Başarı Duası Ya Da Say Duası

Başarı Duası Ya Da Say Duası
Başarı Duası Ya Da Say Duası

başarı duası ya da say duası nedir nasıl yapılır

Başarı duasının usul ve adabı ile sözleri

Başarı duası, eski dönemlerde say duası veya muvaffakiyet duası isimleri ile anılan son derece etkili bir duadır. Medreselerde, ahi ocaklarında ve müminlerin hanelerinde çocuklara öncelikli olarak okutulan dualardan biridir.

Başarı duası, müminler için bilinmesi elzem olan dualardan biridir. Zira Müslüman’a yakışan şey her şart ve koşulda başarıyı yakalamak ve elinden gelenin en iyisini yapmaktır.

Başarma duası; günümüzde sınavlara giren öğrenciler, ticarete atılan gençler, zorlu bir seyahate çıkan kişiler veya herhangi bir konuda müspet sonuç almak isteyenler tarafından okunabilecek bir duadır.

Başarı duası neden önemli?

Pek çok insan, belli konularda üzerine düşen her şeyi yaptığı halde istediği neticeyi elde edememekten yakınmaktadır. Söz konusu işte emek verilmiş, her türlü şart hesaba katılmıştır. Ancak yine de arzulanan noktaya gelinememiştir.

Bu durumun iki nedeni vardır: Birinci neden kişinin istediği husus kişiye nasip edilmemiştir. Yani Allah, takdir etmediği için kişinin istediği şey gerçekleşmemiştir. Tabi burada kişinin bilmediği fakat Allah'ın bildiği hususlar vardır. Yani Allah kulu için hayırlı olanı takdir etmiştir.

İkinci sebep ise kişi maddi boyutu ile üstüne düşeni yapmış olabilir fakat gösterilen çaba manevi güçle desteklenmemiştir.

İşte dua etmek bu manevi gücün, desteğin adıdır. Çünkü dua doğrudan doğruya Allah'a yönelmek ve yalnızca ondan istemektir.

Başarı duası ederek arzularına nail olan ve istedikleri başarıyı elde eden sayısız insanın rivayeti mevcuttur. Bu kişiler üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmiş ve dua gibi muazzam bir güçten de istifade etmeyi ihmal etmemişlerdir.

Kuran-ı Kerim'in ve Hz. Muhammed'in çalışma ve başarıya dair bakış açısı

Kuran, çalışmaya ve başarıya özel bir anlam atfetmektedir. Çalışma manasına gelen "say" kelimesi Kuran'da tam otuz yerde geçmektedir. Kuran -ı Kerim, başarının yegane ölçütü olarak çalışmayı göstermektedir. Bu konuda şu ayeti kerime Müslüman birey için temel dayanak noktası olmalıdır:

“İnsan için ancak çalıştığı vardır.”(Necm- 39)

Ayrıca Allah, Kuran'ın muhtelif yerlerinde çalışan bir kişiye mutlaka emeklerinin karşılığını vereceğini buyurmuştur. (Âl-i İmrân- 195, Enbiya- 94)

Kadın olsun erkek olsun çalışan her müminin mutlaka karşılığını alacağını ifade eden Kuran-ı Kerim, başarının ölçütünün Allah'a ve Resulüne itaat etmek olduğu şöyle ifade edilmiştir:

“Kim Allah'a ve Resûlüne itaat eder, Allah'tan korkar ve O'na karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir.”(Nûr- 52)

Hz. Peygamber de "İki günü birbirine eşit olan ziyandadır, aldanmıştır." diyerek çalışmanın önemine vurgu yapmıştır.

Zaten Hz. Peygamberin bütün yaşamı da örnek teşkil edecek mahiyette başarılarla doludur. Savaşları, tebliğ süreci, ticari hayatı, toplumu idare etmesi hep olağanüstü başarılarla zenginleşmiştir.

Hz. Muhammed, sahabeden de çalışkan ve başarılı olmalarını isterdi. Her ortamda Hz. Ali, Hz. Hamza ve Hz. Ömer'i öne çıkarıp övme sebebi de bu sahabelerin çok çalışkan ve iradeli oluşları dolayısıyla her giriştikleri işte mutlak başarıyı hedeflemelerinden kaynaklanmaktaydı.

Başarı duası etmeden önce Fetih suresinin okunması

İslam dünyasında başarı duasından önce Fetih suresini okuma geleneği vardır. Hatta birçok bölgede Fetih suresi doğrudan başarı duası hükmünde dahi okunmuştur.

Bu uygulamanın temeli Hz. Peygamberin ve sahabenin Fetih süresine verdikleri değere dayanmaktadır.

Asrı saadet döneminde Fetih suresi vesilesi ile duaları kabul olan ve mücadele ettikleri alanda başarıya ulaşan çok sayıda müminin anlatımları mevcuttur.

Sonraki çağlarda ve elbette ki günümüzde de başarı duası edilirken Fetih suresi de okunmakta ve böylece duaya icabet artırılmaktadır.

Başarı duasının sözleri

Başarı duası kendi içinde iki kısma ayrılmaktadır. Birinci kısımda Allah’ın 5 adet esması ile nida yani hitap kısmı vardır. Ardından tek cümlelik başarı duası okunur. Her iki unsurun da birlikte ezberlenmesi son derece kolayken kişi isterse yazılı bir metinden de bu lafızları okuyabilir.

Ayrıca duanın giriş kısmında Hz. Muhammed’in dualara başlarken söylediği sözcüklere yer vermek de sünnetin gerekliliklerindendir.

Başarı duasının lafızlarını kişi farz namazları sonrasında okursa tesiri çok daha büyük olur. Fakat gün içinde muhtelif zamanlarda da bu dua okunabilir.

Biraz önce değindiğimiz gibi dua öncesinde Fetih suresinin okunması da son derece faydalıdır. Buna göre duanın tam ve orijinal hali şöyle olacaktır:

Euzubesmele

Fetih suresi

“Süphane rabbiyel aliyyil alel vehhab” (Hz. Peygamberin dualara başlama sözleri)

Ya Melik

Ya Azim

Ya Muktedir

Ya Kadir

Ya Raşid

(Hitap şeklinde eda edilen Allah’a yakarış esmaları)

“Allahümmeftah aleyna hikmeteke venşür aleyna rahmeteke ya zel celali vel ikram”( Başarının orijinal Arapça kısmı)

Bu son cümle de bittikten sonra kişi ellerini yüzüne sürerek “amin” diyecek ve duasını neticelendirecektir.

Mümin hangi işe girerse girsin elinden gelenin en iyisini yapacak, üstüne düşen görevleri layıkıyla yerine getirecek ve duasını ettikten sonra takdirin yalnız ve ancak Allah’ın elinde olduğunu bilerek kaderindeki her şeye şükür ile yaklaşacaktır. Zira duanın esmalarında da geçtiği gibi Kadir olan da Azim olan da yalnız ve ancak Allah’tır.