Sapıklıkları ve inançsızlıkları Onları Helak Etti

Sapıklıkları Ve inançsızlıkları Onları Helak Etti
Sapıklıkları Ve inançsızlıkları Onları Helak Etti

Yaptıkları zulümlerin yanlarına kalacağını düşünmüşlerdi. Allah onları öyle ibret verici bir hale getirdi ki!

Günümüzle kıyaslayarak okumayı sürdürün lütfen; Çünkü birçok olay bize büyük bir ibret olsun diye sunulmaktadır, ama bizler malesef ibret almamakta ısrarlıyız, peki neden Bakın neden bu hale geldiler.

Nuh, Ad, Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen ahalisinin ve yerle bir olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara resulleri apaçık deliller getirmişlerdi. Demek ki Allah, onlara zulmediyor değildi, ama onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. (Tevbe Suresi,70)

Hz. Adem'den sonra insan nesli çoğalmış, bunlar yeryüzünde bir çok yeri imar etmişler ancak dinden uzaklaşarak putlara tapmaya başlamışlardır. Allah insanlara Nuh'u peygamber olarak göndermiş; ancak insanlar onun öğütlerini dinlememişler, hatta onu alaya almışlardır. Hz.Nuh kavminin iman etmesinden ümidini kesince onların helak olmalarını istedi. SULARIN ALTINDA KALAN NUH KAVMİ"İsyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar" (Nuh Suresi,25)
Allah da ona bir gemi yapmasını emretti ve bu gemiye inanan insanlarla birlikte her hayvandan birer çift almasını emretti. Bundan sonra büyük bir tufanla sular her tarafı kapladı. Bu helaktan sadece bir avuç inanan insan ve gemideki hayvanlar kurtulabildi.

AD KAVMİNİN HELAKI"Âd kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, "Bizden daha güçlü kim var?" demişlerdi. Onlar, kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim âyetlerimizi inkâr ediyorlardı" (Fussilet Suresi, 15)

Yemen bölgesinde yaşamakta olan Ad kavmine Allah peygamber olarak Hud Peygamberi göndermişti. Ad kavmi, bir çok nimetlere donatılmış, görkemli binalar inşa etmişlerdi.
Hud Peygamber, zulümde ve Allah'a isyanda ısrar eden kavmine, mucizeler göstermiş ve onları Allah'ın birliğine inanmaya çağırmıştı. Ancak ona kulak vermemeleri ve şirkte ısrar etmeleri sebebiyle şiddetli bir rüzgar ile helak oldular.

SEMUD KAVMİNİ DE HZ. SALİH'E ZULMETMİŞTİ"Andolsun biz, "Allah'a kulluk edin" diye (uyarması için) Semûd kavmine, kardeşleri Salih'i peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün, onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar." (NemlSuresi, 45)
Ad kavminin helakınden sonra Hicr bölgesinde Semud kavmi yaşamıştır. Semud kavmi zengin bir topluluktur, dağları ve taşları oyarak ihtişamlı evler inşa etmişler, yazlık ve kışlık konaklar yapmışlardır. Bolluk ve refah içerisinde yaşamışlar, uzun ömürlü bir hayat sürmüşlerdir. Zamanla diğer kavimlerin hatasına düşerek Allah'a isyan ettiler ve yeryüzünde bozgunculuğa başladılar. Allah onlara Salih'i peygamber olarak gönderdi.

Hz.Salih, onları Allah'a imana, ibadete ve itaate çağırdı. Mucizeler gösterdi, öğütler verdi. Ancak kavmi onu dinlemediği gibi yalanladı. Kendilerine mucize olarak verilen ve sakın dokunmayın denilen dişi deveyi öldürdüler. Bunun üzerine Hz.Salih ve iman edenler dışında Semud kavmi şiddetli bir gök gürültüsüyle helak edildi.

SAPKIN İLİŞKİLERİNİN KURBANI OLAN LUT KAVMİ"Lût'u da (Peygamber olarak gönderdik.) Hani o kavmine şöyle demişti: 'Göz göre göre o çirkin işi mi yapıyorsunuz?. Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz" (Neml Suresi 54-55)
Lut, Filistin yakınında bulunan Sedom kavmine peygamber gönderilmiştir. Bu kavim, Allah'ın indirdiği dinden sapmış, inkâr ve isyan yolunu tercih etmiş bir kavimdi. Kadınları bırakıp erkeklere yönelmişler.
Lut peygamber, cinsel sapkınlık içinde olan kavmini doğru yola davet etti. Kendilerine yapılan daveti kabul etmemeleri üzerine helake edildiler.

FİRAVUN'UN KORKUNÇ SONU"Bunun üzerine Mûsâ'ya, 'asan ile denize vur' diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi. Ötekileri de oraya yaklaştırdık. Mûsâ'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra ötekileri suda boğduk" (Şuara Suresi, 63)
Eski Mısır krallarına verilen genel bir isim olan Firavunlar İsrail oğullarını esir muamelesi yaparak ağır işlerde çalıştırıyorlardı. Bir yanda firavunların diğer yanda Mısır'ın yerlisi putperest Kıptilerin kendilerine yükledikleri ağır işlerden bıkan İsrail oğulları eski ata yurtları Kenan diyarına gitmek istiyorlardı. Ancak Firavundan kurtulup bir türlü bu amaçlarına ulaşamıyorlardı.