Unutkanlıktan Kurtulmak için Çok Tesirli Dualar

Unutkanlıktan Kurtulmak için Çok Tesirli Dualar

Unutkanlıktan Kurtulmak için Çok Tesirli Dualar
Unutkanlıktan Kurtulmak için Çok Tesirli Dualar

Unutkanlıktan kurtulmak ve zekanın açılması için sıra ile aşağıdaki dualar okunur ;

“Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” Dokuz defa okunacak.

Ya kebîrü entellezî lâ tehdil ukûlü livasfi azametih.” Bin defa okunacak.

Sonra; “Subhane rabbiyel a’la[/b].” denecek. Sonra, “Sübhane men hüve külle yevmin hüve fi şe’nin.” okunacak

Allâhümmerzuknâ hıfzalmürselîn ve ilhâmel enbiyâi ve fehmel evliyâi bi keramike yâ ekramel ekramîn ve bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn

1-) Okuduğunu ve dinlediğini unutmamak için insanlar içinde hafızası en güçlü olmak isteyen kişi

“el-Câmi‘u limefterak min düreri’l-ulûmi’l-fâiza” isimli eserde naklolunduğu üzere; insanlar içerisinde hafızası en güçlü olmak isteyen kişi okuyacağı kitabı eline alırken:

“Allâh’ın ismiyle! Allâh-u Te alâ noksan sıfatlardan münezzehtir. Allâh-u Te alâ ‘dan başka hiç bir ilâh yoktur. O en yüce ve en büyük Allâh-u Te‘âlânın yardımı olmadan hiç bir günahtan dönüş, hiç bir ibâdete de kuvvet yoktur.” (Bu zikirleri) sonsuzların sonsuzuna ve ebediyyetlerin ebedîliğine kadar yazılacak her harf ve yazı adedince (söylüyorum).

Kişi okuyacağı kitabı eline alırken,

“Bismillahi ve sübhânellâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illellâhü vallâhü ekber.Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil adede küllii harfi kütibe ve yüktbü ebedel âbidiyne ve dehred dâhiriyn.”

derse insanlar içinde herkes unutsa da o kitapta okuduklarını o kişi unutmaz.

Allâh-u Tealâ Efendimiz Muhammed e Ehl-i Beyt’ine salât eylesin ve çokça selam eylesin.” (Muhammed Fethâ ibni Abdilvâhid es-Sûsî, ed-Dürratul-harîde, 1/153)

2-) Okuduklarından bir harf bile unutmak istemeyen kişi

Ulemanın beyanı veçhile; okuduklarından bir harf bile unutmak istemeyen kişi okumaya başlamadan önce şu duayı okur:

“Ey Allahım! Sen bize hikmet kapılarını aç, Sen rahmetinin hazînelerini üzerimize saç, ey celâl ve ikram sahihi (kabul et)!”

Bismillahirrahmanirrahim.

اللهم افتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا خزاءن رحمتك ياذالجلال والإكرام

Allahummeftah lena ebvabe hikmetike venşur aleyna hazaine rahmetike ya zel celali vel ikram.

(MuhammedFethâ ibni Abdilvâhid es-Sûsî, ed-Dürratul-harîde, 1/153)

3) İlim kitaplarını müteala etmek isteyen kişi

el-Buğye isimli eserde zikredildiğine göre; İlim kitaplarını mütalea etmek isteyen kişinin itinâ göstermesi gereken hususlardan biri de okumaya başlamadan önce huzur u kalp ile şöyle demesidir:

Ya Rabbi bu kitapta bakıp görüp okuyacağım bütün ilimleri sana emanet ediyorum.Ne zaman lazım olursa ihtiyaç halinde aklıma getiresin.

اللهم إنى استودعك جميع ما انظره فى هذا الكتاب حتى ترده على فى وقت احتياجي اليه.

Allahumme inni estevdiuke cemia ma enzuruhu fi hazal kitabi hatta teruddehu aleyye fi vaktihtiyaci ileyhi

4-) Bir alimin sohbetine gidince okunan dua, dinlediğini unutmamak için dua.

Bazı alimler bu duayı Allâh-u Te âlâ’nın fazlıyla hafıza için çok faydalı bulduklarım beyan etmişler, yine böylece bir âlimin sohbetine veya dersine katıldıklarında:

“Ey Allâhım! Bu zattan veya bu mecliste istifade edeceğim ilimlerin tümünü, o bilgilere muhtaç olduğum vakit onlar, benim hıfzıma iade edesin diye Sana emanet ediyorum”

اللهم إني استودعك جميع ما استفيده من هذا السيد او في هذا المجلس حتى ترده علي في وقت احتياجي اليه

Allahumme inni estevdiuke cemia ma estefiiduhu min hazasseyyidi ev fi hazal meclisi hatta teruddehu aleyye fi vaktihtiyaci ileyhi…

dedikleri zaman Allâh-u Te âlânın izniyle hafızalar, zayıf olsa da o mecliste dinlediklerini unutmadıklarını bildirmişlerdir.