Web sitemize hoşgeldiniz, 20 Nisan 2021

Hz Hızırın Okuduğu Vird ve Dualar

Sponsor Reklam

Dünya ve ahiret isteklerimiz için Sabah ve akşam namazlarının akabinde en az birer kere okunur en çok 21 kere okunur ve okumanın sonunda duası okunur.

Sırları:
1- Bu virde devam edenlerin Allah’ın izni ile zihni gücü ve anlayış kabiliyetleri artar.
2- Okumaya devam edenler Allahü Teala’nın birçok lütfuna nail olur.
3- Bu virde Allah Teala’nın bir çok ism-i şerifleri mevcuttur.Okuyanlar Allah Teala’nın tecellilerine mahzar olurlar.
4- Okuyanlar her muradlarına bi iznillah nail olurlar.Tecrübe olunmuştur.


Bismillahirrahmanirrahiym
La ilahe illellahül hayyül kayyum*
La ilahe illellahül bakıd deymum*
La ilahe illellahü vahdehu la şerike leh*
La ilahe illellahül evvelül ahir*
La ilahe illellahüz zahirul batın*
La ilahe illellahül azizül cebbar*
La ilahe illellahül hakimül ğaffar*
La ilahe illellahüs semiy’ul basiyr*
La ilahe illellahül latiyfül habir*
La ilahe illellahül ğafuruş şekur*
La ilahe illellahül vehhabül kadir*
La ilahe illellahül halimül alim*
La ilahe illellahül cevadül kerim
*
La ilahe illellahül berrur rahiym*
La ilahe illellahül azizül hakiym*
La ilahe illellahül hafidur rafiu*
La ilahe illellahül hafiyzul muğniy*
La ilahe illellahül kerimül mu’tıy*
La ilahe illellahül kaimüz zekiyy*
La ilahe illellahül aliyyül behiyy*
La ilahe illellahüş şehidür rakıyb*
La ilahe illellahül karibül mucib*
La ilahe illellahül fettahul aliym*
La ilahe illellahül vekiylür razzak*
La ilahe illellahül mütekebbirul halık*
La ilahe illellahül evvelü min aded*
La ilahe illellahül bakıy bi ğayrı meded*
La ilahe illellahül vedudül meciyd*
La ilahe illellahül mübdiül müiyd*
La ilahe illellahül fe’alü lima yürid*

La ilahe illellahül melikül varis*
La ilahe illellahül bakıl bais*
La ilahe illellahül bariul musavvir*
La ilahe illellahül latiyful müdebbir*
La ilahe illellahüs seyyidüd deyyan*
La ilahe illellahül hannanül mennan*
La ilahe illellahü zül fadli vel ıhsan*
La ilahe illellahül hadil kaviyy*
La ilahe illellahü zül ahdil vefiyy*
La ilahe illellahül hakkul mübin*
La ilahe illellahüt tevvabül müiyn*
La ilahe illellahül kebiru zül in’amı vel ıhsani vel celal*
La ilahe illellahü zül kerami vel ifdal*
La ilahe illellahül ferdüs samed*

La ilahe illellahül leyse lehu sahibeten ve la veleda*
La ilahe illellahül basitul bediy’u*
La ilahe illellahü zül hisabis seriy’ı*
La ilahe illellahül vasiu zül ihsan*
La ilahe illellahüs selamül mü’min*
La ilahe illellahül kefiylül müheymin*
La ilahe illallahül hakimül kerim*
La ilahe illellahü rabbüs semavati vel erdı ve rabbül arşil azıym*
Ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn* Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn*


Duası
Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme kema letafte fi azametike ve gudretike dünelli duai ve alevte bi azametike alel uzemai. Ve allimte matehte erdike keilmike ma fevga arşik. Ve kanet vesavisus suduri kel ala niyeti indeke ve ala niyetül gavli kessirri fi ilmik.ve engade külli şeyin bi azametik.(k). Ve hada’a külli sultanin li sultanik.ve sade emrüddünya vel ahireti küllühü biyedik.(e). İcalli min külli hemmin ve ğammin esbehtu ve emeseytu fihi feracen ve mehraca.allahümme inni affeke an zünubi ve tecavüzeke an hatieti.(rr.)ve setrake ala fethi amile etmeani en eseleke mala estecibhu minke mimma gasrute anhü fesırtu eduke aminen ve eselüke müsebbeben sebeba fe inneke entel mühsinu ileyye ve enel müsiiu ila nefsi.ar) Fima beyni ve beynüke tettezedu ila bini’metikve tebeannezu ileyke bilmeasi velakinnellisegate bike hameletni alel cüreti aleyke feudillahümme bifedlike ve ihsanike ala inneke enter raufurrahim…
SALAVAT ve FATİHA ile AMİN


MEALİ:
Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahım,
Bütün mevcudatta ve zerrât-ı mevcudatta müşahede olunan herbir nimet ve rahmet ve hikmet ve inayetin önünde, her bir hayat ve memat ve hayvan ve nebatın önünde, herbir çiçek ve meyve ve çekirdek ve tohum önünde, herbir san’at ve sıbgat ve nizam ve mizan önünde, herbir tanzim ve tevzin ve temyiz önünde, işte bu şehadeti Sana takdim ediyorum..
FATİHA. İLE Amin..
Mecmuatül ahzab 475-476

Etiketler:

Sponsor Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz