Düşmana Karşı Dua, Sureler Ayetler Salavatlar

(muhakkak Allah, işitendir, bilendir.) LOKLAM SURESİ 28.Ayeti

Dedi ki: “Benim Rabbim, gökte 


ve yerde söylenen-sözü bilir; O, işitendir, bilendir.” (Enbiya Suresi, 4) 
Allah yolunda savaşın ve bilin 
ki, şüphesiz Allah işitendir, bilendir. (Bakara Suresi, 244) 
Şüphesiz Allah, size emanetleri 
ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor!.. 
Doğrusu Allah, işitendir, görendir. (Nisa Suresi, 58) 

Düşmana Karşı Sureler,Ayetler ve Dualar

"Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabb'il âlemin. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. " Bu duayı bizzat Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)  yapmıştır;
 "Allâhumme munzile'l-kitâbi serî'a'l-hisâb, ihzimi'l-ahzâb. Allâhumehzimhum ve zelzilhum."
"Ey Kitâb'ı indiren ve hesabı çabuk gören Allah'ım! Düşmanları hezimete uğrat. Allah'ım! Onları perişan et ve sars." (Nevevî, el-Ezkâr: 188)

Düşmanlara Karşı Okunur (Her Gün Sabah Akşam en az 7 veya 100 kere )
"Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm"

Ayetin meali: “Resulüm! Eğer -büyük bir şefkat ve samimiyetle kendilerine ders vermek istediğin- adamlar, yine de aldırmaz, senden yüz çevirirlerse, de ki: Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur. Ben yalnız O’na dayanırım. Çünkü O, büyük Arş’ın, muazzam hükümranlığın sahibidir.”(Tevbe, 9/129).

Sevban radıyallahu anh diyor ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyden korktuğunuz zaman: 
" Huvallah, Allahu rabbi laşerike leh."
 "O Allah'tır, Allah benim Rabbimdir, şeriki (ortağı) yoktur." İbn Sünni, 337.  
***Amr bin Şuayb babasından, dedesinden rivayetle diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize korku duası olarak şunları öğretirdi: 
 "Euzu bikelimatillahit tammeti min gadabihi ve şerri ibadihi, vemin hemezatiş şeyatini ve enyahdurun"
 "Gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların rahatsız etmelerinden ve bana sokulmalarından Allah'ın noksansız kelimelerine sığınırım." 
Abdullah bin Amr bunları aklı yeten çocuklarına öğretirdi. Aklı yetmeyenlerin de yazar boyunlarına asardı. Tirmizi, Daavat, 3401.

 

Bir toplumdan korktuğu zaman okunacak dua 

 Ebu Musa'l-Eş'ari radıyallahu anh diyor ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir toplumdan korktuğunuz zaman şöyle deyin:

" Allahümme inna nec'alüke fı nuhurihim veneuzu bike min şururihim"

"Allah'ım, onların yüreklerine korku düşür. Onların şerlerinden sana sığınırız." Ebu Davud, Salat, 1537. 


***Düşmana Galip Gelmek İçin Dua 

Bu duayı bizzat Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)  yapmıştır;
 "Allâhumme munzile'l-kitâbi serî'a'l-hisâb, ihzimi'l-ahzâb. Allâhumehzimhum ve zelzilhum."
"Ey Kitâb'ı indiren ve hesabı çabuk gören Allah'ım! Düşmanları hezimete uğrat. Allah'ım! Onları perişan et ve sars." (Nevevî, el-Ezkâr: 188)

Tehlike karşısında okunacak dua 
Bir gün Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Hz. Ali'ye (radyallahu anh), - Ey Ali! Sana bir takım kelimeler öğreteceğim. Bir tehlike ile karşı karşıya geldiğinde bunları oku, dedi. Hz. Ali (radıyallahu anh) -Tamam, ya Resulullah! Canım sana feda olsun, diye karşılık verdi. Resulullah ona şöyle dedi: -Bir tehlike ile karşı karşıya geldiğinde de ki:
 "Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azim."
 "Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla... Güç, kuvver ve kudret yalnız yüce ve her şeyden büyük olan Allah'a mahsustur."
-Kişi bunu söylediğinde, Allah Teala onu her türlü bela ve musibetten korur. (İbnü's-Sünni, Amelü'l-Yevm ve'l-Leyle,nr. 336) 

