Esmaül Hüsna ile Dualar

Esmaül Hüsna ile Dualar
Esmaül Hüsna ile Dualar

Esmâ-ül Hüsnâ ile dualar
Bu dualar zamanın müsait olmasına veya arzuya göre günde 11, 21… 101 defa okunur. Ancak buna başlamadan evvel Esmâ-ul Hüsnâ’nın tamamı okunmalı ve sonra bu dualara başlanılmalıdır.

Esmâ’ları okumadan önce de şu duanın okunması çok güzeldir :
Allahumme innî es’elüke bi cemî’i esmâikel husnâ küllihe, mâ alimne minhü ve mâ lâ na’lem. Ve es’elüke bismikel azîmil ekberillezî men deâke bihi ecebtehü ve eşhedü biennehü Hüvallahullezî lâ ilâhe illâ Hû)

Mutluluk için : Yâ Rezzâku, yâ Latîf

Küfürden korunmak için :
 Yâ Rezzâku, yâ Kahhâr

Mahrumiyetten kurtulmak için :
 Yâ Rezzâku, yâ Rahîm

Günah arzusu, zulüm ve nifaktan korunmak için :
 Yâ Vehhâbu, yâ Rezzâku, yâ Fettâh

Sevgi kapısını açmak için ve her işin başında :
 Yâ Allahu, yâ Fettâh

Meleklerin ve salihlerin yardımı; bolluk, rızk, galibiyet, korunmak, bereketsizliğin kalkması ve habis ruhlardan korunmak için :
 Yâ Kâbidu, yâ Bâsitu, yâ Hâfıdu, yâ Râfi’

Dilek ve mağfiret için :
 Yâ Alîmu, yâ Semî’u, yâ Basîr

Nefse galip gelmek için :
 Yâ Hakemu, yâ Adlu, yâ Latîf

Cinlerden korunmak için :
 Yâ Ğaffâru, yâ Settâr

Tecellilere kavuşmak ve mükemmel insan olmak için :
 Yâ Ğafûru, yâ Settâru, yâ Aliyyu, yâ Şekûru, yâ Kebîr

Şefkat denizinin kapısını açmak için :
 Yâ Mucîbu, yâ Rahîm

Rahmet kapılarının açılması için :
 Yâ Mevlâ, yâ Mucîbu, yâ Vâsi’

Nefs ve şeytanı yenmek, itikadı güçlendirmek, zulüm ve şerlerden korunmak, kin ve hasetçilerinin duygularını izale etmek ve ibadetlerden lezzet almak için :
 Yâ Hakîmu, yâ Vedûd ve Yâ Mecîdu, yâ Bâis ve Yâ Şehîdu, yâ Hakk

Mahlukat tarafından sevilmek için :
 Yâ Hakîmu, yâ Vedûd

Darlık ve zafiyet zamanlarında :
 Yâ Vekîlu, yâ Kaviyyu ve Yâ Metînu, yâ Hamîd ve Yâ Veliyyu, yâ Muhsi

Mahrum olmamak ve duanın kabulü için :
 Yâ Ğaniyyu, yâ Kaviyyu, yâ Kâdiru, yâ Azîz

Ma’siyet ve şer arzusundan korunmak için :
 Yâ Veliyyu

Velayet makamından pay almak için :
 Yâ Muhsî

Bekabillah makamına kavuşmak, bid’atlerden ve nefsin hevasından temizlenmek için :
 Yâ Bedîu, yâ Bâk,i yâ Vârisu, yâ Reşîd

Zikir nurlarının açılması için :
 Yâ Metînu, yâ Veliyyu, yâ Hamîdu, yâ Muhsî

Nefsi arzuların ve düşmanların ölmesi, kalbin açılması ve engellerin kalkması için :
 Yâ Mübdi’u, yâ Mu’îd, yâ Muhyi’u, yâ Mumît, yâ Hayyu, yâ Kayyûm

Sultanı zikirle müşahede ve kalbin açılması için :
 Yâ Hayyu, yâ Kayyûm

Manevi yükselme, rahmetin inmesi ve azabın kalkması için :
 Lâ ilâhe illâ ente, yâ Hayyu, yâ Kayyûm

Muhabbetullah ve rahatlıkla ibadet edebilmek için :
 Yâ Vâcidu, yâ Mâcidu, yâ Vâhidu, yâ Samedu

