Düğümleri çözen salavat Miftâhu’l-Esrâr Salâtı

Miftâhu’l-Esrâr Salâtı
“Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedin tüncîna bihi min cemî’il- ehvâli, vel âfât.

Ve takdî lenâ bihi cemî’al hâcât, ve tutahhirunâ bihi min cemî’i’s-seyyiâti ve terfe’unâ bihi a’lâ’d – derecât ve tubelliğunâ bihi aksâ’l- ğâyât min cemî’i’l- hayrâti fi’l-hayâti ve ba’del- memâti ve alâ alihî bi âdedi ilmık.”

” Miftâhu’l-Esrâr Salâtın Anlamı”
“Ey Allâh ! Efendimiz Muhammed’ e Ehl-i Beytine, ( bize göre sonsuz olan ) ilmin ( bikdiklerin) adedince en mükemmel bir salât ile salât eyle ve eksiksiz bir selâm ile selâm eyle.
O Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve sellem) ki senin hürmetine bizi korkulardan ve belâlardan kurtarsın, onun sayesinde bizim için bütün muratları (dilekleri) yerine getiresin, onun bereketine bizi bütün kötü şeylerden arındırasın, onun vesilesiyle bizi derecelerin en üstününe yükseltesin ve yine onun bahşı hakkında bizi hayatta ve ölümden sonra tüm hayırlarla ilgili gâyelerin ( ve maksatların) en ilerisine ulaştırasın.”


Faziletleri:
İşte bu manaları ihtiva eden Miftahu’l – Esrar salât’ı diğer salâtlardan birkaç yönden eftaldir:
a) Şartların ve edeplerin tekmîli, yani salâtların en mükemmelinin ve selâmların en tam olanının istenmesi sebebiyle,
b) Râsûlüllâh ( Sallâllâhu Aleyhi ve sellem )in,
Kendisine râci olan ( atıfta bulunan ) zamirlerle birlikte yedi kere zikredilmesi cihetiyle,
c ) Allâh-u Te’âlâ’nın :
( Emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak ve dostlarını sevmek gibi amellerle sizi) Ona ( yaklaştıracak) vesîle(ler) arayın” kavl-i şerifindeki tevessül emrine imtisâl edilerek sıkıntıların açılması için Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve sellem ) in vesile edinilmesi itibari ile, işe salât dünya ve âhiret işleriyle ilgili tüm duaları cem eder. Dolasıyla bu salâtı okumak Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi Ve sellem)
” Ey Âişe ! Dualardan özlü ve câmiiyetli ( lafzı az, manası çok olup birçok iyi maksadı toplayıcı ) olanlara sarıl” hadisinde geçen emre uymak bakımından diğerlerine göre çok daha faziletlidir.
d) Bu Salât-ı Şerife de müminlerin iki cihanda talep ettiği tüm faziletler ve hayırlar istenmiş, dünya ve âhirette kendisinden sakınılan ve kurtulmak istenilen cümle âfetler , belâlar ve azaplardan kurtuluş talep edilmiş , yine böylece dâreynde ( iki cihanda) ulaşılacak en yüce makamlara nâiliyet için dua edilmiştir ki, bu kadar az lafızla bunca mânâlara ve daha nice sırlara şâmil olması hasebiyle bu sîğa üstün olmuştur.
Zaten duaların en üstünü kişinin iki cihan belâlarından afiyet istemesidir.
” Miftahu’l – Esrâr Salâtı”‘nın okunma adedi
* Bir Mümin hastalıklarla , gam ve kederlerle, sıkıntılarla mübtelâ olsa, yahut hapse düşmek fakirlik, muhtaçtlık, zillet ( hakirlik) gibi maddî – mânevî dertlere dûçâr olsa veya semâvi afetlerin nüzûlüyle (başına inmesiyle ) ve yerden gelen belâların zuhûruyla sıkıntıya düşse de bunları başından kaldırmak dilese yada bir makam ve mertebeye ulaşmak istese veya mansıbinden ( görevinden ) azledilip yeniden ayni vazifeye yahut daha âlâsına getirilmek murad etse gece gündüz “Miftahu’l – Esrâr” salâtını çok okusun.
Zira böyle yaptığında merâmına ve maksadına nail olacaktır ki bu salât (-ü selâm ) ın tekrar edilmesi halinde hâcetleri revâ olacağı ( isteklerine ulaşacağı ) tecrübeyle sabittir.
* Her kim bu salâtı farz namazların akibindeki Duaların arasında 3-5 ve 7 gibi tek sayı üzere okursa duası müstecâb bir kul olup bütün hâcetleri yerine getirilir. Ayrıca bunda daha birçok sırlar vardır.
* Şeyhim ve senedim Muhammed Tûnusî ( kuddise sırruhû) dan işittiğim vechile ; her kim bu salâtı hergün 11 kere okursa Allâh-u Te’âlâ onu beklemediği yerden rızıklandırır da rızkı sanki gökten inip yerden bitercesine bollaşır.
* Her kim bu salâtı her gün 41 kere okumaya devam ederse Allâh-u Te’âlâ ona yardım eder, onu destekler, onu bütün düşmanlardan ve çekemeyenlerden muhafaza eder. Ayrıca bu kişi düşmanları nazarında heybetli ve bütün mahlûkatın nazarında da çok sevimli birisi olur.
* Bu salât-ı Şerife bütün hâcetlerin görülmesi ve tüm belâların savuşturulması için her gün 100 defa veya 313 kere okunur.
* Bu salât-ı Şerife Allâh-u Te’ âlâ nın hazinlerinden bir kez ve Allâh-u Te ‘ âlâ nın sırlarından bir sır olup herhangi bir önemli hâcetin ( dileğin ) husûlü için 1000 kere okunur.
* Bu salât-ı Şerife önemli hacetlerin husûlu ( dileklerin gerçekleşmesi ) için 4444 kere yahut 10,000 veya 12,000 kere yada cümmel ( ebced) hesabındaki adedi üzerine yani 14,950 kere okunur.
Zira bu (sırlı) sayılar çok mühim ve büyük işler( in gerçekleşmesi)için çok acayip ( hârikulâde) sırlar barındırmaktadır.