 

Bela ve korku sırasında düşmana karşı 
Hadis-i Şerifte açıklanan şu dua okunabilir:

 “Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka”
duasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez.) [Müslim]

"Allah,Hu,Melik’ün,Semi’un,Kadir’ün,Kerim’ün, Halim’ün,Latif’ün,Alim’ün,Muin’ün, Sadık’un"  
Evliyaullah bu ism-i şerifi düşmanlarının yanında okuyan kişinin hasmına galip geleceğine ve ondan ancak hayır göreceğini söylemiştir.

"ya celiylül mütekebbirü ala külli şeyin fel adlü emruhu vessidku ve'dühü ya celiylü"
Çokça zikreden kişi muradına nail olur ve Allah cc zor işleri o kişiye kolay eder,sözü dinlenilen çok heybetli birisi haline gelir,insanlardan kimsenin bir zararı dokunamaz ayrıca şeytanlar o kişiye yaklaşamaz. 

Bütün kötülüklerden ve zalimlerden korunma ve hacet duası:
*Bu dua hakkında Peygamber Efendimiz  (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyuruyor:
 "Her kim beş vakit namazın ardından şu 10 kelimeyi okursa ALLAHu Teala kendisine karşılık verici ve kifayet edici olarak bulur."

"HASBİYALLAHU Lİ DİNİ.
HASBİYALLAHU LİMA EHEMMENİ.
HASBİYALLAHU LİMEN BAĞE ALEYYE.
HASBİYALLAHU LİMEN HASEDENİ. 
HASBİYALLAHU LİMEN KÂDENİ Bİ SUİN.
HASBİYALLAHU İNDEL MEVT. 
HASBİYALLAHU İNDEL MES'ELETİ FİL KABRİ.
HASBİYALLAHU İNDEL MÎZAN.
HASBİYALLAHU İNDES-SIRAT. 
HASBİYALLAHU LÂ İLAHE İLLA HU.ALEYHİ 

TEVEKKKELTÜ VE İLEYHİ ÜNÎB..."
(Hakimi Tirmizi 2/14,
Suyuti,Dürrül Mensur 2/390Kenzul Ummal 3/155)

Manası:
"Dinim için ALLAH bana yeter.Mühim işlerim için ALLAH bana yeter.Bana karşı azanlar için ALLAH bana yeter.Hasedçilere karşı ALLAH bana yeter.Bana kötü hile yapanlara karşı ALLAH bana yeter..Ölüm anında ALLAH bana yeter..Kabir sualinde ALLAH bana yeter.

Mîzanda ALLAH bana yeter.Sıratta ALLAH bana yeter..ALLAH'dan başka hiç ilah yoktur.Ben O'na dayandım ve ancak ona yönelirim."

Düşman ve Sıkıntılara Karşı Okunacak Olan Çok Önemli İki Ayeti Kerime

"Bismillahirrahmanirrahim"
"Fallâhu hayrun hâfizân ve huve erhamu’r-râhimîn."
Anlamı : Çünkü en iyi koruyan Allah’tır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir."
Bu ayeti Kerime 303 Defa Okunmaktadır.

