Dilek ve istekleriniz için Esma-i Erbeıyn-i idrisiyye

Dilek ve istekleriniz için Esma-i Erbeıyn-i idrisiyye

Dilek ve istekleriniz için Esma-i Erbeıyn-i idrisiyye
Dilek ve istekleriniz için Esma-i Erbeıyn-i idrisiyye

Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyyeadı ile maruf bulunan bu esmalar Hazreti İdris (a.s.)’ın ezkarındandır. Sühreverdi Hazretleri bu esmalara devam ederek büyük makamlara ulaşmıştır.

Muhyiddin Arabi Hazretleri de bu esmalara devam edenlerdendi. Bu “Esma-i İdrisiyye” yi okumaya devam edenler belalardan uzak olur. Mal ve mülklerine zarar gelmesinden korunurlar. Manevi yönden derece almak isteyenler bu esmaları okumaya etsinler.(M.Ahzab,363)

Bismillahirrahmanirrahiym*
Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey’in ve varisehu ve razikahu ve rahımeh*
Ya ilahel alihetir refiy’ı celalüh*
Ya allahül mahmudü fi külli fialih*
Ya rahmane külli şey’in ve rahımeh*
Ya hayyü hıyne la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaih*
Ya kayyumu fe la yefutü şey’ün min ılmih*
Ya vahıdül bakıy evvelü külli şey’in ve ahıruh*
Ya daimü bi la fenain ve la zevale li mülkihi ve bekaih*
Ya samedü min ğayri şibhin fe la şey’e ke mislih*
Ya barru fe la şey’e küfvün yüdanihi ve imkane li vasfih*
Ya kebiru entellahüllezi la tehtedil ukulü li vasfih azametih*
Ya barien nüfusi bi la misalin hala min ğayrih*
Ya zakiyüt tahiru min külli afetin li kudsih*
Ya kafiyel müvessiı lima haleka min ataya fadlih*
Ya nekıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yühalıthü fialeh*
Ya hannanü entellezi vesı’te külle şey’in rahmeten ve ılma*
Ya mennanü zül ıhsani kad amme küllel halaikı menneh*
Ya deyyanel ıbadi küllün yekumü hadıan li rehbetihi ve rağbetih*
Ya halika men fis semavati vel erdı küllün ileyhi meadüh*
Ya rahıyme külli sarıyhın ve mekrubin ve ğıyasehu ve meazeh*
Ya tammü fe la tesıfül elsünü külle künhi celalihi ve mülkihi ve ızzih*
Ya mübdial bedayiı lem yebğa fi inşaiha avnen min halkıh*
Ya allamel ğuyubi fe la yefutü şey’ün min hıfzıh*
Ya haliymü zel enati fe la yüadilühu şey’ün min halkıh*
Ya müiydü ma efnahü iza berazel halaiku li da’vetihi min mehafetih*
Ya hamiydül fe’alü zel menni ala cemiy’ı halkıhi bi lafzıh*
Ya azizül meniy’ul ğalibu ala cemiy’ı emrihi fe la şey’e yüadilüh*
Ya kahiru zel batşiş şedid* Entellezi la yütakuntikamüh*
Ya karibul müteali fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh*
Ya müzille külli cebbarin anidin bi kahri azizi sültanih*
Ya nura külli şey’in ve hüdahü entellezi felekaz zulümati nuruh*
Ya aliyüş şamihu fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh*
Ya kuddusüt tahiru min külli suin fe la şey’e yüazühu min cemiy’ı halkıhi bi lafzıh*
Ya mübdiel beraya ve muıydiha ba’de fenaiha bi kudratih*
Ya celilül mütekebbiru ala külli şey’in vel adlü emruhu ves sıdku va’düh*
Ya mahmudü fe la teblüğul evhamü külle künhi senaihi ve mecdih*
Ya keriymel afvi zel adli entellezi melee külle şey’in adleh*
Ya azıymü zes senail fahıri vel ızzi vel mecdi vel kibriyai fe la yezillü ızzüh*
Ya kariybül mücibül müdani dune külli şey’in kurbeh*
Ya acibes sanayiı fe la tentıkul elsünü bi külli alaihi ve senaihi ya ğıyasi ınde külli kurbetin ve mücibi ınde külli da’vetin ve meazi ınde külli şiddetin ve ya racai hıyne tenkatıu hıyleti
*

Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye’nin bitiminde şu dua okunur:

Allahümme inni es’elüke bi hakkı hazihil esmaiş şerifeti ve şerafiha ve kerametiha en tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed*
Ve es’elüke imanen ve emanen min ukubatid dünya vel ahırah*
Ve en tahbise anni ebsaraz zalemeti vel müridine biyes sue*
Ve en tasrife kulubehüm an şerri ma yudmirunehu ila hayri ma la yemlikühu ğayruk*
Allahümme hazed düaü minni ve minkel icabetü ve hazel cehdü minni ve aleyket tüklanü*
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym*
Ve sallellahü ala Hayri halkıhi muhammedin ve alihit tayyibinet tahirine ecmeıyn*
Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn*

alıntıdır...