Azgın Nefsi Islah Etme Duası

Azgın Nefsi Islah Etme Duası
Azgın Nefsi Islah Etme Duası

Bu kıymetli dua, hem nefsin tuzağından korunma ve hem de belalardan kurtulmak için okunacaktır. Ayrıca her şer (kötü) işler karşısında kalındığında buna dayanılacaktır.

İlâhî ileyke eşkü nefsen bissûi emmâreten ve ilel hatîeti mübâdireten. Ve bi me’âsîke mûliaten. Ve lisahatike mutaarrizeten. Nes’elüke mesâlikel mehâliki. Ve tec’alünî indeke ehvene hâlikin, kesîretül ileli tavîletül emeli. İn messeheş-şerru teczeü. Ve in messehel hayrü tem- neu. Meyyâleten ilellü’bi vellehvi mehlüvveten bil gafleti vessehvi tüs- riu ilel hevbeti ve tusevvikuni bittevbeti.

İlâhî eşkû adüvven yudillünî ve şeytânen yuğvînî. Ked mele bil vesvâsi sadrî. Ve ehâtet havâcisuhu bikalbî. Yuâdidüliyel havâ. Ve yuzeyyinulî hubbeddünyâ ve yehûlü beynî ve beynettâati vezzülfâ.

İlâhî ileyke eşkû kalben kâsiyen maal vesvâsi mütekalliben. Ve birreyni vattab’i mutelebbisen. Ve aynen anil bükâi min havfike câmi- deten. Ve ilâ mâ yusirruhâ tâmihaten. Elâ lâ havle velâ kuvvete illâ bi kudretike. Velâ yehatülî min mekârihiddünyâ illâ bi ismetike. Fes’elüke bibelâği hikmetike ve nefâzi meşîetike. Enlâ tec’alenî liğayri cûdike mutaarrızen. Velâ tusayyirenî lil fiteni araden. Ve kün lî alel a’dâi nâsiren. Ve alel mehâzî vel uyûbi sâtiren. Ve minel belâyâ vâkı- yen. Ve anil meâsî âsımen. Birahmetike yâ Erhamerrâhimîn.)

Azgın Nefsi Islah Etme Duası Türkçe Anlamı

Gafletten insanı uyaran bir duadır. Oyuna müptela (alışkın, tiryaki) olan ve bir türlü kendisini kurtaramayan bu duayı okumalıdır.

Düşmandan ve Şeytan’dan korunmak için de sık sık okunmalıdır.

Bilhassa göğüs darlığına müptela olanlar, vesveseye kapılanlar da bu duaya ihlâsla sarılmalıdırlar.

Kalbin kararmasını önleyen, kişiyi şüphecilikten alıkoyan dua varsa, işte bu duadır, içindeki manalar bu hakikatleri meydana koymaktadır.

Hülasa, bütün gücümüzle Hakk’m kuvvet ve kudretine sığınmamız ve içtenlikle dua etmemiz, hem dünya işlerimiz ve hem de ahret işlerimiz için çok yararlı olacaktır.