Alâ b. Hadramî (r.a.)’den merfu olarak rivâyet edildiğine göre: