Tövbe İstiğfar Duaları

Tövbe İstiğfar Duaları
Tövbe İstiğfar Duaları

Tövbe istiğfar duaları :
1-) Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüverrahmanürrahim el-hayy-ül-kayyumüllezi la-yemutü ve etubü ileyh Rabbigfir li
2-) Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh.
3-) Allahümmağfir-li velivalideyye veli üstaziyye velil-müminine vel-müminat, vel-müslimine vel-müslimat, el-ahya-i minhüm vel-emvat, birahmetike ya erhamerrahimin.
4-) Allahümme mağfiretüke evseu min zünubi ve rahmetüke erca indi min ameli
5-) Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.
6-) Allâhümme ente Rabbî, Lâ İlâhe İllâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike me’steta’tü, eûzü bike min şerri mâ sana’tü, ebûü leke bi ni’metike aleyye ve ebûü bi zenbî fe’gfirlî fe innehû lâ yeğfiru’z-zünûbe illâ ente
7-) Sübhanekallahümme ve bi hamdik, Allahümmağfirli inneke ente’t-tavvabü’r-rahim.
8 ) Rabbiğfirli ve tüb aleyye inneke ente’ttevabbü’r-rahim.
9-) Sübhanallahi ve bi hamdihi sübhannallahi’lazimi estağfirullahe’l- azime ve etübü ileyh.
10-) Estağfirullahe innehu kane gaffara.
11-) Esteğfirullahe innehu kane tevvaba.
12-) Rabbiğfir verham ve ente hayru’r-rahimin.
13-) Fağfir lena verhamna ve ente hayru’l-ğafirin.
14-) Sübhanekella hümme Rabbene ve bi hamdike veğfir
15-) Sübhanallahi ve bihamdihi, estağfirullahi ve etübü ileyh
16-) Allahümmağfir li hatieti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a’lemü bihi minni Allahümmağfir li ciddi ve hezli ve hata’i ve amdi ve küllü zalike ındi. Allahümmağfir li ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a’lentü ve ma ente a’lemü bihi mini ente’lmukaddimü ve ente’l-muahhiru ve ente ala külli şey’in kadir.
17-) Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va’dike mesteta’tü euzü bike min şerri ma sana’tü ebuu leke bini’metike ve aleyye ve ebuu bi zenbi fağfirli zünubi fe innehu la yağfiru’z- zünube illa ente ya erhamerrahimin.

Kuran-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
İstiğfar okuyun, imdadınıza yetişirim. (Hud suresi 52. ayet)

Nasuh kelimesinin manası :
Nasuh kelimesine 23 mana verilmiştir. Bunlardan en meşhuru günahlara pişman olup, istiğfar etmek ve bir daha işlememeye karar vermektir.

Nasuh tövbesinin ne olduğunu soran zata Peygamber efendimiz buyurdu ki:
“Tevbe-i nasuh, günahkarın işlediği günahtan pişman olması, Allah’tan mağfiret dilemesi, bir daha böyle bir günah işlememesi demektir.” (Beyheki)

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
1-)
 Allahü teâlâ, günah işleyip pişman olanı, istiğfar etmeden önce affeder. (Taberani)
2-) Küçük günahlarda ısrar edilirse küçük kalmaz. Büyük günahlara istiğfar edilirse büyük kalmaz. (Deylemi)
3-) İstiğfar eden, günde 70 defa aynı günahı işlese ısrar etmiş sayılmaz. (Tirmizi)
4-) Günde 70 defa istiğfar edenin, 700 günahı affolur. (Beyheki)
5-) İstiğfara devam edeni, Allahü teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Ummadığı yerden rızklandırır. (Nesai)
6-) Bir mümin günah işleyince, melek üç saat bekler, eğer o kimse istiğfar ederse, o günahı yazmaz. (Hakim)
7-) Günahınız çok olup göklere kadar ulaşsa, pişman olunca, Allahü teâlâ, tövbenizi kabul eder. (İbni Mace)
8 ) Günahlar kalbi paslandırır, karartır. Kalplerin cilası ise istiğfardır. (Beyheki)
9-) Derdinizi ve devasını bildireyim. Derdiniz, günahlar, devası da istiğfardır. (Hakim)
10-) Bir günahkar, istiğfar eder, sonra bu günahı tekrar yapar, sonra istiğfar eder. Üçüncüde yine yapar, yine tevbe ve istiğfar ederse, dördüncü defa yapınca, büyük günah yazılır. (Deylemi)
11-) Tövbe eden günah işlememiş gibi olur. (İ.Mace)
12-) Günaha devam edip, dili ile istiğfar eden, rabbi ile alay etmiş sayılır. (Beyheki)
13-) Herkes günah işler. Fakat günahkarların en iyisi tövbe edendir. (Hakim)
14-) Günahına pişman olup abdest alıp, namaz kılanı ve günahı için istiğfar edeni, Allahü teâlâ affeder. (Nesai)
15-) Kıyamette, amel defterinde çok istiğfar bulunana müjdeler olsun! (Beyheki)
16-) Tövbe edebilmek, Hak teâlânın büyük nimetlerinden biridir. Günah işleme korkusu ile tövbeyi asla geciktirmemelidir! Çünkü, hadis-i şerifte (Sonra yaparım diyenler helak oldu) buyruldu. Yani tövbeyi ve diğer iyi işleri geciktirenler, bu günün işini yarına bırakanlar, aldandı, ziyan etti.  (İ.Gazali)

Günah, kulun yanında küçük ve kıymetsiz görününce, Allahü teâlâ katında büyük olur. Kul küçük günahı büyük görünce, o günah Allahü teâlânın katında küçülür. Mümin, iman ve marifetiyle küçük günahları da büyük görür. Her günah işleyişte kalbi sızlar.

Hadis-i şerifte buyruldu ki:
Mümin, günahını dağ gibi görüp, üstüne düşeceğinden korkar. Münafık ise, burnunun üzerine konan ve hemen uçacak sinek gibi görür. (Buhari)