Kur'an daki Kalkan gibi Koruyan Mucizevi 7 Ayeti Kerime

Kur'an daki Kalkan gibi Koruyan Mucizevi 7 Ayeti Kerime

Kur’an daki Kalkan gibi Koruyan Mucizevi 7 Ayeti Kerime
Kur’an daki Kalkan gibi Koruyan Mucizevi 7 Ayeti Kerime

Muaz bin Cebel Hazretleri’nden naklolunan bir rivayete göre;


--Kur’an’da yedi âyeti kerîme vardır.Herhangi bir mü’min bunları tahâreti kâmile ile üzerinde taşır ise bütün canlı mahlûkatın dili o kimseye karşı bağlanmış olur ve o kimse hakkında herhangi kötü bir kelime sarf edemezler.
--Ayrıca bu âyetleri taşıyan kimseyi her gören sever onu taltif eder ve taleplerini de severek yerine getirir.
--Üzerinde bulunan dünya ve ahrete ait her çeşit üzüntü gam ve kederleri yok olur.
--Kimse ona zarar veremeyeceği gibi bu ayetlerin bereketiyle bütün düşmanlarına galip gelir.

İmam Şehabettin Hazretleri’nin ise “Fevâid” isimli eserinde Kâ’b el-Ahbar /r.a) dan naklettiği bir rivayete göre;
“Ben bizzat kendim bu ayetleri olduğum zaman gökyüzü yere inse ve yer ile gök birbiri üstüne kapansa bana herhangi bir zarar olur diye hiç endişe duymam ve Allah bana bu âyetler bereketiyle bir imdat yolu gösterip beni kurtarır”
Yine hadisi şerifte nakledildiğine göre “Bir mü’min inanç ve tahareti kamile bu 7 ayeti okumaya devam eder ise gökten dünyaya Uhud dağı büyüklüğünde azap ve belalalr yağsa bu ayetleri okuyan kimseye bu ayetlerin bereketiyle hiçbir zarar erişmez ve o kişi bütün belaları üzerinden def eder”

Yine İmam Şehabettin hazretlerinin Hz. Ali (r.a) den yaptığı bir rivayet şöyledir.
“Her kim bu ayetleri sabah ve akşam okumaya devam eder ise Allah o kimseyi zamanın hileleinden düşmanların ve hasetçilerin kurdukları tuzaklardan ve her çeşit şer ve belalardan koruru ve kendini himayesi altına alır”
Ey Allahın azizi kulu!
Sen bu âyetleri okumakla yada en azından mesut bir saatte güzelce temiz bir kağıt üzerine yazarak yanında bulundurmakla kendini fani dünyanın akla hayale gelen ve gelmeyen bin türlü fitne fesat ve belalarına karşı kale içerisine almış olursun.Bu ayetler inanan her insan için zırhtır.

Bahse konu olan âyetler şunlardır.
1) Tevbe Sûresi ayet: 51
Kıl len yüsıybenâ illâ mâ ketebellâhü lenâ hüve Mevlâna ve alellâhi fel yetevekkelil mü’minûn.

2) Yûnus Sûresi ayet: 107
Ve in yemseskellâhü bi durrin fe lâ kâşife lehû hüve ve in yüridke bi hayrin fe lâ râdde li fadlihî yüsıybü bihî men yeşâü min ibâdihi ve hüvel gafûrur rahıym

3) Hûd Sûresi ayet: 6
Ve mâ dâbbetin fil erdı illâ alellâhirizkuhâ ve ya’lemü müstekarrahâ müstevdeahâ küllün fî kitâbin mübîn.

4) Hûd Sûresi ayet: 56
İnnî tevekkeltü alellâhi rabbî ve rabbiküm âmin dâbbetin illâ hüve âhızün bi nâsıyetihâ inne rabbî alâ sırâtın müstekıym.

5) Ankebut Suresi ayet :60
Ve ke eyyin min dâbbetin lâ tahmilü rizkahellâhü yerzükuhâ ve iyyaküm ve hüves semîul alîm.

6) Fâtır Sûresi ayet: 2
Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rehmetin fe lâ mümsike lehâ ve mâ yümsik fe lâ mürsile lehu min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm.

7) Zümer Suresi ayet: 38
Ve le in seeltehüm men halekas semâvati vel erda le yekûlünnellâh kul e fe raeytüm mâ ted’ûne min dûnillâhi in erâdeniyellâhü bi durrin hel hünne kâşifatü durrıhı ev erâdeni bi rahmetihî hel hünne mümsikâtü rahmetihî kul hasbiyellâhü aleyhi yetevekkelül mütevekkilûn,,