Ecirna Duası

Ecirna Duası
Ecirna Duası

Ecirna duası

Allahümme ecirna minen-nar
Allahümme ecirna min külli nar
Allahümme ecirna min fitnetid-diniyyeti ved-dünyeviyyeh
Allahümme ecirna min fitneti ahiriz-zaman
Allahümme ecirnamin fitnetil Mseihid-Deccali ves-Süfyan
Allahümme ecirna mined-dalaleti vel-bidiyyati vel-beliyyat
Allahümme ecirna min şerrin-nefsil emmarah
Allahümme ecirna min şürurin-nefüsil emmaratil-firavniyyeh
Allahümme ecirna min şerrin-nisa
Allahümme ecirna min belain-nisa
Allahümme ecirna min fitnetin-nisa
Allahümme ecirna min azabil kabir
Allahümme ecirna min azabi yevmil-kıyameh
Allahümme ecirna min azabi Cehennem
Allahümme ecirne min azabi kahrik
Allahümme ecirna min-nari kahrik
Allahümme ecirna min azabil-kabri ven-naran
Allahümme ecirna miner-riyai ves-sümati vel-ucubi vel-fahr
Allahümme ecirna min tecavüzil-mülhidin
Allahümme ecirna min şerril-münafıkin
Allahümme ecirna min fitnetil-fasıkın
Allahümme ecirna ve ecir fi hidmetil-Kur’an-i vel-iman.Ve ahbabenel mü’mininel muhlisine ve akribaena ve ecdadena minen-nar
Bi afvike ya Mücir,bifadlike ya Ğaffar
Allahümme edhılnel-Cennete meal ebrar
Allahümme’d-hılnel-Cennete meal ebrar
Allahümme edhılna ve edhıl üstadena ve valideyna ve talebete Resailin-Nuris-sadıkıne ve ihvanena ve ehavatena ve akribaena ve ecdadene ve ahbabenel-mü’mininel-muhlisine fi hidmetil-imani vel-Kur’an
El-Cennete meal ebrar,bi şefaati Nebiyyikel-Muhtar ve alihil-ethar ve eshabihil-ahyar ve sellim madamel-leylü ne’n-enhar.Amin,velhamdü lillahi Rabbil-alemin

Ecirna duasının anlamı :

Allah’ım bizi cehennemden muhafaza eyle
Allah’ım bizi bütün ateşlerden muhafaza eyle
Allah’ım bizi dini ve dünyevi fitnelerden muhafaza eyle
Allah’ım bizi ahir zaman fitnesinden muhafaza eyle
Allah’ım bizi Mesih-i Deccal ve Süfyan’ın fitnesinden muhafaza eyle
Allah’ım bizisapıklıklardan,bid’atlardan ve belalardan muhafaza eyle
Allah’ım bizi kötülükleri şiddetle emreden nefsin şerrinden muhafaza eyle
Allah’ım bizi firavunlaşmış nefsi emmarelerin şerrinden muhafaza eyle
Allah’ım bizi kötü kadınların şerrinden muhafaza eyle
Allah’ım bizi kötü kadınların belasından muhafaza eyle
Allah’ım bizi kötü kadınların belasından muhafaza eyle
Allah’ım bizi kabir azabından muhafaza eyle
Allah’ım bizi kıyamet gününün azabından muhafaza eyle
Allah’ım bizi kahrının azabından muhafaza eyle
Allah’ım bizi kahrının ateşinden muhafaza eyle
Allah’ım bizi gösterişten ve işitsinler diye amel etmekten,kendini beğenmekten ve öğünmekten muhafaza eyle
Allah’ım bizi din düşmanlarının tacavüzünden muhafaza eyle
Allah’ım bizi münafıkların şerrinden muhafaza eyle
Allah’ım bizi fasıkların fitnesindan muhafaza eyle
Allah’ım mü’min ve mıhlis dostlarımızı,akrabalarımızı ve ecdadımızı cehennemden muhafaza eyle.Affınla muamele eyle ey kurtaran Mücir. Fazlınla muamele eyle ,ey bütün günahları bağışlayan Ğaffar.
Allah’ım bizi iyilerle beraber cennete idhal eyle
Allah’ım bizi iyilerle birlikte cennete girdir
Allah’ım bizi,anne-babamızı,erkek ve kız kardeşlerimizi,akrabalarımızı,ecdadımızı,iman ve Kur’an hizmetindeki muhlis mü’min dostlarımızı seçkin peygamberinin,onun pek ali ve hayırlı sahabilerinin sefaati ile,iyilerle beraber cennete idhal eyle.Gece ve gündüz devam ettikçe onlara selam eyle,dualarımızı kabul eyle.
Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun

Namazdan sonra “Allahümme ecirna minen nar” denmesi.
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor :
Namaz için kamet getirildiğinde (veya namaz bittiğinde) sema kapıları açılır ve dualar kabul olunur Namazı bitiren kimse, hiçbir şey konuşmadan “Allahümme ecirni minennar ve edhilnil Cennete ve zevvicni minel huril-iyn” demez ise; melekler, “Yazık şuna, cehennemden korunmasını istemekten aciz kaldı” Cennet de “Yazık şuna, Cenneti istemekten aciz oldu,” Huriler ise, “Yazık şuna, Allah’dan kendisinin huril-ıyn ile tezvic edilmesini istemekten aciz kaldı” derler