Her Türlü Hastalık için Okunacak Âyet-i Kerîme ve Dua

Her Türlü Hastalık için Okunacak Âyet-i Kerîme ve Dua
Her Türlü Hastalık için Okunacak Âyet-i Kerîme ve Dua

Her türlü hastalık için Hüve’llâhü’llezî 3 kere okunur.

” Eûzü billâhi’s-Semîi’l-Alîmi
mine’ş-şeytâni’r-racîm 
(3 kere )
Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Hüvallâhüllezî lâ ilahe illâ hû, âlimül ğaybi veş şehâdeh, hüver rahmânür rahıym. Hüvallâhüllezî lâ ilahe illâ hû, el melikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül aziyzül cebbârul mütekebbir, sübhânellâhi amma yüşrikûn. Hüvallâhül hâlikul bâriül musavviru lehül esmâül hüsnâ, yüsebbihu lehû mâ fıs semâvâti vel ard, ve hüvel aziyzül hakiym.”
( Haşr Suresinin son üç ayeti )

Anlamı : O, öyle Allah’tır ki, O’ndan başka hiç bir ilah yoktur. O gizliyi de bilir, aşikarı da. O çok esirgeyen ve çok bağışlayandır. O, öyle Allah’tır ki, O’ndan başka hiç bir ilah yoktur. O, öyle melik ki münezzehtir noksandan, salimdir, emin edendir. Gözcü ve hafızdır, gâlib ve kadirdir, büyüklükte eşi olmayandır. Azamet sahibidir. Müşriklerin şirk koştukları ortaklardan münezzehtir. O, yaratan, yoktan var eden, varlıklara suret verendir. O’nun güzel isimleri, Esma-i Hüsna’sı vardır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nu teşbih ederler. O, galibi mutlaktır, hüküm sahibidir.