Peygamberimiz için Salavatlar

Peygamberimiz için Salavatlar

Peygamberimiz için Salavatlar
Peygamberimiz için Salavatlar

Yüce Allah buyuruyor:
"Kuşkusuz Allah ve melekleri, o nebîye (Hazreti Muhammed'e) salât ederler. Ey îmân edenler, siz de ona salât edin ve tam teslimiyet ile selâm verin." ( 33-Ahzâb,/56.Ayet )


Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste, Peygamberimiz buyuruyor:
"Kim bana bir salât-ı şerîfe getirirse, Allah ona on salât (rahmet) eder."
Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed

Manası: Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed"e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle

Aleyhisselam
Manası: Allahın selamı, onun üzerine olsun.

Aleyhissalatu vesselam
Manası: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.

Sallallahu aleyhi ve sellem
Manası: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim
Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed"e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)

Allahumme salli ala Muhammedin ve enzilhul"muk"adel"mukarrabe indeke yevmel"kıyameti.
Manası: Ey Allah"ım! Hz. Muhammed"e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmut"a) indir.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil"kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril"ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
Manası: Ey Allahım ! kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed"e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle.

Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi"adedi ilmike
Manası: Ey Allahım ! efendimiz Hz. Muhammed"e (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

Allahumme salli ala Muhammedin ve enzilhul"muk"adel"mukarrabe indeke yevmel"kıyameti.
Manası: Ey Allah"ım! Hz. Muhammed"e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmut"a) indir.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil"kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril"ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
Manası: Ey Allahım ! kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed"e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle.

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Kim bu salavati okursa benim sefaatim ona vacib olur." "Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun."
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti
Manası:Ey Allah'ım! Hz. Muhammed'e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmut'a) indir.

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

"Kim bu salavati okursa benim sefaatim ona vacib olur."

Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü'minîne vel mü'minât vel müslimîne vel müslimât
Manası: Allahım ! kulun ve Resulun Hz.Muhammed'e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

"Bir kimse malinin çok olmasini istiyorsa, bu suretle salavat okusun."

Riyâzil Müzekkirin kitabından alınmıştır. Hz. Ali (krv) Efendimiz buyurdular ki; "Her kimse günde on kere ve Cuma gününde yüz kere bu şekilde salavat verirse inşallah kıyamet gününde Efendimiz (sas) elinden tutar."

"Her kim yedi Cuma, yedişer defa bu şekilde salavat verirse insallah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail olur.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yeliyku bi kemalih.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma fi ilmillahi salaten daimeten bi devami mülkillah
.

Allah'im! Efendimiz Muhammed'e Senin ilminde bulunanlar sayısınca ve mülkün devam ettigi sürece salat ve selam eyle

Çok Hikmetli Salâvat-ı Şerife’ler

Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina muhammedin ve alâ âlihi adede kemâlillahi ve kemâ yeligu bikemâlih.
“Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve âline nezdindeki kemalât adedince ve onun kemalâtına yakışır bir tarzda salât ve selam eyle.”

Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina muhammedinil fatihi limâ uğlika vel hâtimi limâ sebeka ven nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdi ila sırâtikel müstekıymi sallellahü aleyhi ve alâ âlihi ve eshâbihi hakka kadrihi ve miktârihil aziym.
“Allah’ım, kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatle destek olan, mahlûkatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e, onun âline ve ashabına onun yüce kadrü kıymetince salât eyle, selam eyle ve onu mübarek kıl!”

Allahümme salli alâ seyyidina muhammedin adede mâ fi ilmillahi selaten dâimeten bidevâmi mülkillâh.
“Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e senin ilminde bulunanlar sayısınca ve mülkün devam ettiği sürece salât ve selam eyle!”

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve alâ âlihi salaten te’dilü cemi’a salevati ehli mehabbetike ve sellim alâ seyyidina muhammedin ve alâ âlihi selâmen ya’dilü selâmehüm.
“Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e ve onun âline, senin sevgine layık olanların getirdiği topyekün salâvatlara denk olacak şekilde salât eyle ve yine Efendimiz Muhammed’e, onun âline bu zatların selamları miktarınca selam eyle!”

*** Sabah ve akşam 3’er defa okunduğunda günahların kirinden arındıran salâvat***
Allahümme inni es’elüke bike en tüsalliye alâ seyyidina muhammedin ve alâ sâiril enbiyâi vel murselîne ve alâ âlihim ve sahbihim ecmeıyne ve en tağfira lî mâ medâ ve tahfezanî fiima begiye.

“Allah’ım, senin cemalin hürmetine Efendimiz Muhammed’e, sair peygamber ve resullere, bunların aline, topyekun ashabına salat eylemeni, geçmiş günahlarımı affetmeni, gelecek günahlardan beni korumanı niyaz ediyorum!”

Peygamber efendimiz buyurmuş: Denizler mürekkep, ağaçlar kalem ve bütün melekler kâtip olsalar ve kıyamete kadar yazsalar denizler biter, kalemler tükenir, bu salâvatın sevabını tamam yazamazlar. Sabah ve aksam 3er defa okunulması tavsiye edilmektedir. Ayrıca ruhen gelişmemizi sağlar.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin fil evveliine vel ahiriine ve fil meleil a’la ilâ yevmiddiin.
“Allah’ım! Muhammed’e ve onun âline, en evvelki zamanlardan en sonrakilere ve hatta kıyamet gününe kadar ruhlar âleminde ve her yerde salât eyle!”

