Namazlardan Sonra Okunacak Ayetler Ve Sureler

Namazlardan Sonra Okunacak Ayetler Ve Sureler

Namazlardan Sonra Okunacak Ayetler Ve Sureler
Namazlardan Sonra Okunacak Ayetler Ve Sureler

Hz. Peygamber ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) selam verince -bir rivayete göre- namazı bitirince
Üç kere "estağfirullah" der ve şöyle söylerdi: "Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ve tealeyte ya zel celali vel ikram."

Her namazdan sonra özellikle de Sabah Namazından sonra okunacak en hikmetli Salavatı Şerife SALAVATI KUBRA' DIR ..
Salavatı Kübra, okunmasında çeşitli faydaları olan ve kişilere huzuru aralayan bir duadır. Her kim bu duayı bırakmadan düzenli olarak okursa Allah ona çeşitli ikramlarda bulunacaktır. Pek çok salavat çeşidi var, ancak aralarında bulunan en büyük salavat, salavat-ı Kübra'dır.

Allahümme inni ükaddimü ileyke beyne yedey külli nefesin velem hatin ve lah zatin ve tarfetin yatrifü biha ehlüssemavati ve ehlül arzi ve külli şey’in hüve fi ı’lmike kainün ev kadkane.Ükaddimü ileyke beyne yedey zalike küllih

ve hemen arkasından : Ayetel Kürsi (Bakara Sûresi, 255. Ayet)

Ardından 3 İhlas 1 Felak ve 1 Nâs sureleri ve Fatiha suresini Okumak Sünnet-i Seniye ' dendir.

Tesbih 33 SubhanALLAH, 33 Elhamdülillah , 33 Allah'ü Ekber Burada 99 u tamamladıktan sonra 100. olarak alttaki okunur.

"Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr."

Tahiyyatdan , Salli bari Sonra Şu Duayı Okuyanlar Affolur.

Allâhümme innî es'elüke ya Allahül-ehadüs samedül-lezi lem yelid velem yûled ve lem yeküllehü küfüven ehad.Enteğfirali zünûbi inneke entel-Ğafûru'r-Rahim.

Seyyidül istiğfar ( BÜYÜK TÖVBE ÇOK ÖNEMLİ HADİSİ ŞERİFLERLE SABİT HERGÜN HER NAMAZDAN SONRA OKUYALIM İNŞAALLAH ... )

Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente

«Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.»”

Rasûl-i Ekrem Efendimiz sözlerine devamla şöyle buyurur:

“Her kim, bu Seyyidü’l-İstiğfârı sevâbına ve fazîletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevâbına ve fazîletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur.” (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)

Bu duânın hulâsa-i meali: Ya Rabb, ben cürm ü kusurlarımı i’tirâf eylerim, tevbe ve istiğfar ederim, ni’metlerinin şükründen âcizim, beni afv ü mağfiret eyle, demektir.

Ayrıca Namazlardan Sonra Eftal olan alttaki Fatiha Suresi ve ayetler :

1.FATİHA SURESİ OKUNACAK
2.AYETEL'KÜRSİ OKUNACAK
3.AL-İ İMRAN'daki 18.Ayet
i OKUNACAK

"Şehidallahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ulül'ilmi kaimem bilkıst, la ilahe illa hüvel 'azizül'hakıym." -18.Ayet

5 VAKİT NAMAZDAN SONRA OKUNACAK Faziletli Kısa Bir Zikir

Subhanallahi velhamdülillahi vela ilaheillallahu vallahuekber vela havle vela kuvvete illa billah adedema alimallahu teala ve zinete ma alimallahu teala ve mil ema alimallahu teala

Allâh-u Te’âlâ’nın bildikleri adedince, Allâh-u Te’âlâ’nın bildikleri tartısınca ve Allâh-u Te’âlâ’nın bildiği şeyler dolusunca Allâh-u Te’âlâ münezzehtir, bütün hamdler Allâh-u Te’âlâ’ya mahsustur, Allâh-u Te’âlâ’dan başka ilah yoktur. Allâh-u Te’âlâ’nın yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur.

