ilahirahmet
Anasayfa » Etkili Dualar » Kuranı Kerim Okuması Bitirildiği Zaman Okunacak Dua

Kuranı Kerim Okuması Bitirildiği Zaman Okunacak Dua

Kuranı Kerim Okuması Bitirildiği Zaman Okunacak Dua
Kuranı Kerim Okuması Bitirildiği Zaman Okunacak Dua

Kur’an-ı Kerim, Yasin-i Şerif ve Salavat-ı Şerife hatimlerinden sonra okunacak dua

1-) “Allahım! Kur’ân-ı kerîm hürmetine bana rahmet eyle, Kur’ânı bana îmân, nûr, hidâyet ve rahmet kıl, Allahım Kur’ân-ı kerîmden unuttuğum oldu ise bana hatırlat, anlamadığım olduğu ise bana anlat, gece ve gündüzde Kur’ân okumayı bana nasib et, Kur’ân-ı kerîmi lehimde hüccet kıl. Ey âlemlerin Rabbi.”

2-) Elhamdülillahi rabbil alemiyn. Vessâlatü vesselamü alâ rasülinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmeiyn.
Vafü annâ vağfirlena verhamnâ ente Mevlana ve ente erhamürrahımin.
Vafü annâ vağfirlena verhamnâ ente Mevlana ve ente ekramül ekramin.
Vafü annâ vağfirlena verhamnâ ente mevlana ente erhamürrahımin.

Ey bütün mükevvenâtı yaradan, mevcudâdı yoktan vareden, canlılara hayat veren, tüm mahlûkâtı rızıklandıran, âlemleri terbiye edip, kemâle erdiren, darda kalana yetişen, dua edene icâbet eden, günahlarına pişman olup tevbe edenleri bağışlayan ,kulunun dua ve niyazından hoşnut olan Rabbim
İşte günahkâr ellerimizi açarak, senin huzur-i maneviyyene geldik. Bizleri rahmet ve mağfiret kapından eli boş çevirme. Yüce divanına durduk, bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık, kapına geldik.
Ey istediğini istediğine veren, istediği zaman alma kudretinin sahibi olan yüce Allahım! işte günahkar ellerimizi açarak, huzuru ilahiyyene geldik. Bizim günahlarımızı “ve inneke leale hulugın azim” rutbesinin sahibi olan habibin Hazreti Muhammed (s.a.v) için, geceleri göz yaşı döken aşıklar hakkı için, cümlemizin günahlarını affı mağfiret eyleyip, mağfirun zümresine ilhak eyle yarabbi !
Ey İnsanları toplayan Allah’ım, Ümmeti Muhammedi hidayet nurun üzere cem eyle, topla, Ey İnsanları toplayan! Ümmet-i Muhammede ve Ümmet-i Muhammed’in evlâdını hidayet nuruna topla ve son nefes dahil cemîsine kamil bir iman nasip eyleyip çene kapamayı nasip eyle Ya Rabbi !
Allah’ım bize zahiri, Batıni, gizli, aşikar nimet ihsan eyle. Ey kavî, dâim, Bize akıl, ilim, nur, feyz ver. Hay ve Bâki olan Allah’ım Bizi affet, bizi bağışla bize merhamet eyle Sen Mevlâ’mızsın ve erhamürrahiminsin.
Yâ Rabbi!