Peygamber efendimiz buyurmuş: Bir kimse yatmadan önce bu salâvatı açıktan 70 kere okursa, beni rüyasında görür.
Allahümme salli alâ rûhi seyyidina muhammedin fil ervâh. Allahümme salli alâ cesedi seyyidina muhammedin fil ecsâd. Allahümme salli alâ gabri seyyidina muhammedin fil kubûr. Allahümme ebliğ rûha seyyidina muhammedin minnî tehıyyeten ve selâten ve selâma.
“Allah’ım, ruhlar içerisinde Efendimiz Muhammed’in ruhuna salât eyle! Allah’ım, vücutlar içerisinde Efendimiz Muhammed’in cesedine salât eyle! Allah’ım, kabirler içinde Efendimiz Muhammed’in kabrine salât eyle! Allah’ım, Efendimiz Muhammed’in ruhuna benden selam, salât ve esenlikler ulaştır.”

Allahümme salli alâ seyyidina muhammedin abdike ve rasulike ve haliylike ve habiibike salâten ergabiha merakiyel ihlası ve enâlü biha ğayetel ihtisâsı ve sellim tesliymen adede mâ ehâta bihi ılmüke ve ehsâhü kitâbüke küllemâ zekerakez zâkirûne ve ğafele an zikrihil ğafilûn.
“Allah’ım, kulun, resulün, dostun ve habibin olan Efendimiz Muhammed’e beni ihlâs merdivenlerine tırmandıracak, bir takım hususiyetlerin sonuna erdirecek bir şekilde salât eyle! Aynı şekilde ona, senin ilminin ihata ettiği ve kitabında sayılı bulunan şeyler adedince ve seni zikredenler zikrettikleri ve senin zikrinden gafil olanlar bu gafletlerinde devam ettikleri sürece selam eyle!”

*Allahümme salli ala Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahim’e ve Musa ve İsa ve Yusuf ve Yahya ve Eyyüp ve Harun ve İsmail ve İshak ve Yakup ve İdris ve Süleyman ve Zekeriya ve Zülkif ve Hud ve Sit ve Salih ve Zülkarneyn ve Şuayp ve Hızır ve İlyas ve Davut ve Lokman ve Uzeyr ve Yunus ve Lut ve Yuşa ve Danyal ve Ehli beyti Mustafa ve ma beynehum minen nebiyyine vel mürselin, salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain
Manası: Allahım ! Hz.Muhammed'e(S.A.V.), Hz.Adem, Hz.Nuh,Hz.İbrahim,Hz.İsa(A.S.V.) ve bunların arasında (gelip geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.

*Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihi Mustafa ve ashârihi ve ensârihî ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn.
Şifa-i Şerif kitabından, Hasan Basri Hazretlerinden rivayetle. Buyurmuştur ki; "Her kim sevgili Peygamber Efendimizin havzından (Kevser Havuzu) içmek isterse, şu şekilde salavat versin."

*Subbanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim, estağfirullahe ve etübu ileyh
Manası:Her türlü noksanlıktan münezzeh olan ve kemal sahibi olan Allaha hamd ederim.

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike.
Manası: Ey Allahım ! efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim.
Manası:Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)

Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:
"Kim bayram günü 300 defa :"Sübhanallahi ve bi hamdihi" der ve bunu Müslümanların ölülerine hediye ederse;her mü'minin kabrine 1.000 nur girer ve o kişi vefat ettiği zaman Allahü teala kendisinin kabri için de 1.000 nur verir."
(Taberani,Meu'cemü'l-Evsat,1/357)

(Allah indinde en kıymetli söz, "Sübhanallahi ve bihamdihi"dir.) [Müslim]
("Sübhanallah" diyen Uhuddan daha büyük sevaba kavuşur. "La ilahe illallah" ve "Allahü ekber" demek de böyledir.) [Beyheki]
(Gece ibadeti zor gelen, hayra mal sarf edemeyen veya düşmanla savaşmaya korkan, çok Sübhanallahi ve bihamdihi desin. Bu, Allah yolunda harcayacağı bir altın dağdan daha kıymetlidir) [Taberani]
(Dilde hafif, terazide ağır ve bağışlayıcı olan Allah indinde en kıymetli iki cümle: "Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahilazim") [Müslim]
(Şu beş şeyi dilinizden düşürmeyin: Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve La havle vela kuvvete illa billah.) [Taberani]

Seyyid Ahmed Savi Hazretleri buyuruyor:

“Bu salavat-ı şerife mü’min bir kul için dünya ve ahirette rızık kapılarının açılmasına bir vesiledir.Bu o kadar faziletli bir salavat-ı şerifedir ki, sevabını melekler yazmakla bitiremezler.”
"Lâ ilâhe illellâhu adede kelimâtihi Lâ ilâhe illellâhu adede halkıhî Lâ ilâhe illellâhu zînete arşihi ,Lâ ilâhe illellâhu mile semâvâtihi Lâ ilâhe illellâhu misle zalike meahü vel hamdülillâhi misle zalike meahü,Allâhummeğfir li zunûbi"
"Allah'ın kelimeleri adedince Lâ ilahe illallah. Yarattıkları adedince Lâ ilahe illallah, Arş ağırlığınca Lâ ilahe illallah. Semâlar dolusu Lâ ilahe illallah. Bunlarla beraber bunların mislince Lâ ilahe illallah. Bunlarla beraber bunların mislince Elhamdülillah." Böyle dersen ne bir melek sevabını yazmağa takat getirebilir, ne de bir başkası." (el-Camıu's-Sağîr)

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim...