Bankaların verdiği promosyon ücreti haram mı

Bankaların verdiği promosyon ücreti haram m

Kafaları karıştıran soruya Cübbeli Ahmet Hoca Vahdet’teki köşesinde cevap verdi; Kesinlikle alın, bankaya bırakmayın, geçiminizi sağlamakta zorlanıyorsanız siz kullanın, eğer ihtiyacınız yoksa ihtiyaç sahibi fakirlere dağıtın…

İşte Cübbeli’nin konu ile ilgili yazısındaki bölüm;

Şey­hi­miz Mah­mud Efen­di Haz­ret­le­ri fi­nans ku­rum­la­rı­nın şu­be­le­ri­nin art­ma­sı için çok ri­ca­cı olur­du.

BANKAYA BIRAKMAYIN

Fa­iz mü­es­se­sesi­ne des­tek ol­ma­mak için ban­ka­la­rın ver­di­ği pro­mos­yon­la­rı ke­sin­lik­le ban­ka­da bı­rak­ma­mak la­zım. Pro­mos­yo­nu alan ki­şi muh­taç ise ken­di kul­la­na­bi­lir. Ge­çi­mi­ni sağ­la­ya­bi­li­yor­sa fa­ki­re fu­ka­ra­ya ver­me­li­dir.

Şir­ket­le­re “İş­çi­le­ri­ni­zin ma­aş­la­rı­nın ban­ka­dan öde­yi­n” di­yor­lar. Mec­bu­ren böy­le şey­le­re bağ­la­mış­lar şir­ket­le­ri. İş­çi­le­rin ma­aş­la­rı ban­ka­dan öden­di­ği için bu se­fer ban­ka ter­ci­hi dev­re­ye gi­ri­yor.

Biz “Mut­la­ka fi­nans ku­rum­la­rı­nı ter­cih et­me­li­si­ni­z” di­yo­ruz. Çün­kü fi­nans ku­rum­la­rı fa­iz­siz­dir, kar pa­yı esa­sı­na da­ya­nır. Şey­hi­miz Mah­mud Efen­di Haz­ret­le­ri bu­nun üze­rin­de du­rur­du. Hat­ta fi­nans ku­rum­la­rı­nın şu­be­le­ri­nin art­ma­sı için çok ri­ca­cı olur­du. İl­çe­ler­de fa­lan yok­tu o za­man­lar. “O­ra­lar­da da ço­ğa­lın da mil­le­ti öbür ban­ka­ya gir­mek­ten kur­ta­rı­n” bu­yu­rur­du. Bun­dan do­la­yı şir­ket­ler fi­nans ku­rum­la­rı­nı ter­cih et­sin­ler. Ama ol­du ki di­ğer tür ban­ka­ya mec­bur olun­du. Bu du­rum­da pro­mos­yon ve­ri­li­yor.

Bu pro­mos­yon­la­rı ke­sin­lik­le ban­ka­da bı­rak­ma­mak la­zım­dır. Çün­kü o za­man fa­iz mü­es­sese­si­ne des­tek ver­miş olur­sun. O pa­ra ona ka­lır­sa fa­iz mü­es­se­se­si güç­le­nir. Bu pro­mos­yon­la­rı şir­ket alıp mı da­ğı­tı­yor yok­sa şa­hıs­la­rın ken­di­le­ri­ne mi ve­ri­li­yor bu­ra­da fark var.

Eğer şir­ket­ler alı­yor­sa, hak on­la­rın­sa, an­laş­ma öy­ley­se şir­ket bu pro­mos­yon­la­rı ken­di kul­lan­ma­ma­lı, fa­kir fu­ka­ra­ya da­ğıt­ma­lı­dır.

Eğer şah­sın ken­di­ne ve­ri­li­yor­sa pro­mos­yon, o iş­çi ken­di du­ru­mu­na gö­re ha­re­ket eder. O pro­mos­yo­nu ban­ka­ya bı­rak­ma­ma­lı­dır. Fa­iz mü­es­se­se­si­ni güç­len­dir­me­mek adı­na çek­me­li­dir. Çek­tik­ten son­ra da ken­di­si ze­kât ala­cak du­rum­da muh­taç ise kul­la­na­bi­lir. Ze­kât, sa­da­ka ala­cak du­rum­da de­ğil­se, ge­çi­ne­bi­li­yor­sa ken­din­den çok da­ha muh­taç olan fa­ki­re ver­me­li­dir.