Evliyaların Dilek Duası
Lahavle Vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
Allahümme inni eseluke ya kadimu
Ya daimu
Ya vitru
Ya ehadu
Ya samedu
Ya hayyum
Ya kayyum
Ya zelcelali Vel ikram
Fein tevellev fekul
Hasbiyallahü lailaheillahu Ve Aleyhi tevekkeltü Ve hüve rabbil arşil azim

Ayrıca bir de bu dua Rızık bereket için salavat SABAH NAMAZININ SÜNNETİNDEN SONRA okunabilir
Ya Allah
Ya Hayy
Ya Kayyum
Ya Vahid
Ya Ehad
Ya Vacid
Ya Cevad
Ya Kerim
İnfehna minke bi nefhati hayrin inneke ala kulli şey’in kadir

“Kim sabah kalkarken üç defa, Sabah Namazından sonra ve Geceye Girerken yani her akşam namazından sonra "
‘Eûzü billâhi’s-Semî’ıl-Alîmi mine’ş-Şeytânirracîm ( 3 kere söylenecek sonra alttaki Haşr suresinden ayet-i kerime'ye geçilecek )
Haşir Sûresi'nin sonundan üç âyet okursa, Allah o kimseye akşama kadar duâ ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek vazifelendirir. O günde ölürse şehid olarak ölür.

HÜVALLAHÜLLEZİ LA İLAHE İLLA HÜ, ALİMÜLĞAYBİ VEŞŞEHADEH, HÜVERRAHMANÜRRAHİM.
HÜVALLAHÜLLEZİ LA İLAHE İLLA HÜ, ELMELİKÜL KUDDÜSÜSSELAMÜL MÜMİNÜL MÜHEYMİNÜL AZİZÜL CEBBARÜL MÜTEKEBBİR, SÜBHANALLAHİ AMMA YÜŞRİKÜN.
HÜVALLAHÜL HALİKÜL BARİÜL MUSAVVİRU LEHÜL ESMAÜLHÜSNA, YÜSEBBİHÜ LEHÜ MA FİSSEMAVATİ VEL ARD. VE HÜVEL AZİZÜL-HAKİM
.

( Sadakallahü'l-Âzim )

AMENERRASULÜ SURESİNİ OKUMANIN FAYDALARI ( Yatsı Namazından Sonra Okunmalıdır ) ;

Amennerresulü okunan eve 3 gün şeytan girmez . Okuyan ALLAH’ın sevgisini kazanır.ALLAH’ın himayesine girer. Okuyana ferahlık verir. Bütün arzuları ayağına gelir. Yatsıdan sonra okuyan geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevaba nail olur.Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh) dedi ki; "Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'e Miraç'ta üç hususi şey verilmişti. Birincisi, beş vakit namaz, ikincisi, Amenerrasulü, üçüncüsü, ümmetinden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenlerin günahlarına şefaat etme."

Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.
La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, Mü’minler de (onlardan) her biri Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı.”Onun (Allah’ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik, (kabul ettik) emrine itaat ettik, Ey Rabbimiz, mağfiretini isteriz. Son varışımız ancak sanadır” dediler.
Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır faidesine, yaptığı şer kendi zararınadır. “Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme, Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi esirge. Sen mevlamızsın bizim. Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et

Namazdan Sonra Alttaki İsmi Azam Duasını Edelim inşaAllah:
Bismillahirrahmanirrahim
1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel'aziyzulhakiymu.
2. Lehu mulkussemavati vel'ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.
3. Huvel'evvelu vel'ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey'in 'aliymun.
4. Huvelleziy halekassemavati vel'arda fiy sitteti eyyamin summesteva 'alel'arşi ya'lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya'rucu fiyha ve huve me'akum eyne ma kuntum vallahu bima ta'melune besıyrun.
5. Lehu mulkussemavati vel'ardı ve ilellahi turce'ul'umuru.
6. Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyli ve huve 'aleymun bizatissuduri.

