Kapı,Kılıç ve Zirve Duası

Kapı,Kılıç ve Zirve Duası

Kapı,Kılıç ve Zirve Duası
Kapı,Kılıç ve Zirve Duası

Birinci Okunuş :5 vakit namazın arkasndan 129 defa okunur

sırrı çözülmemiş dua

yusuf suresinin 100ayeti bu ayetin 7 okuma şekli varmış
Kapı,Kılıç ve Zirve duası olarak geçiyor. Açılmaz kapılar açılır olmazlar olurmuş

Birinci Okunuş

"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u innehu huvel alimul hakim" 5 vakit namazın ardından 129 kez okunur

İkinci Okunuş:"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u "

Birinci Okunuş:

Ayeti kerimeyi taşıyabileceğine inandığınız herkese öğretebilirsiniz:
Beş vakit namazın ardından 129 kere:

İnne rabbi ledifun lima yeşa'u İnnehu huvel alimul hakim

Gün içinde sayı tutmadan ve dilimiz döndüğünce, okuyabildiğimiz kadar:

" İnne rabbi ledifun lima yeşa'u"

Bu şekilde okumaya devam edenler, bakın kısa bir zaman diliminden bahsetmiyorum, bu şekilde okumaya devam edenler önlerinde kapıların açıldığını, olmazların olduğunu göreceklerdir Bu nedenle bu okunuşa KAPI DUASI denilir

İkinci Okunuş:5 Vakit Namaz Arkasından 129 defa okunur.Delailül Hayrat Kitabında geçer.

Cuma Hizbinin kenar duası..

1- Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfirlena ve terhemna lenekunenne minel hasirin.

2- Ve kalerkebu fiha bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbi le ğafurur rahîm

3- İnnî tevekkeltu alâllâhi rabbî ve rabbikum, mâ min dâbbetin illâ huve âhızun bi nâsıyetihâ, inne rabbî alâ sırâtın mustekîm

4- Rabbena tegabbel minna inneke entessemiul alîm

5- Garîbun Mucîbun Gaviyyun Azizun.

6- La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin.

7- Rabbi inni zalemtü nefsi fağfirli fağafera lehu innehu huvel ğafururrahim.

8- Vallahul müsteânü ala ma tesıfun.

9- İnne Rabbi latifun lima yeşa'. innehu huvel alimul hakim.

10- Rabbi inni zalemtü nefsi fağfirli fağafera lehu innehu huvel ğafururrahim.

11- Rabbi inni zalemtü nefsi fağfirli fağafera lehu innehu huvel ğafururrahim

12- Vesia Rabbi kulle şey in ilma,alallahi tevekkelna Rabbeneftah beynena ve beyne gavmina bil haggı ve ente hayrul fâtihin.

13- Rabbena tegabbelminna inneke entessemiul alim.

14- Rabbi hebli mülken la yenbaği liehadin min ba'di inneke entel vehhab.

15- Rabbi hebli min ledünke zürriyyeten tayyibeten inneke semiuddua'.

16- Zül guvvetil metin.La ilahe illallahul ma'budul mahmud.

Rabbi ve ehsenul haligin. Bismillahirrahmanirrahim Ya Hayyu Ya Gayyumu Ya Şâfi Ekseru min en yuhşa..