Dua ile ilgili Bilinmesi Gerekenler Dua Rehberi ( Kabul Olan Dualar)

Dua ile ilgili Bilinmesi Gerekenler Dua Rehberi ( Kabul Olan Dualar)

Dua ile ilgili Bilinmesi Gerekenler Dua Rehberi
Dua ile ilgili Bilinmesi Gerekenler Dua Rehberi

KABUL OLAN DUALAR
Mü’min, usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Yüce Allah, ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini bildirmektedir:

Kullarım, sana benden sorarlarsa (onlara söyle): Ben
(onlara) yakınım. Dua eden, bana dua ettiği zaman onun duasına
karşılık veririm. O hâlde onlar da bana karşılık versin
(benim çağrıma uysun)lar, bana inansınlar ki, doğru yolu
bulmuş olalar
.” (Bakara, 2/186)

Yahut dua ettiği zaman darda kalmışa kim yetişiyor da
kötülüğü (onun üzerinden) kaldırıyor ve sizi (eskilerin yerine)
yeryüzünün sahipleri yapıyor? Allah ile beraber başka bir
tanrı mı var? Ne de az düşünüyorsunuz
?” (Neml, 27/62)

Birinci ayette dua edenin duasının kabul edileceği,
ikinci ayette ise darda ve sıkıntıda kalanın sıkıntısının giderileceği
bildirilerek Allah’ın dualara icabet eden oldu-
ğuna işaret edilmektedir.

Medineli müslümanlardan Ebû Ümâme adlı sahabîyi
mescitte kederli bir şekilde otururken gören Resûlullah
(s.a.s.), ona; “Namaz vakti değil, niçin mescitte oturuyorsun?”
diye sorar. Sahâbî; “Üzüntülerim ve borçlarım sebebiyle
buradayım, ey Allah’ın Resûlü
!’’ diye cevap verir. Bunun
üzerine Peygamberimiz (s.a.s.); “Söylediğin zaman,
Allah’ın üzüntünü ve borçlarını gidereceği bir dua öğreteyim
mi sana
?’’ der. Sahâbî; ‘’Evet, öğret ey Allah’ın elçisi!” karşı-
lığını verir. Peygamberimiz (s.a.s.) de ona şu duayı öğretir
ve akşam-sabah okumasını tavsiye eder:

Allah’ım! Kederden ve hüzünden Sana sığınırım, acizlikten
ve tembellikten Sana sığınırım, korkaklıktan ve cimrilikten
Sana sığınırım, borç altında ezilmekten ve insanların
kahrından Sana sığınırım
.”
Sahabî; “Hz. Peygamberin öğrettiği duayı okudum; Allah
da üzüntümü ve borçlarımı giderdi
’’ demiştir. (Ebû Davud, Salat,
367)

Sırf sözle yapılan bir dua ile çalışmadan borçlar nasıl
ödenecek? Sahabîye öğretilen duanın cümleleri arasında;
Acizlikten ve tembellikten Allah’a sığınırım, diye dua et
sözünün bulunması bir mesajdır. Bu mesaj ile; “Ey Ebû
Umâme! Üzüntülerin ve üzüntülerine sebep olan borçların,
mescitte de olsa, oturmakla ortadan kalkmaz, acizliği
ve tembelliği bırak, çalış, bu konuda Allah’tan yardım iste,
harekete geç, borçlarını ödemenin yollarını ara, mescitte
oturup beklemekle ne üzüntün, ne de borcun biter
” demek
istenmiştir.
Dua bir ibadet ve bir zikir olduğu için dua eden mutlaka
ilâhî emre uymuş, itaat etmiş ve sevap kazanmış olur.
Dünya ile ilgili isteklerini yüce Allah, kulun yararına göre
hemen verebileceği gibi bir müddet sonra da verebilir veya
duasının karşılığı ahirete bırakılmış olabilir. Dolayısıyla,
dünya hayatına yönelik talepleri karşılanmayan kişi, duam
kabul edilmedi, dememelidir. Peygamberimiz (s.a.s.); dua
edene yüce Allah’ın isteğini ya dünyada hemen vereceğini
veya ahirette vereceğini ya da istediği iyilik kadar kötülü-
ğün giderileceğini bize haber vermiştir:
“Allah’a dua eden herhangi bir insan yoktur ki duası kabul
edilmiş olmasın. Günah işlemediği, yakınları ile ilişkisini
kesmediği ve isteğinde acele etmediği sürece Allah ona ya dünyada
istediğini hemen verir veya isteğini ahirete bırakır ya da
duası nispetinde günahlarını bağışlar. Sahabe, “Ey Allah’ın
elçisi! Nasıl acele edilir
? diye sordular. Hz. Peygamber, “Kulun,
Rabbime dua ettim de duama icabet etmedi, demesidir

