Etiket: sıkıntıya karşı okunacak dua

Sevgi Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua)

Sevgi Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua) Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme sahhir li ve meyyil bi ve eczib li kulube ibadike ecmaine minel insi vel cinni vec’zib li havatirehüm bilmahabbetiddaimil-kaimeti aleddevami bi devamilleyli vennehari ve ente mukallibul-kulubi vel-ebsari, ya Azizü ya Gaffarü ya Celilü ya Cebbar ya Muinu ya Settarü, unsurni nasren azizen, veftah li fethan

Sıkıntı Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua)

Sıkıntı Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua) Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. İlahi,bi ahassi sıfatike,ve bi izzeti celalike,ve bi a’zami esmaike, ve bi ismeti enbiyaike,ve bi nuri evliyaike ve bi demi şühedaike, es’elüke ziyadeten fil ilmi ve tevbeten kablel mevti ve mağfireten ba’del mevti ve necaten minennari ve duhulen fil cenneti ve afiyeten fiddünya ve’l ahreti, bi rahmetike

Belayı Kovma Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua)

Belayı Kovma Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua) Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim, La ilahe illallahu ya hayrel halasi, Muhammedun rasulullahi, Ya Hızru ve İlyas, ya Fettahu, ya Fettahu, Allahumme’ftah aleyna bâbel hayri bihakki innâ fetahna leke fethan mubînen ve yensurekallahu nasran azizen, la ilahe illallahül Melikül Hakkul Mübîn, Muhammeden rasulullahi sâdıkul va’dil emîn. bi lutfike ya Rahmanu