Gece Gündüz 7 Gün Yapılması Gereken Etkili Bir Murad Duası

Gece Gündüz 7 Gün Yapılması Gereken Etkili Bir Murad Duası

Gece Gündüz 7 Gün Yapılması Gereken Etkili Bir Murad Duası
Gece Gündüz 7 Gün Yapılması Gereken Etkili Bir Murad Duası

Bu duayı 7 gün( gündüz ve gece ayrı olarak) yapanın her muradı olur.
2 rekat namaz kıldıktan sonra
3 ihlas 1 fatiha okunur

''İnnallâhe yumsikus semâvâti vel arda en tezûlâ, ve le in zâletâ in emsekehumâ min ehadim mim ba’dih, innehu kâne halîmen gafûrâ
La ilahe illa ente ya hannan, ya Mennan, ya bedias semavati vel ardı ya zel celali vel ikram.
Allahümme innî es'elüke yâ âlimel hafiyye, ve yâ men-is-semâu bikudretihi mebniyye, ve yâ men-il-erdu biizzetihi mudhıyye, ve yâ men-iş-şemsü vel-kameru binûri celâlihi müşrika ve mudıyye ve yâ mukbilen alâ külli nefsin mü'minetin zekiyye ve yâ müsekkine ra'b-el-hâifîne ve ehl-et-takıyye, yâ men havaicul-halki indehü makdıyye, yâ men necâ Yûsüfe min rıkk-il-ubûdiyye, yâ men leyse lehü bevvâbün yûnâdî velâ sâhibun yağşa ve lâ vezîrun yu'tî ve lâ gayruhu rabbün yud'a ve lâ yezdadu alâ kesretil-havaici illâ keremen ve cûden ve sallallahu alâ Muhammedin ve âlihi ve a'tini süâli inneke alâ külli şey'in kadîr.
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil
fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı
Vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi
Ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym.
Sirrullahi zatullahi sıfatullahi vucudullahi ef’alullahi la ilahe illallahu Muhammedur rasulullahi. Selamun kavlen-mirrabbirrahim. Vemtezul yevme eyyuhel mucrimune''.

dua edilip istekler yapılır.

Allah kabul etsin.