izni olmadan yeryüzüne düşmelerine mani olan Allah’a sığınırım. Allah’ım! Onların şerrinden koruyucum ol. Senin şanın yücedir. Senin adın yüksektir ve senden başka ilah yoktur.

İbn-i Kayyim el-Cevziyye’nin duası:
“Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a özgüdür. Allah’ım, sana gösterişten uzak, kendisinde feyiz ve bereket olan bir şükürle hamd ederiz. Rabbimiz, Sana, Senin sevdiğin ve Senin razı olduğun, Senin zatına ve yüceliğine layık olan gökleri, yeri ve bunların arasını dolduranların sayısınca hamd ederiz. Rabbimiz, Sana, Senin dilediğin şeylerin sayısınca hamd ederiz. Rabbimiz, Sana, Senin bilinen ve bilinmeyen nimetlerin sayısınca hamd ederiz. Rabbimiz, Sana, ilminin kuşattıklarının sayısınca hamd ederiz.”

Hz. Mevlana’nın duası:
Yâ Rabbi! Bizim halimize bakarak muamele etme. Kendi ikram ve ihsanına göre bize muamele eyle. Ya Rabbi! Kerem ve lütfunla hidayet ettiğin kalbi tekrar dalalete, sapıklığa meylettirme. Belaları bizden sarf eyle, çevir ve değiştir. Ey affı çok olan, günahları örten Rabbim! O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma. Bize azap etme. Ya Rabbi! Biz nefis ile şeytana köpek gibi tabi olduksa da sen, azap aslanını bize saldırtma.

Elmalı Hamdi Yazır’ın duası:
“İlâhi, hamdini sözüme sertaç ettim, zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime kılavuz edindim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan, ben duyamam. Sen söyletmezsen, ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen, ben sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, Yar et bize erdirdiklerini. Salat ve selamlar, tahiyyat ve ikramlar, her türlü saygılar, asfiyanın başı, son Peygambere, Onun mübarek nesline, dostlarına ve O’na tabi olanlara olsun Ya Rab!”

İbrahim Ethem’in duası:
Rabbim! Sen fazilet sahibisin. İnsanlara sınırsız verensin. Ben hatalarla doluyum, affet beni! Senin hakkında şöyle düşünürüm: Derim ki; Rabbim beni bağışla. Bu duam gerçek olsun. Bağışla beni, ne olur ! Bana azap etme. Ben kabul ediyorum. Evet, nefsime ilan ettim günahlarımı. İnsanlar beni iyi birisi sanıyor. Halbuki sen beni affetmezsen insanların en kötüsüyüm Ya Rabbi! Senin isyankar kulun sana geldi işte. Günahlarını da kabul ediyor. Bütün bu günahlarıma rağmen sen beni affedersen senin şanındandır. Bunu beklerim. Beni kovarsan peki kime sığınırım? Bütün günahlarım için dua ediyorum. Eğer ihlasım varsa, iyi niyetle yaptığım bütün tövbeleri kabul et, kurtar beni! Ey yardım isteyenlerin sığınağı ! Sana sığındım. O zor günde, herkesin alnından tutulduğu o günde sen beni bağışla. Beni terk etme.

Kadı Zekeriyyâ el-Ensârî’nin duası:
Allah’ım! Günahlarımın hacmi çok büyük, senin mağfiretinden başka dayanağım yoktur. İlahi, ben günahkar kulum. Senden başka dayanacak ne ilmim, ne de amelim vardır. Allah’ım, hata ve günahlarımı azalt, çünkü ben çok kötülükler içindeyim. Allah’ım, günahlarım yedi denizden aşkındır, fakat senin mağfiretinin yanında bir damla dahi değildi. Eğer benim yalvarışlarım eksikse senin affının genişliğini umarım. Allah’ım, Hz. Muhammed (sav) hürmetine, cehennem zindanlarından beni azat eyle. Af ve lütfunu dileriz Mevlam! Hayırla beni yad eyle Allah’ım.”

Zeynel Abidin’in duası:
Rabbim! Günahlarım dilimi lal etti, konuşamıyorum; zira elimde hiçbir gerekçe yoktur. Ben günah musibetimin esiri, amellerimin rehinesi, günahlarımın müdavimi, hedefimin şaşkınıyım. Kendimi sana karşı cüretkarca davranan, tehditlerini küçümseyen bedbahtlar yerine koydum. Aman Allah’ım! Hangi cesaretle sana karşı cüretkarlık yaptım, kendimi hangi kuruntularla aldattım? Efendim! Ayak tökezlemelerime ve yüz üstü düşmelerime acı. Cehaletime hilminle, kötülüğüme iyiliğinle mukabele et. Ben günahımı ikrar, hatalarımı itiraf ediyorum. Kendimi sana teslim ediyorum.

Abdullah Verrak’ın duası:
Allah’ım tövbe edip tekrar işlediğim her bir günahtan dolayı affetmeni istiyorum. Söz verip yerine getirmediğim şeylerden dolayı beni affetmeni istiyorum. Senin hoşnutluğunu niyet ederek başlayıp sonradan içine başka duygular karışan işlerimden dolayı da bağışlamanı istiyorum. Bana ihsan ettiğin, ama benim onları sana karşı günah işleyerek kötüye kullandığım bütün nimetlerin için de senden beni bağışlamanı niyaz ediyorum. Ey gizli ve açıkta, gündüzün aydınlığında ve gecenin karanlığında, topluluk içinde ve gizlice işlediğim her günahı bilen Rabbim! Beni affetmeni istiyorum. Ey hilm sahibi Allah’ım, ey kullarına muamelesi yumuşak olan Rabbim, dualarımı kabul eyle.

Ebul Vefa Hazretleri’nin duası:
Ya Allah! Dünya ve ahirette karşılaşacağım her bir korku için lailaheillallah’ı, her keder ve üzüntü için maşaallah’ı, her bir nimet için elhamdülillah’ı, hayret verici her şey için subhanallah’ı, Her bir günah için estağfirullah’ı, her darlık için hasbünallah’ı, her musibet için inna lillahi ve inna ileyhi raciun’u, her bir kaza ve kader için tevekkeltü alellah’ı her bir itaat ve isyan hareketi için la havle vela guvvete illa billahil aliyyul aziim’i, hazırladım. Ey Rabbim! Bize arttır da eksiltme, bizi şereflendir de hor ve hakir kılma, bize ver de mahrum bırakma, bizi seç de üzerimize ihtiyar etme. Bizden razı oluver bizden kabul eyle. Ey Kerem sahibi! Ey esirgeyenlerin en merhametlisi! Duamı kabul eyle. Hamd alemlerin Rabbı’na mahsustur.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.