Şu okumuş olduğumuz Kur’an-ı Kerim Yasin-i Şerif ve salavat-ı şerife Hatimlerimizden hâsıl olan sevabı evvelen bizzât, Hace-i kainât, hulasa-i mevcudat nûr-ul mevcüdât, hakkında, (Levlâke levlâke lemâ halaktü’l-eflâk) şanında ise, Esteıyzübillâh, (Ve mâ erselnâke illâ rahmeten li’l-âlemîn) buyurulan ve el an Medine-i Münevvere’de hayat-i maneviyye ile hayy olan, dertlerimizin dermanı, gönüllerimizin sultanı, başımızın baş tâcı, Sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz Hazretlerinin mübarek, mutahher, aziz, lâtif, pâk, ruh-i şeriflerine, hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi!
Hâsıl olan sevebı, âli ezvacı tahirat Ashab-ı Guzin, tâbiîn, tebe-i tâbiîn, eimme-i müctehidîn, rızvanüllahi aleyhim ecmein hazeratının, müfessirîn, muhaddisîn, ulema-i âmilîn, suleha-i salihîn ve Silsile-i Sâdât-ı Kiramımızın ruhlarına, ve bil cümle turuku aliyyeden cerayen eden meşeyuhu ikram ve üstazinel ikram hazaratının ruhlarının makamlarına ayrı ayrı hediye eyledik taltıf eyle Yarabbi.
Ve yine bundan hasıl olan sevabı ruhlarımıza, ruhlarımızın makamına, babalarımızın, annelerimizin, dedemizin, geçmişlerimizin ve akraba-i taallukatımızın ruhlarına vasıl eyle. Ve bilhassa ümmet-i Muhammed’in hidayetine ve ümmeti Muhammed’in evlâdının hidâyetine vesile kıl! Müminlerin sıkıntılarının kalkmasına nimet-i islamin inkisafina, hidayetden nasibi olanlarin ankari bir zaman içinde hidayetine vesile eyle
Ya Rabbi
Evlatlarımızı hakkı hak olarak bilen, Hazreti Kur’ana uyan, Rasûlünü rehber ve önder tanıyıan, Sırat-ı müstakîm üzere yaşıyan, ibadetlerini ihlasla ifâ eden, Ahlak-ı hâmideyle muttasıf, mukaddesata sahip çıkan, biz bu fani dünyadan bekâ âlemine göç ettikten sonra bizi hayır dua ile anan ve bizleri Fatihasız ve duasız bırakmıyan evlatlar olmalarını nasip eyle.
Yâ Erhamerrâhımîn! Yaptığımız hatimler yüzü suyu hürmetine Ümmet-i Muhammed’in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle Ya Rabbi!
Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Rabbim!
Gaffar, Settar, Rahman ve Rahim merhametinle kabul eyle. Bu dualarımızı Mekke-i Mükerremede,
medine-i münevverede Kabe-i Muazzamada ve sair biladi islamiyyelerde yapıla dualar hürmetine ve içinde bulunduğumuz Muharrem-i Şerîf hürmetine kabul eyle ya Rabbi.
Amin Amin Amin
Sübhâne rabbike rabbi’l-izzeti amma yasifûn ve selâm ün ale’l-mürselin ve’l-hamdü lillahi Rabbi’l-Alemin.

