İmamı Nevi’nin salavatı

İmamı Nevi’nin salavatı
İmamı Nevi’nin salavatı

Ruhaniyeti Resulullah Ulaşmak İçin Salavat

İmam Nevevî’nin Salavatı

Okunuşu :
Esselâmü aleyke yâ Rasûlallâh,
esselâmü aleyke yâ nebiyyallâh,
esselâmü aleyke yâ hıyratellâh,
esselâmü aleyke yâ hayra halkıllâh,
esselâmü aleyke yâ habîballâh.
Esselâmü aleyke yâ nezîru,
esselâmü aleyke yâ beşîru,
esselâmü aleyke yâ tuhru,
esselâmü aleyke yâ tâhiru,
esselâmü aleyke yâ Nebiyyerrahmeti,
esselâmü aleyke yâ ebel kâsımi,
esselâmü aleyke yâ rasûle Rabbil âlemin,
esselâmü aleyke yâ seyyidel mürselîne ve hâtemin nebiyyin,
esselâmü aleyke yâ hayral halâikı ecmeıyn,
essalâmü aleyke yâ kâıdel ğurril muhaccelîn,
esselâmü aleyke ve alâ âlike ve ehli beytike ve ezvacike ve zürriyyetike ve ashâbike ecmeıyn,
essalâmü aleyke ve alâ sâiril enbiyâi ve cemiy’ı ibadillâhis sâlihıyn.
Cezâkellâhü yâ Rasûlallâhi annâ efdale mâ ıczâ nebiyyen ve rasûlen an ümmetihî ve sallellahü aleyke küllemâ zekerake zâkirun ve ğafele an zikrike ğâfilün, efdale ve ekmele ve atyabe mâ sallâ alâ ehadin minel halkı ecmeıyn.
Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerike lehû ve eşhedü enneke abdühû ve rasûlühû ve hıyratühû min halkıhî ve eşhedü enneke kad bellağter risâlete ve eddeytel emânete ve nasah- tel ümmete ve câhedte fillâhi hakka cihâdih.
Allâhümme ve âtihil vesîlete vel fedıylete, veb’ashü makâmen mahmûdenillezi veadtehû ve âtihî nihâyete mâ yenbeğıy en yes’elehüs sâilûn.
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve ezvâcihî ve zürriyyetihî, ke mâ salleyte alâ seyyidinâ İbrâhîme ve alâ âli seyyidinâ ibrâhîme ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âli seyyidinâ muhammedin ve ezvâcihî ve zürriyyetihî, kemâ bârekte alâ seyyidinâ İbrâhîme ve alil âli seyyidinâ İbrâhîme fil âlemîne inneke hamıdün mecîd.

Fazileti :
Bu salavat İmam Nevevî Hazretleri’ne aittir. Okunmasının çok büyük faziletleri vardır. Bilhassa Resulü Ekrem (s.a.v.)’in türbesi yanında okunması tavsiye edilmektedir. BİİZNİLLAH, Ruhâniyet-i Resulullah’ın (aleyhissalâtü vesselam) sizi kuşattığını hissedeceksiniz.