Çok Faziletli Yüce En Etkili Kuranda ki Ayet-i Kerimeler

Çok Faziletli Yüce En Etkili Kuranda ki Ayet-i Kerimeler

Çok Faziletli Yüce En Etkili Kuranda ki Ayet-i Kerimeler
Çok Faziletli Yüce En Etkili Kuranda ki Ayet-i Kerimeler

Resulü Ekrem bu ayeti kerimelerin faziletini şöyle anlatıyorlar:

"Bu ayeti kerimeler nazil oldukları vakit Allah Teala ile aralarında hiç bir perde bulunmaksızın Arşı İlahiyyeye yapışarak: "Ya Rab, bizi dünyaya ve sana asi olanlara indiriyorsun." dediler. Allah Teala buyurdu ki:"Ahdim olsun, sizi her namazın arkasından okuyan kimsenin kusurlarına bakmayarak makamını cennet kılarım. Onu hatiyratül kuds'te iskan ederim. Her gün kendisine yetmiş defa nazar edeceğim. Ve onun yetmiş tane hacetini yerine getiririm. Onların en küçüğü ise mağfirettir. Onu bütün düşmanlarından muhafaza edip hasetcilerin şerrinden koruyacağım."

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHIYM

Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves selâtü ves selâmu alâ resûlune muhammedin ve alâ ve alihi sahbihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve ı'tratihi vettayyibine-t'ahhirine ilahi salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin sallallahu teala aleyhi vessellem tesliymen kesiran kesira , ila yevmil haşri vel karar.

Elhamdülillahillezi hedana lihaza vema kunnali nehtediye levla en hedenAllah

Esselamun aleykum ve rahmetulllahi ve berekatuhu ve nûru ve mağfiretu

(ALLAHU TEALANIN SELAMI RAHMETİ BEREKETİ NURU VE MAĞFİRETİ ÜZERİNİZE OLSUN)

FAZİLETİ ÇOK YÜCE AYETİ KERİMELER

Bismillâhirrahmânirrahıym.
El hamdü lillâhi rabbil âlemiyn. Er rahmânir rahıym. Mâliki yevmid diyn. İyyâke na'büdü ve iyyâke nesteıyn. İhdinas sırâtal müstekıym. Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim, velad dâlliyn. (Fatiha Suresi)

Allâhü lâ ilahe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fıs semâvâti ve mâ fil ard. Men zellezî yeşfeu mdehû illâ bi iznih. Ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm. Ve lâ yuhıytûne bi şey'in min ılmihî illâ bi mâ şâe vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard, ve lâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azıym. (Bakara 255)

Şehidallâhü ennehû lâ ilahe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kist, lâ ilahe illâ hüvel aziyzül hakiym. (Âli İmrân 18)

Kulillâhümme mâlikel mülki tü'til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tuızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedi kel hayr, inneke alâ külli şey'in kadiyr. Tûlicül leyle fin nehâri ve tûlicün nehâra fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzuku men teşâü bi gayri hısâb. (Âli İmrân 26-27)

Kim Fatiha-i Şerife'yi '' İyyake nesteıyn''e Kadar, sure-i İhlas'ı sonuna kadar okuduktan sonra şu duayı:
''Allahümmecma' beyni ve beyne haceti kema cema'te beyne esmaike ve sıfatike ya zel celali vel ikram''
üç defa okursa dileği kabul olur. Allah'ın izni ile duası da makbuldür.

Kadir Süresini 100 kere okuyan kimsenin kalbine İsm-i Azam'ı ilham eder o kimse dilediği kadar dua eder ve duası kabul olur. Yani Cenab-i Hak, bu kimsenin hacetini istek dileklerini lutfederek verir”

İbni Mes’ud (r.a.)'dan rivayet edilmiştir:
Peygamberimiz (s.a.v.) bir gün ashabına şöyle buyurdu: "Sizden biriniz, akşam-sabah Allahü Teâlâ Hazretleri'nin indinde, mükafatı yazılamayacak kadar büyük bir sevabının olmasını ister misiniz?" Ashabı: "Bu nasıl olur? Ya Rasûlallah!" dediler.

Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki: "Akşam-sabah bu duâyı okuduktan sonra, bir mühürle mühürlenerek Arş'ın altına konulur. Kıyamet gününde, "Rahman indinde ahdi olan nerededir?" diyerek bir münadi çağırır. "O kimseler Cennet'e girsinler." denilir." (Ruhül beyan)

Açıklama: Bu duâyı okuyana verilecek olan mükâfatı insanlar kâtip olsa, ağaçlar kalem olsa, sevabını yazmakla bitiremeyecekleri için, bu duânın mükâfatını, Allah'ü Teâlâ mahşerde kullarına takdim edecektir. Veminellahittevfik.

Arapçası:
Allahümme fâtıras semâvâti ve'l ardı âlimel gaybi veş şehadeti, innî a’hedü ileyke biennî eşhedü enlâ ilahe illâ ente vahdeke lâ şerike lek. ve enne muhammeden abdüke ve rasûlüke ve inneke tekilnî ilâ nefsî tükarribnî mineş şerri ve tübâidnî minel hayri ve innî lâ esigu illâ birahmetike fecal li ahden tûfînîhi yevmel kıyameh. İnneke lâ tuhlifül mîâd.

Türkçe Anlamı:
"Ey semâvâti ve yeri yaratan, gayb ve şehadet alemlerini bilen Allah'ım! Ey Allah'ım! Bu dünya hayatında senden başka bir ilah olmadığına ahdediyorum. Sen birsin ve ortağın da yoktur. Muhammed (s.a.v.) senin kulun ve Rasûlün'dür. Beni, hiçbir halde nefsimle başbaşa bırakma, Allah'ım! Eğer beni nefsime bırakırsan,şerre yaklaştırır ve hayırdan uzaklaştırır. Ben hiçbir şeyime güvenmiyorum. Ancak Senin yüce rahmetine güveniyorum. Seninle ahdediyorum! Şüphesiz ki Sen va'dinden dönmezsin."

Fatiha suresini, besmele ile birlikte, bir nefeste kesintisiz olarak okuyan hakkında Allah’u Teala şöyle buyurdu:
-Keremim, varlığım, celalim ve izzetim hakkı için, her kim Besmele’i Şerif’i Fatiha’ya birleştirirse, Siz şahit olunuz ki, Ben onun günahlarını bağışladım, onun yaptığı iyilikleri kabul ettim ve kötülüklerini affettim. Onu cehennemde yakmayacağım. Onu kabir azabından, cehennem ateşinden, kıyamet gününün şiddetinden ve günün korkularından koururum. O kişi Bana, peygamberler ve velilerle beraber gelir.

Bir kimse ardı ardına dört defa “El-Hamdu lillahi Rabbil’Alemin” derse beşinci olarak Allah’u Teala tarafından görevlendirilmiş bir melek şöyle karşılık verir: “Ey filanca! Şu anda Rabbin dileğini beklemektedir. Ne diliyorsan, derhal O’ndan iste!”

(50 defa İhlâs sûresini okuyan müslümanın 50 yıllık günahı affolur.) [Darimi]

Şartsız bildirilen bir ibadetin kabul olması için bazı şartlar vardır:
1- Müslüman olmak,
2- İtikadı düzgün (Ehl-i Sünnet vel-Cemaat) olmak, bid’at ehli olmamak,
3- Haramlardan, günahlardan kaçmak gerekir. Mesela namaz kılmamak büyük günahtır.