buyurur. (Tirmizî, De’avât, 13; bk. Müslim, Dua, 92)

Kabul olan duaları üç kısımda ele alabiliriz:
1. Bazı kimselerin yaptığı dualar,
2. Belirli zamanlarda yapılan dualar,
3. Belirli mekânlarda yapılan dualar.

1. Duası Kabul Olanlar
Kur’ân’da ve hadis-i şeriflerde duası kabul edilenlerden
bize örnekler verilmiştir. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
a) Hz. Meryem’in Annesi İmrân’ın Duası
b) Hz. Eyyûb Peygamberin Duası
c) Yûnus Peygamberin Duası
ç) Zekeriya Peygamberin Duası
d) Süleyman Peygamberin Duası
e) Oruçlu Kimsenin, Âdil Devlet Başkanının ve
Mazlumun Duası
f ) Misafirin ve Anne-Babanın Çocuklarına Duası
g) Mü’minlerin Yüzlerine ve Gıyaplarında Birbirlerine
Yaptıkları Dua
ğ) İsm-i A’zâm İle Yapılan Dua
h) Hac ve Umre Yapanların Duası
i) Allah Yolunda Cihat Eden Gazilerin Duası

2. Belirli Zamanlarda Yapılan Dualar
a) Üç Aylarda Yapılan Dualar
b) İftar Vaktinde Yapılan Dualar
c) Cuma Günü ve Gecelerinde Yapılan Dualar
ç) Arefe Günü Yapılan Dualar
d) Gece Vakti Yapılan Dualar
e) Ezan Okunduğu ve Kamet Getirildiği Zaman Yapılan
Dualar
f ) Ezan İle Kamet Arasında Yapılan Dualar
g) Namazda, Secde Hâlinde ve Farz Namazların
Akabinde Yapılan Dualar
ğ) Yağmur Yağarken ve Kâbe’yi Görünce Yapılan
Dua
h) Yûnus Peygamberin Duası İle Yapılan Dualar

3. Belirli Mekânlarda Yapılan Dualar
Evde, caddede, sokakta, iş yerinde, tarlada kısaca, tuvalet
gibi ibadete elverişli olmayan yerler ile kumarhane ve
meyhane gibi günah işlenen mekânların dışında her yerde
dua edilebilir. Bununla birlikte cami ve Kâbe gibi ibadet
yerlerinde, Arafat ve Müzdelife gibi mübarek mekânlarda
yapılan dualar daha faziletlidir. Meselâ Peygamber Efendimiz;
Medine’deki Mescid-i Nebevî’de kılınan bir rekat
namazın, Mescid-i Haram dışındaki diğer mescitlerde
kılınan bin rekat namaza denk olduğunu (Nesâî, Mesâcid, 4),
Mescid-i Haram’da kılınan namazın ise diğer mescitlerde
kılınan namazlardan yüz bin kat daha fazla sevap olduğunu
(İbn Mâce, Salât, 195) bildirmiştir. Dua da bir ibadet olduğuna
göre Mescid-i Haram’da ve Mescid-i Nebevî’de yapılan
dualar da daha faziletli ve makbul olur.