Her Türlü Hastalık için Okunacak Şifa Ayet-i Kerimeleri

Her Türlü Hastalık için Okunacak Şifa Ayet-i Kerimeleri
Her Türlü Hastalık için Okunacak Şifa Ayet-i Kerimeleri

Her türlü hastalık için bu 7 Âyet-i Kerîme’yi okuyabilirsiniz.

1- ” Bismi’illâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Kul’len yusîbenâ illâ mâ keteb-Allâhü lenâ Hüve Mevlânâ, ve ‘alellâhî felyete vekkeli’l-mü’minûn.” (Tevbe, 51)

2- ” Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Râhîm.
Ve in yemseskallâhü bidurrin felâ kâşife lehû illâ Hüve, ve in yüridke bihayrin felâ râdde lifadlihî, yusîbü, bihî men yeşâü min ibâdihî ve Hüve’l-Ğafûru’r-Rahîm.” (Yûnus, 107)

3- ” Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
İnnî tevekkeltü ‘alallâhi Rabbî ve Rabbiküm mâ min dâbbetin illâ Hüve âhizün binâsıyetihâ inne Rabbi ‘alâ sırâtın müstekîm.” (Hûd, 56)

4- ” Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Ve ke’eyyin dâbbetin lâ tahmilü rizkahâ Allâhü yerzukuhâ ve iyyâküm ve Hüve’s-Semî’ul-Alîm.” (Ankebût, 60)

5- ” Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Mâ yeftehıllâhü linnâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehû mim ba’dihî ve Hüvel-Azîz’ül-Hakîm.” (Fâtır, 2)

6- ” Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Fein tevellev fekul hasbiyAllâhü lâ ilâhe illâ Hüve aleyhi tevekkeltü ve Hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azîm.” (Tevbe, 129)

7- ” Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 
Ve lein se’eltehüm men haleka’s-semâvâti vel’arda leyekûlunnAllâhü, kul efereeytüm mâ ted’ûne min dûnillâhi in erâdeniyAllâhü bidurrin hel hünne kâşifetü durrihî ev erâdenî bi-rahmetin hel hünne mümsikâtü’r-rahmetihi kul hasbiyAllâhü aleyhi yetevekkelü’l-mütevekkilûn.” (Zümer, 38)