Çeşitli Dualardan Örnekler

Çeşitli Dualardan Örnekler

Çeşitli Dualardan Örnekler
Çeşitli Dualardan Örnekler

Allah’ın isimleri ya da Allah'ın 99 ismi (Arapça:اَلأَسْماَءُ الْحُسْنَى, El Esmâ ül Hüsnâ / En Güzel İsimler), İslam inancında Kur’an ve hadislerde Allah’a izâfe edilen fiil veya sıfatlardan türetilmiş veya doğrudan Allah'ı ifâde amacıyla kullanılmış olan isimlerdir.

Dua, bir İlah ya da ruhani varlıkla ilişkiyi etkinleştirmeyi amaçlayan çağırma veya eylemdir. Dua, bireysel ya da toplumsal olarak; özel ya da kamusal bir yerde edilebilir. Sadece sözlerden oluşabileceği gibi şarkı şeklinde de olabilir. Ayrıca çeşitli bedensel hareketler de içerebilir. Duanın yakarış, şükran veya ibadet/övgü olarak farklı formları vardır.

Kötülerin Serrinden Korunma Duası

Resûlullah Efendimiz, düsmandan çekindigi zaman: “Allahümme innâ
nec'alüke fî nuhûrihim ve ne'ûzü bike min surûrihim
” derdi.

Konusmaya Baslayan Çocuk Için Okunacak Dua

Çocuk konusmaga baslayinca, en önce “Lâ ilâhe illâllah” kelimesi ona
ögretilir. Bu yedi defa ona telkîn edilir. Sonra ona: “Fe te'âlâllahül
melikül hakku lâ ilâhe illâ hüve Rabbül arsil kerîm
” âyeti telkîn
edilir. Sonra Âyet-el kürsî'yi ve Hasr sûresinin sonu olan
Hüvallahüllezî'yi okuyup ögretir. Düzgün konusmasi, kekemelikten
kurtulmasi için rabbisrahlî sadrî veyesirlî emrî vah'ül ukdeten min
lisânî yefkahü kavlî
” ayetini okumalidir.

Zarar Meydana Geldiginde Okunacak Dualar

Asâ rabbunâ en-yubdilenâ hayran minhâ innâ ilâ rabbinâ râgibûn.” (Ola
ki Allah onun yerine bize ondan daha hayirlisini vere. Biz Rabbimizi
arzu ediyoruz

Cenaze Namazi Duasi,Cenazede Okunacak Dualar

Cenaze namazinda, birinci tekbirden sonra, sübhâneke (“ve celle
senâüke” ile beraber) okunur. Ikinci tekbirden sonra, salli, barik
okunur. Üçüncü tekbirden sonra, cenaze duasi okunur.

Cenaze Defin Esnasinda

Defin esnasinda su yedi sûreyi ve bu duâyi okumak müstehabdir. Bu
sûreleri hasta üzerine okumak da müstehabdir. Bu yedi sûre, Fâtiha,
Muavvizeteyn (Kul eûzüler), Ihlâs, Izâ câe, Kul yâ eyyühel kâfirûn ve
Innâ enzelnâhü
sûreleridir. Duâ ise sudur: “Allahümme innî es'elüke
bismikel azîm. Ve es'elüke bismikellezî hüve kivâmüddîn. Ve es'elüke
bismikellezi yurzeku bihil ibâd. Ve es'elüke bismikellezî kamet bihis
semâvâtü vel ard. Ve es'elüke bismikellezî tuhyî bihil hayyü ve tümîtü
bihil-mevtâ. Ve es'elüke bismikellezî izâ süilet bihi a'teyte ve izâ
dui'yet bihi ecebte. Rabbe Cebrâile ve Mîkâile ve Isrâfile ve Azrâile.
Yâ Bedî'as-semâvâti vel-ard. Yâ Zelcelâli vel-ikrâm. Allahümme salli
alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Vagfir lenâ ve lehü, verhamnâ ve
iyyâhü birahmetike yâ erhamerrâhimîn
.”