Dilek ve Hacet için çok etkili bir Dua

Dilek ve Hacet için çok etkili bir Dua

Dilek ve Hacet için çok etkili bir Dua
Dilek ve Hacet için çok etkili bir Dua

“Allah’tan bir şey isteyeceğin zaman Hadid Suresinin ilk altı ayeti ile Haşr Suresinin son dört ayetini oku ve ardında şöyle dua et.

” Hadid süresinin ilk alti ayeti:Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti vel ard(ardı), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).Lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), yuhyî ve yumît(yumîtu), ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel bâtın(bâtınu), ve huve bi kulli şey’in alîm(alîmun).Huvellezî halakas semâvâti vel ardafisitteti eyyâmin summestevâ alel arş(arşi), a’lemu mâ yelicu fîl ardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu mines semâi ve mâ ya’rucu fîhâ, ve huve meakum eyne mâ kuntum, vallâhu bi mâ ta’melûne basîr(basîrun).Lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), ve ilâllâhi turceul umûr(umûru).Yûlicul leyle fîn nehâri ve yûlicun nehâre fîl leyl(leyli) ve huve alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

Meali: Semalarda ve arzdaki herşey Allah’ı tesbih etti (ve etmektedir). Ve O; Azîz’dir, Hakîm’dir.Semaların ve arzın (yeryüzünün) mülkü O’nundur. Hayata getirir ve öldürür. Ve O, herşeye kaadirdir.O, evveldir (ilktir) ve ahirdir (sondur), zahirdir (alâmetleri tüm varlıklarda görünendir) ve bâtındır (gizli olandır). Ve O, herşeyi en iyi bilendir.Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O’dur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni ve ondan çıkanı ve semadan ineni ve orada uruç edeni (yükseleni) bilir. Ve siz nerede iseniz O, sizinle beraberdir. Ve Allah, sizin yaptıklarınızı en iyi görendir.Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. (Bütün) işler Allah’a döndürülür.Geceyi, gündüzün içine sokar. Ve gündüzü, gecenin içine sokar. Ve O, sinelerde olanı (sırları, niyetleri, düşünceleri) en iyi bilendir. Haşr suresi son 4 âyeti.Bismillahirrahmanirrahim21. Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune.22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune. 24. Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu. okuyup sonra aşağıdaki duayı okuyun ve duanızı edin..Allahü Teâlâ’dan dileğinizi isteyin.“Ya me n hüve hakeza,es’elike bi hakkı hazıhil esmai en tüsalliye ala muhammedin ve ali muhammedin ve en tef’ale bi” burada hacet söylenir. Hz.Ali(k.v) buyuruyor.kendisinden başka İlah olmayan Allah’a yemin ederim ki hacetin Allah’ın izni ile kabul olur.