Beled Suresi Türkçe ve Arapça Okunuşu Sesli Dinle

Beled Suresi
Beled Suresi

Mekke'de Kaf sûresinden sonra inmiştir. 20 (yirmi) âyettir. Adını, ilk âyette geçen, Mekke'yi anlatan ve "şehir" anlamına gelen "beled" kelimesinden almaktadır.

Bu sûrede insanın yaratılışından, onun bazı davranışlarından, insana verilen üstün vasıflardan, o vasıfları iyiye kullanmayanın kötü âkıbetinden, iyiye kullananların da mutlu geleceklerinden söz edilir.

Beled Suresi Arapça
Beled Suresi Arapça

Bismillâhirrahmânirrahîm

90/BELED-1: Lâ uksimu bi hâzel beled(beledi).
Hayır, bu beldeye kasem ederim ki.

90/BELED-2: Ve ente hıllun bi hâzel beled(beledi).
Ve sen, bu beldede ikâmet ediyorsun.

90/BELED-3: Ve vâlidin ve mâ veled(velede).
Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun.

90/BELED-4: Lekad halaknel insâne fî kebed(kebedin).
Andolsun ki Biz insanı, meşakkat içinde yarattık.

90/BELED-5: E yahsebu en len yakdira aleyhi ehad(ehadun).
(İnsan) ona hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

90/BELED-6: Yekûlu ehlektu mâlen lubedâ(lubeden).
O: "Pekçok mal tükettim." der.

90/BELED-7: E yahsebu en lem yerahû ehad(ehadun).
Onu hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?

90/BELED-8: E lem nec'al lehu ayneyn(ayneyni).
Ona iki göz vermedik mi?

90/BELED-9: Ve lisânen ve şefeteyn(şefeteyni).
Ve bir dil ve iki dudak.

90/BELED-10: Ve hedeynâhun necdeyn(necdeyni).
Ve onu iki yola (gayy yolu ve hidayet yolu) ulaştırırız.

90/BELED-11: Fe laktehamel akabete.
Fakat o akabeyi (sarp yokuşu) aşmadı.

90/BELED-12: Ve mâ edrâke mel akabeh(akabetu).
Ve akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir?

90/BELED-13: Fekku rekabetin.
(Akabeyi aşmak) kölenin azadıdır.

90/BELED-14: Ev ıt'âmun fî yevmin zî mesgabeh(mesgabetin).
Veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır.

90/BELED-15: Yetîmen zâ makrabeh(makrabetin).
Yakınlık sahibi (akraba) olan yetimi.

90/BELED-16: Ev miskînen zâ metrabeh(metrabetin).
Veya çok fakir bir miskini (doyurmaktır).

90/BELED-17: Summe kâne minellezîne âmenû ve tevâsav bis sabri ve tevâsav bil merhame(merhameti).
Sonra âmenû olanlardan (Allah'a ulaşmayı dileyenlerden) ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır (akabeyi aşmak).

90/BELED-18: Ulâike ashâbul meymeneh(meymeneti).
İşte onlar ashabı meymenedir (meymene sahibidir) (amel defteri (hayat filmi) sağından verilenlerdir).

90/BELED-19: Vellezîne keferû bi âyâtinâ hum ashâbul meş'emeh(meş'emeti).
Ve âyetlerimizi inkâr edenler, onlar ashabı meşemedir (amel defteri (hayat filmi) solundan verilenlerdir).

90/BELED-20: Aleyhim nârun mu'sadeh(mu'sadetun).
Onların üzerinde etrafı kapatılmış ateş vardır.

SESLİ DİNLER