3-) Ey Yüceler Yücesi, yerin ve göğün Rabbi, sonsuz Merhamet sahibi, alemlerin Maliki, en güzel isim ve sıfatların sahibi olan ALLAH ‘ ım…
Sana sonsuz hamd ve senalar olsun; Habibin, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e ve O’nun temiz, pak Al’l ve Ashabına ve Ehl-i beytine sonsuz selat ve selam olsun…
Ya Rabb; bizi yaratan Sensin, bizi rızıklandıran Sen, Sen bizim Rabbimizsin, Senden başka ilah yoktur, gökten ve yerden türlü türlü nimetleri önümüze seren Sensin… Sen nasip etmeseydin biz bunlara kavuşamazdık… Sen emretmeseydin bu nimetlere nail olamazdık…
Ya Rabb; muhakkak ki biz kendimize çok zulmettik, çok günah işledik, bilerek veya bilmeyerek türlü hatalara düştük, işimizde çok aşırıya gidip zulmettik, ibadetlerimizde çok gevşek davrandık, iyi ve güzel olan ne varsa tersine gittik, nefsimize ve şeytana kulak verdik, Sana layıkıyla kulluk edemedik ve tüm kusurlarımızı itiraf eyleriz…
Ya Rabb; Sen tövbeleri .çokca kabul edensin, Sen samimiyetle açılan elleri geri çevirmezsin, Sen affetmeyi çok seversin, Sen sonsuz Rahmet ve Merhamet sahibisin…
Ya Rabb; huzuruna gelmeyi bizlere nasip eyledin, Sen istemeseydin tövbeyi aklımıza getirmezdin, Senden af dilememiz bile Senin Lutfun ve Merhametinin eseri…
Ya Rabb; pişmanız, bütün yapmış olduğumuz günahlardan, hatalarımızdan dolayı, Sen ki pişmalığı bile tövbe kabul edensin, günahları ancak sen affedersin,
Ya Rabb; affet bizi, bağışla, Rahmetinden, Merhametinden bizlerede nasip eyle, Senin bizlerden daha iyi bildiğin hallerimizide mağfiret eyle,
Ya Rabb; Sen hakkıyla Ğafur ve Rahimsin,
Ya Rabb ; bizi, annemizi, babamızı, ve bütün inananları bağışla, dinimizi, vatanımızı, milletimizi, ve inananları bağışla; hertürlü musibetten koru…
Ya Rabb; düşmanlarımız fırsat verme, zor durumda olan müminlere yardım et ve ölmüşlerine Rahmet eyle…
Ya Rabb; bizleri ve tüm müminleri her türlü maddi ve manevi hastalıklardan muhafaza eyle…
Ya Rabb; bu dünya ve ahirette bizlere iyilik ve güzellikler ihsan et, Lutfun ve Kereminle bizlere muamele et…
Ya Rabb; geçmiş günah ve hatalarımıza bir daha dönmememiz için bizleri dinin üzerine sabit kıl, o günah ve hatalardan çabucak dönebilmemiz için bize iman gücü nasip et…
Ya Rabb; bizleri sana layıkıyla kulluk edenlerin, İslamı tam manasıyla yaşayanların zümresine dahil et,
Ya Rabb; sevdiklerimizle beraber bizlere hayrlı, Senin yolunda yürüyeceğimiz uzun ömürler ver, bizlere hidayet nasip eyle…
Ya Rabb; ölmüşlerimizin, ve diğer ümmeti Muhammed’in ölmüşlerine Rahmet eyle, azapları var ise kaldır ve kabirlerini cennet bahçelerinden birer bahçe eyle…
Ya Rabb; bizde öldükten sonra bizlere dua edecek hayrlı nesiller bahşet, arkamızdan Kur’an okuyacak, bizleri hayrla yad edecek nesiller nasip et…
Ya Rabb; bizleri amel defterini sağ tarafından alanlardan eyle, bizlere sakarat-ı mevtte kolaylıklar ihsan et, kabir azabından muhafaza eyle, sırattan çabucak zahmetsiz geçmemiz için bize yardım et, hesap günü hesabımızı çabuk, kolay ve hayrlı sonuçlandır, bizleri Habibinin şefaatine nail eyle,
Ya Rabb; bizleri azapsız bir şekilde cennetine girenlerin, Habibine komşu olan bahtiyar kullarının zümresine ilhak eyle,
Ya Rabb; bizlere gönül huzuru ver, ferahlık ver ve kurtuluşa erenlerden eyle…
Ya Rabb; bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle…
Ya Rabb; dualarımızı Dergah-ı Ululiyyetinde ahseni makbul ile kabul et, edilen dualar hürmetine, okunan Kur’an’lar hürmetine, sevdiklerin hürmetine ve Zatının hürmetine dualarımızı kabul ve makbul eyle…
Amin