Vecd (cezbe) için :
 Yâ Vâcidu, yâ Mâcidu

Latifelerin yükselmesi için :
 Yâ Vâhidu, yâ Ehadu, yâ Samedu

Vahdet makamına ulaşmak ve günahların affı için :
 Yâ Hû, yâ Allah, yâ Ehad, yâ Samed

Nurları müşahade esnasında dayanabilmek için :
 Yâ Kâdiru, yâ Muktediru, yâ Kaviyyu

Kötü ahlaktan arınmak, düşmanın helaki ve hasetçilerin belaya duçar olması için :
 Yâ Kâdiru, yâ Muktediru ve Yâ Mukaddimu, yâ Muahhiru

Hayırlıların seni anması, hayra kavuşmak, marifet cevherlerinin açılması, gaybe vukuf ve iman üzere ölmek için :
 Yâ Evvelu, yâ Âhiru, yâ Zâhiru, yâ Bâtinu

Rüşd yolunu bulmak için :
 Yâ Vâli, yâ Müteâli, yâ Berru, yâ Tevvâb

Dini ve dünyevi zararları defetmek, ruh ve bedenin gıdasını celbetmek için :
 Yâ Mâni’u, yâ Darru, yâ Nâfi’u

Nura kavuşmak için :
 Yâ Nûru, yâ Hâdi

Havf ve reca kapısının açılması için :
 Yâ Tevvâbu, yâ Müntekimu ve yâ Afuvvu, yâ Raûfu ve Yâ Mâlikülmülk

Hak ve istikamet üzere sebat için :
 Yâ Muksitu, yâ Câmi’u ve Yâ Ğaniyyu, yâ Muğni

Sinir sistemini yatıştırmak ve acelecilikten korunmak için :
 Yâ Sabûru, yâ Settâr ve Yâ Sabûru, yâ Tevvâb

Cinlerin sana musahhar olması, cinlerin, büyücülerin ve sihirbazların sana tesir ve tahakküm edememeleri için – 171 defa- :
 Yâ Mâlikülmülki, yâ Zel Celâli vel ikrâm

Gazap, öfke ve şehvetten kurtuluş ve Eman ve emniyet için – Her namazdan sonra 36 defa-:
 Yâ Selâmu, yâ Mü’minu, yâ Müheyminu

Bela, zulüm ve mikroplara karşı -40 defa-:
 Yâ Azîzu, yâ Cebbâr

Rızk ve bağışlanmak için ve zulme uğranıldığında -100 defa-:
 Yâ Ğaffâru, yâ Kahhâr, yâ Vehhâbu, yâ Rezzâk

Salih bir erkek evlada kavuşmak için, eşi ve kendisi, buluşmadan önce 10’ar defa :
 Yâ Mütekebbiru demelidirler.

Zorlukla karşılaşınca, zulme uğrayınca ve intikam almak için – 1000 defa-
: Yâ Azîzu, yâ Câbiru külli asîr

Allah tealanın güvencesi altına girmek ve mağlubiyetten kurtulmak için :
7 defa-:
 Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azîm
100 defa-: Yâ Kaviyyu
100 defa-: Yâ Vekîlu
100 defa-: lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Bekabillah için -500 defa-:
 Yâ Bâkî, entel Bâkî

Murakabe için :
 Yâ Vâli, yâ Müteâli, yâ Berru, yâ Tevvab esmâları 100 bin salâvât-ı şerîfeye bedel olan şu salâvât-ı şerîfe ile birlikte okunmalıdır: Allahumme sallî ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin en-nûruzzêti, vessırrissêri fî cemî’il esmê’i vel esêri vessıfât

Rızk ve aile fertlerinin salahı için :
 Yâ Allahu, yâ Fettâh. Allahumme salli alâ nûril envâri ve sırril esrâri ve tıryâkil ağyâri ve miftâhi bâbitteysâri seyyidinâ Muhamedinil muhtâri, ve alâ âlihil ethâri ve ashâbihil ahyâri adede niamillêhi ve ifdâlih. Allahumme yâ Fâtirassemevâti vel ardı, Âlimel ğaybi veşşehêdeh, ente tahkümü beyne ibâdike fîmâ kênü fîhi yahtelifûn. Rabbi evzi’nî en eşküra ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele amelen sâlihan terdâhu ve aslıhlî fî zürriyyeti. İnnî tübtü ileyke ve innî minel müslimîn. Allahumme sallî ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi adede kemêlillêhi ve kemâ yelîku bi kemêlih.