Fatiha Suresi ve meali

Fatiha Suresi ve meali

Fatiha Suresi ve meali
Fatiha Suresi ve meali

FATİHA SURESİ ; 1.Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym 2.El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn. 3.Er'Rahmânir-Rahiym. 4.Mâliki Yevmiddiyn 5.Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn 6.İhdinassırâtal-müstekıym 7.Sıraatalleziyne-en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn. Amin.

Bismillahirrahmanirrahim
"Rahman ve rahim olan Allah' ın Adıyla"

Elhamdulillâhi rabbil'alemin
"Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a içindir."

Errahmânir'rahim
"O, rahman ve rahimdir"

Mâliki yevmiddin
"Din Günü'nün sahibidir."

İyyâke na'budu
"Ancak sana ibadet eder, "

ve iyyâke neste'în
"ve ancak senden yardım dileriz."

ihdinessirâtel mustakîm
"Bizi doğru yola ilet;"

Sirâtellezine en'amte aleyhim
"Kendine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet;"

ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
"Gazap edilenlerin ve sapmışların yoluna değil"