İradenin kuvvetlenmesi için okunacak dua

İradenin kuvvetlenmesi için okunacak dua
İradenin kuvvetlenmesi için okunacak dua

“Bismillâhirrahmânirrahim
Alâhümme yâ seneden men lâ senede lehü. Ve yâ zuhre men lâ zuhre lehü. Ve yâ Câmieş-şettâti. Ve yâ Râhimelemvâti. İrhamnî rahmeten tuğnunî bihâ an rahmeti men sivâke.
Allâhümme lâ emlikü linefsî nef’an ve lâ dârren ve lâ mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûren. Allâhümme vessi’lî fîmâ rezaktenî. Ve bârik lî fîma ve hebtenî. İnneke alâ külli şey’in kadîr. Ve lâ tusallit aleyye bizünûbî men lâ yerhamunî, yâ Erhamerrâhimin. Verzuknî hayred-dünya vel-âhireti yâ Rabbel âlemîn.
İlâhî, ente halaktenî ve lem ekü şey’en, zalemtü nefsî vertekebtül-meâsî ve ene mukırrun bizâlik.
İlâhî, in afevtenî fe lâ yenkusu fî mülkike şey’en. Ve in tuazzibnî fe lâ yezîdü fî sultânike şey’un, inneke tecidü menyuazzibu ğayrî ve ene lâ ecidü men yerhamunî ğayrüke, ferhamnî yâ Rahîmu yâ Rahîmu yâ Rahîmu. Bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.
İlâhî, enel abdüz-zelîül-fakîrülâcizü, ve enter-Rabbul azîzül ğaniyyül kâdirü. Aziznî bi izzetike ve ağninî bifadlike ammen sivâke yâ Rabbel âlemîn.
Allâhümme’ğfirlî zünûbî ve keffir annî hatîetî vec’alnî min ibâdikes-sâlihîn.”