Düşmana Galip Gelmek İçin Okunacak Dua

  "Ya hüve, Ya men la hüve illa hu unsurna alel kavmil kafirin"
( ey kendisinden başka ilah bulunmayan bizi müşriklere galip getir) 
hz. alinin bedir gazasında ettiği dua... ,( kendisine hızır aleyhiselam rüyasında öğretmiştir bu duayı)

Düşmanların şerrinden korunmak ve onlara galip gelmek için 41 kere okunur.
Bir kimse çok çok Zilzal suresini namaz içersinde okumayı adet haline getirirse, Allah’u Teala o kimseye dünya servetini ihsan edeceği gibi korktuklarından da emin ve uzak kılar.
40 defa okuyan, düşmanını helak eder.
Bir kimse Cuma gecesi iki rekat namaz kılar ve onda Fatiha ve 15 kere Zilzal suresini okursa, Allah’u Teala onu kabir azabından ve kıyamet sıkıntılarından emin kılar.

ZİLZAL SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim
İza zülziletil erdu zilzaleha
Ve ahracetilerdu eskaleha
Ve kalel insanü ma leha
Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
Bienne rabbeke evha leha
Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm
Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah
Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah


ZİLZAL SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,
Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.
O gün yer, bütün haberlerini anlatır.
Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.

Size kötülük yapanların gücünün ve kuvvetinin
yok olması için 100 kere okumaya devam edin.
Sıkıntınız çok fazla ise 1000 defa okunması uygun görülmüş.

Kevser suresi arapça
نَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾  
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

Kevser suresi okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim İnnâ a'taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel' ebter.

Kevser suresinin anlamı:Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla(Ey Muhammed) Doğrusu sana pek çok nimet verimsizdir. Öyleyse rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir
Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.
Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.

Bismillahirrahmânirrahîm
Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl
Elem yec'al keydehüm fî tadlîl
Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl
Termîhim bihicâratin min siccîl
Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

FİL SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ;
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle
Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.
Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.
Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

FİL SURESİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?
Kullarına derdi veren Allâh dermanını dahi vermiştir. Kur"ân Sûrelerini okumanın aynı zamanda birer zikir olduğunu da düşünürsek, bu sûrelerin özelliklerindeki hikmet ve incelikleri anlamış oluruz. Fil Sûresinin özellikleri şöyledir:

“Hasımlarına karşı Fil Sûresini okuyan kimse, hasımlarını (düşmanlarını) mağlup eder.” Sûreleri okuma adeti ise en az üç, beş, yedi kere olur. Sonra (100) yüz kere olabildiği gibi daha fazla da olabilir. Nitekim bunun örnekleri geçmektedir.

“Akşamlan bilhassa, akşam ile yatsı arasında (1000) bin kere okuyan kimse, her türlü muradına kavuşur, tüm dilekleri gerçekleşir " buyrulmuş Fil Sûresi hakkında.
-----------------------------
 Hz. Ebu Derda'nın, belalardan korunma duası
"Allâhümme ente Rabbî! Lâ ilâhe illâ ente. Aleyke tevekkeltü ve ente Rabb'ül-arşi'l-kerîm. Mâşâa'I-lâhu kâne ve mâ lem yekün; ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ bi'l-lâhi'l-aliyyi'l-azîm. A'lemü enne'l-lâhe alâ külli şey'in kadîr; ve enne'lâhe kad ehâta bikülli şey'in ilmâ! Allâhümme innî eûzu bike min şerr-i nefsî ve min şerr-i külli dâbbetin. Ente âhirin binâsıyetihâ. İnne Rabbî alâ sırâtın-müstakîm!"


"Ey Allah'ım! Sen benim Rabb'imsin! Senden başka ilah yoktur. Ben sadece sana dayanıp güvendim. Sen yüce arştın sahibisin! Allah neyi dilerse o olur; dilemedikleri ise olmaz. Günahlardan dönüp ibadetlere yöneliş ancak yüce ve büyük olan Allah'ın kuvvet ve kudretiyledir. Ben biliyorum ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve O'nun ilmi her şeyi kapsamaktadır. Ey Allah'ım! Ben nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Ayrıca perçemleri senin elinde olan diğer bütün canlılardan da sana sığınıyorum. Şüphe yoktur ki benim Rabb'im dosdoğru bir yol üzerindedir."(Beyhaki, el-Esma ve's-Sıfat, hadis no: 344).