Haşr suresi

Bismillahirrahmanirrahim
21. Lev enzelna hazelkur'ane 'ala cebelin lereeytehu haşi'an mutesaddi 'an min haşyetillahi ve tilkel'emsalu nadribuha linnasi le'allehum yetefekkerune.
22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikune.
24. Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu.

" Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, ilâhen vâhiden, ehaden sameden lem yettahiz sâhibeten ve lâ veleden velem yekun lehu kufuven ehad "

Sabah'ın Sünneti ile Farzı Arasında Okunacak - Sabah namazında sünnet ile farz arası ( 100 defa ) aşağıdaki güzel zikir
Subhanallahi ve bi hamdihi subhanallahil aziym. Estağfirullah ve etübu ileyh

Her kim Sabah namazında sünnet ile farz arası 100 kere okusa, sen kaçsan dünya peşine koşar (Hadis-i Şerif)

Aşağıdaki Zikiri Bol bol Yapınız İnşaAllah sayısız sevabı ve faydası vardır
"SubhanAllahi ve bihamdihi, adede halgıhi, ve rida nefsihi, ve zinetah arşihi, ve midade kelimatihi "
"Allah'ı tesbih Ederim Hamd Ederim, yarattıklarının sayısınca, Yüce Zatını razı edecek derecede, Arşın tartısınca, kelimelerinin mürekkebince"

Sabah - Akşam 7 defa Tevbe suresinin sonunda olan bu Alttaki Ayeti yedi defa okuyanın her istediğinin Olması rivayet edilir :
" Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm "
okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir

Sabah Namazlarından sonra Çok Büyük Bir Korunma Duası
Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey'un fî-l (ea)rdi ve lâ fis-semâi ve hüves-semîul alîm.

NAMAZ SONRASI GÜZEL BİR DUA

26/ŞUARÂ-78: Beni yaratan da hidayete erdiren de O'dur.
26/ŞUARÂ-79: Ve beni yediren ve içiren, O'dur.
26/ŞUARÂ-80: Ve hastalandığım zaman bana şifa veren, O'dur.
26/ŞUARÂ-81: Ve beni öldürecek, sonra (da) beni diriltecek olan, O'dur.
26/ŞUARÂ-82: Ve dîn günü, benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum da O'dur.
26/ŞUARÂ-83: Rabbim bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et.
26/ŞUARÂ-84: Ve beni, sonrakilerin lisanlarında sadık kıl (sonraki nesiller arasında benim anılmamı sağla).
26/ŞUARÂ-85: Ve beni, ni'metlendirilmiş cennetlerinin varislerinden kıl.
26/ŞUARÂ-86: Ve babamı mağfiret et, muhakkak ki o dalâlette kalanlardan oldu.
26/ŞUARÂ-87: Ve beas günü (yeniden dirilme günü, kıyâmet günü) beni mahzun etme.
26/ŞUARÂ-88: Çocukların ve malın fayda vermediği gün (beni utandırma).

Elem Neşrah Suresi İnşirah Suresi Her Namazdan sonra 10 Kez Okunursa Rahatlık Verir.
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem neşrah leke sadrek 2- Ve vada'na 'anke vizreke 3- Elleziy enkada zahreke 4- Ve refa'na leke zikreke 5- Feinne me'al'usri yüsren 6- İnne me'al'usri yüsren 7- Feiza ferağte fensab 8- Ve ila rabbike ferğab

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Senin için bağrını açmadık mı? 2-İndirmedik mi senden o yükünü? 3-O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü? 4-Senin şanını yüceltmedik mi? 5-Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var. 6-Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var! 7-O halde boş kaldığında yine kalk yorul! 8-Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul !

Salavatı Fatih Duası,
"Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym"

Allahım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed'e O'nun aline ve ashabına O'nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selam eyle ve O'nu mübarek kıl.