Bereket Duası

Bereket Duası
Bereket Duası

Evlerimizin bereketlenmesi, rızkımızın çoğlaması, huzurumuzun yerine gelmesi ve kanacımızın bereketlenmesi için edilmesi gereken dualar vardır.

Rızkımızın bereketlenmesi için:

‘’Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu, ve in kâne kâriben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi’’

Anlamı: ‘’ Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. ”
Bu duayı sabah iş yerini açarken, akşam kapatırken veya pazara alış verişe giderken, para aharcarken paramızın bereketlenmesi, işlerimizin açılması ve kazancımızın artması için okumalıyız.
Peygamber efendimiz ( sav ) işlerimizin açılması ve paramızın bereketlenmesi, helal olan kazancımız artması için iş yerlerimizi açarken Amene’r Resulu duasınıokumamızı buyurmuştur.

”Bismillahirrahmanirrahim”

Amene’r resulu bima ünzile ileyhi mir rabbihi vel mü’minün. Küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulih. La nüferriku beyne ehadim mir rusulih. Ve kalü semi’na ve eta’na gufraneke Rabbena ve ileykel’masir. La yükelllifüllahü nefsen illa vüs’aha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tüahızna innesina ev ahta’na. Rabbena ve la tahmil Aleyna isran kema hameltehü ale’lezine min kiblina. Rabbena vela tühammilna ma la takatelena bih. Va’fü anna, vagfir lena, verhamna, ente Mevlana fen’surna ale’l kavmi’l kafirin.

Amene’r-Resulu Meali
Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla;
Peygamber kendine Allah-u Teala tarafından nazil olan Kur’an’a iman etti. Mü’minlerin cümlesi de Allah-u Azimüşşan’a, meleklerine kitaplarına ve Peygamberlerine iman ettiler ve iman hususunda biz Resulleri birbirinden ayırd etmeyiz. Ey Rabbimiz, biz Senden gelen Kur’an’ın ahkamını duyduk, ona icabet ve itaat ettik; mağfiretini isteriz, dönüşümüz ancak Sana’dır dediler. Allah, hiçbir kimseyi gücünün yettiğinin üstünde bir külfetle mükellef kılmaz. Herkesin kastettiği her şer de nefsine racidir. Mü’minler: ” Ey Rabbimiz, unutursak, hata edersek bizi hesaba çekme, Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin ağır külfetler (ukubat-ceza)ve belayı bize yükleme, günahlarımızı affet ve bizi bağışla, bize merhamet et; Sen bizim Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et.”  Duanın türkçesi veya arapçası sabahları düükkan açılmadan ve dükkan açıldıktan sonra 3 er defa okunmalıdır. Bu şekilde dükkanınız ve kazancınız bereketlenecektir.