Ebu’d Derda’nın Duası

Ebu’d Derda’nın Duası

Ebu’d Derda’nın Duası
Ebu’d Derda’nın Duası

Bir gün Ebu’d Derda‘nın mahallesinde yangın çıktı. Kendisine haber verdiklerinde “Allah benim evimi yakmaz” dedi. “Koş yetiş” diye üç defa haber verdikleri halde, her üçünde de aynı sözü tekrar etti. Hakikaten de yangın onun evine yaklaşınca, ateş söndü. Bu vaziyeti gelip kendisine haber verene: “Ben bunu biliyordum” dedi. Bunun üzerine “Ne acayip ifadelerin var” diye kendisine sorduklarında: Ben Rasul-i Ekrem’in şöyle buyurduğunu işittim.

Gece veya gündüz şu duaya devam eden kimseye hiç bir şey zarar vermez

Ebu’d Derda’nın Duası

Allâhümme ente Rabbî! Lâ ilâhe illâ ente. Aleyke tevekkeltü ve ente Rabb’ül arşi’l kerîm. Mâşâa’llâhu kâne ve mâ lem yekün; ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ bi’llâhi’l aliyyi’l azîm. A’lemü enne’llâhe alâ külli şey’in kadîr; ve enne’llâhe kad ehâta bikülli şey’in ilmâ! Allâhümme innî eûzu bike min şerr-i külli nefsîn ve min şerr-i külli dâbbetin. Ente âhirin binâsıyetihâ. İnne Rabbî alâ sırâtın-müstakîm!

Anlamı: Ey Allah’ım!Sen benim Rabb’imsin! Senden başka ilah yoktur. Ben sadece sana dayanıp güvendim. Sen yüce arştın sahibisin! Allah neyi dilerse o olur; dilemedikleri ise olmaz. Günahlardan dönüp ibadetlere yöneliş ancak yüce ve büyük olan Allah’ın kuvvet ve kudretiyledir. Ben biliyorum ki Allah’ın herşeye gücü yeter ve O’nun ilmi herşeyi kapsamaktadır. Ey Allah’ım! Ben nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Ayrıca perçemleri senin elinde olan diğer bütün canlılardan da sana sığınıyorum. Şüphe yoktur ki benim Rabb’im dosdoğru bir yol üzerindedir”

Ebu’d Derda “İşte bu duayı okudum” buyurdu. [Taberânî, Beyhaki, el-Esma ve’s-Sıfat]