4-) Sabahın seherinde dağılan kısmetten Mevlaya verilen rahmetten,Peygamber Efendimiz’e verilen şefaatten,Fadime Anaya verilen huccetten bizlere de nasip eyle Ya Rabbi.
Allah’ın evine geldim,Peygamber Efendimizin hacet kapıları açılmış,hacetimi almaya geldim.Allah’ım imandan ayırma,can acısı duyurma.Dünyada gözsüz,ahirette imansız bırakma Ya Rabbi.Rızkımızı bol ver,imanımızı gür ver,kalbimize nur ver,azımızı çoğa say,günahımızı yoğa say,bilmediğimizi bildir,kalbimizi imanla doldur Ya Rabbi.
Allah’ım bizi af eyle,her derdimizi def eyle,kalbimizi nur eyle dört ıtmaktan içirmek nasib eyle.
Ey Allah’ım,dinimizi hidayet,imanımız sana emanet,kabirde,haşirde,sıratta,mizanda,arasatta Sen selamet eyle Ya Rabbi.
Allah’ım kafalarımızdan durgunluğu,kalplerimizden yorgunluğu,ruhlarımızdan kırgınlığı kaldır Ya Rabbi. Allah’ım,bizi iki cihanda aziz olanlardan eyle. Verdiğin akıldan,doğru yoldan kamil imandan,verdiğin sıfattan,üç öğütten beş vakitten,altı dosttan ayırma.
Gözümüzün nurunu,dizimizin dermanın,kalbimizin imanını alma Ya Rabbi. Yel hışmından,ateş hışmından,şerli kulların şerrinden sen esirge Ya Rabbi. Az ağrılı ölüm nasib eyle Ya Rabbi. Gizli dertlerimizi uyandırma Ya Rabbi. Dilimizi aklımızı zayetme,dumanlı günler verme Ya Rabbi.
Sev bizi,sevdir bizi dünyada mekansız,vatansız,kabirde kefensiz,ahirette imansız koyma,işim selamet,başım selamet,imanım sana emanet Ya Rabbi.
Ey Hacetleri yerine Getiren,Ey duaları kabul buyuran!Kendi rahmetinle dualarımızı kabul et.Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah’ım;selam Peygambere hamd da Allah’a olsun.
Ya Rabbi; rıza-i ilahi için okumuş olduğumuz Kur’an-ı Kerim’i meal kusurlarını kabul eyle,kusurlarımız varsa meleklerinle tamam eyle. Allah’ım okumuş olduğumuz Kur’an-ı Kerim’den hasıl olan sevabı evvelen bizzat hulasa-i kainat,başımızın tacı,gönüllerimizin ilacı “Sen olmasaydın ben bu alemi yaratmazdım” sözünün muhattabı en büyük insan Muhammed(SAV) Efendimiz’in mübarek ruhu tayiblerine hediye eyledik haberdar eyle Ya Rabbi.
Hz. Adem(AS)’dan bizim peygamberimize kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin mübarek ruhlarına hediye eyledik.Sen vasıl eyle Ya Rabbi. Ashab-ı kiramdan günümüze kadar gelmiş geçmiş evliya,ulema,ermiş ve dervişlerin ve İslam uğruna;canlarını,mallarını feda ederek şehit düşen tüm mü’min kullarının hediye eyledik,şu anda onları haberdar eyle Ya Rabbi. Bizleri de sana layık kul,Habib’ne layık ümmet eyle Ya Rabbi.
Ya Rabbi hane sahibinin de ölmüşlerinin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle Ya Rabbi.buraya uzaktan,yakından, gelen cemaatin ana-baba,evlat,ayal yediden yetmişe cümle kuşak ehlinin İmran ile ölmüşlerinin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle Ya Rabbi.
Gözlerimizin perdelenip şu sevdiğimiz güzel dünyayı göremez olduğumuz vakit, Cennet-i Cemali Muhammed Mustafa(SAV)’a hayran,sağımızda kur’an göğsümüzde iman,fikrimizde hafizeyol,karşımda peygamberimiz (SAV)”Korkma ya ümmetim,sen benim ümmetimsin,mak….. hoş geldin menzilin mübarek olsun.” Gözlerimiz arşı alayı seyrederek dillerimiz Kelime-i Şehadet getirerek buyurun (Eşhedü En La İlahe İllallah ve Eşhedü Enne Muhammeden Abduhu ve Rasulüh) diyerek az ağrı ve asan ölümle çene kapamamızı cümlemize nasip eyle Ya Rabbi.
Kalplerimizi cehennem çukurlarından bir çukur değil,cennet bahçelerinden bir bahçe eyle.Lütfu ilahiye eren,imanla can veren,Firdevs cennetine giren,orada da Cemalini gören kullarından eyle Ya Rabbi.
İlahi Ya Rabbi! Bizleri şeytanın şerrinden ve nefsimizin şerrinden,ani ölümden,şiddetli fakirlikten,kabul olmayan duadan,yetim görünce sızlamayan yürekten,faydasız ilimden,gıybet,dedikodu,yalan ve iftiradan koru. Sana sığınırız ve Allah’ım.İlahı Kıyama kadar neslimizden,ehli tevhid,ehli iman,ehli Kur’an,ehli ilim,ehli irfan,ehli vicdan ve dua edecek hayırlın insanlarımızı başımızdan eksik etme Ya Rabbi.
Hastalarımıza şifa,dertli kullarına deva,borçlu kullarına edalar nasip eyle. İslam yaşama şuuru öğrenme sevgisi ver. Emrettiğin gibi tam mü’min kullarından olmamızı nasip et. Allah rızası için,Peygamberimiz’in mübarek ruhu için,dualarımızın kabülü için,hayırların fethi için,şerlerin defi için tüm ümmeti Muhammed(SAV)’ın sıhhati,afiyeti ve selameti için EL FATİHA!

5-) Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra,
“Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yesifun ve salamun alel murselin vel hamdu lillahi Rabbil alemin.”
duası okunur.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz