Her gün Okunacak Önemli Dualar - Sureler - Ayetler

Her gün Okunacak Önemli Dualar - Sureler - Ayetler

Her gün Okunacak Önemli Dualar – Sureler – Ayetler
Her gün Okunacak Önemli Dualar – Sureler – Ayetler

7 AYETLER
Cevheretil Kemal Sığası ( ÇOK EFTAL )
Her kim cum'a gecesi veya günü Kehf Sûresi'ni okursa, o kişiye okuduğu yerden Mekke-i Mükerreme'ye kadar ulaşan bir nûr ihsan edilir.

5 AYETLER VE SIRLARI
Evliyaların dilek duası Kabul Olma İhtimali Çok yüksek rivayetleri Var
KENZÜL ARŞ DUASI SALAVATI - ÇOK GÜZEL ÇOK FAZİLETLİ BİR DUA SALAVAT
Salavatı Kübra duası ( büyük salavat)
SALAVÂT-I FETİH
Evliyaların Dilek Duası
Kelimetül Ferec Duası
Allah-u Teâla'nın izni ile sıkıntının giderilmesine vesîle olması için okunabilen Kelimetül Ferec Duası :
LA İLAHE İLLALAH'UL HALİM'UL KERİM ve SUBHANALLAHİ RABB'İSSEMAVATİ SEB'İ VE RABBİL ARŞ'İL AZİM VEL HAMDULİLLAHİ RABBİL ALEMİN
Ayetel Kürsiyi hergün 70 defa okuyana Cenabı hak heybet verir. Bütün mahluk kendisinden çekinir.İnsanlar , cinler ona tabi olur, Sihir , nazar ve cin şerrinden emin olur.
Amenerresulüyü 7 defa okuyanın Maneviyatı artar Melekler dostu olur.
Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, Mü’minler de (onlardan) her biri Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı.”Onun (Allah’ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik, (kabul ettik) emrine itaat ettik, Ey Rabbimiz, mağfiretini isteriz. Son varışımız ancak sanadır” dediler.

Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır faidesine, yaptığı şer kendi zararınadır. “Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme, Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi esirge. Sen mevlamızsın bizim. Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et .

FATİHA ŞERİFENİN BAZI SIRLARI: Akşam Namazıyla Yatsı Namazı arası 41 defa okuyanın duaları kabul olur müjdesi vardır. Kim Fatiha süresini ”iyyake nesteıyn” ne kadar ve sürei ihlası sonuna kadar okuduktan sonra ”Allahümmecma beyni ve beyne haceti kema cama’te beyne esmaikeve sıfatike ya zel celali ve ikram duasını 3 kere okursa Allah ‘ın izniyle dileği yerine gelir ve bu kişinin duasıda makbuldür. İki rekatlık namazın her rekatında 7 şer Fatiha üçer ihlas okuyarak namaz kılan kimsenin dileği bi iznillah hasıl olur .

BAKARA SURESİ: Tehlıke anında ve duanın kabul olması için elif,lam,mim ayeti okunur. Bakara Suresinin İlk 5 Ayetini 21 defa okuyan Zengin olur.Malı mülkü artar.

Bismillâhirrahmânirrahîm

BAKARA-1: Elif, lâm, mim.
Elif, Lâm, Mim.

BAKARA-2: Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne).
İşte bu Kitap ki, O'nda hiçbir şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir hidayettir.

BAKARA-3: Ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn(yunfikûne).
Onlar (takva sahipleridir) ki, gaybe (gaybte Allah'a) îmân ederler, namazlarını kılarlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infâk ederler (başkalarına verirler).

BAKARA-4: Vellezîne yu'minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik(kablike) ve bil âhireti hum yûkınûn(yûkınûne).
Onlar (takva sahipleri) ki, sana indirilene ve senden önce indirilenlere (bütün semavî kitaplara) îmân ederler ve onlar ahirete yakîn hasıl ederler (yakîn seviyesinde kesin olarak inanırlar).

2/BAKARA-5: Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn(muflihûne).
İşte onlar, Rab'lerinden bir hidayet üzeredirler. Ve işte onlar,onlar muflihundurlar (felâha, kurtuluşa erenlerdir).

VAKIA SURESİ: Bu sureyi 41 defa okuyan fakırlık çekmez kazancı bereketlı olur.
MUZEMMIL SURESİ: 40 defa okuyan kişinin Rızkı ummadıgı yerden gelir.

Bismillâhirrahmânirrahîm
MUZZEMMİL-1: Yâ eyyuhel muzzemmil(muzzemmilu).
MUZZEMMİL-2: Kumil leyle illâ kalîlâ(kâlilen).
MUZZEMMİL-3: Nısfehû evinkus minhu kalîlâ(kâlilen).
MUZZEMMİL-4: Ey zid aleyhi ve rettilil kur’âne tertîlâ(tertilen).
MUZZEMMİL-5: İnnâ se nulkî aleyke kavlen sekîlâ(sekîlen).
MUZZEMMİL-6: İnne nâşietel leyli hiye eşeddu vat’en ve akvemu kîlâ(kîlen).
MUZZEMMİL-7: İnne leke fîn nehâri sebhan tavîlâ(tavîlen).
MUZZEMMİL-8: Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtîlâ(tebtîlen).
MUZZEMMİL-9: Rabbul meşrıkı vel magribi lâ ilâhe illâ huve fettehızhu vekîlâ(vekîlen).
MUZZEMMİL-10: Vasbir alâ mâ yekûlûne vehcurhum hecren cemîlâ(cemîlen).
MUZZEMMİL-11: Ve zernî vel mukezzibîne ulîn na’meti ve mehhilhum kalîlâ(kalîlen).
MUZZEMMİL-12: İnne ledeynâ enkâlen ve cahîmâ(cahîmen).
MUZZEMMİL-13: Ve taâmen zâ gussatin ve azâben elîmâ(elîmen).
MUZZEMMİL-14: Yevme tercuful ardu vel cibâlu ve kânetil cibâlu kesîben mehîlâ(mehîlen).
MUZZEMMİL-15: İnnâ erselnâ ileykum resûlen şâhiden aleykum kemâ erselnâ ilâ fir'avne resûlâ(resûlen).
MUZZEMMİL-16: Fe asâ fir’avnur resûle fe ehaznâhu ahzen vebîlâ(vebîlen).
MUZZEMMİL-17: Fe keyfe tettekûne in kefertum yevmen yec’alul vildâne şîbâ(şîben).
MUZZEMMİL-18: Es semâu munfatırun bih(bihî), kâne va’duhu mef’ûlâ(mef’ûlen).
MUZZEMMİL-19: İnne hâzihî tezkirah(tezkiretun), fe men şâettehaze ilâ rabbihî sebîlâ(sebîlen).
MUZZEMMİL-20: İnne rabbeke ya'lemu enneke tekûmu ednâ min suluseyil leyli ve nısfehu ve sulusehu ve tâifetun minellezîne meak(meake), vallâhu yukaddirul leyle ven nehâr(nehâre), alime en len tuhsûhu fe tâbe aleykum, fakreû mâ teyessere minel kur'ân(kur’ânî), alime en seyekûnu minkum merdâ ve âharûne yadribûne fîl’ardı yebtegûne min fadlillâhi ve âharûne yukâtilûne fî sebîlillâhi fakreû mâ teyessere minhu ve ekîmus salâte ve âtûz zekâte ve akridullâhe kardan hasenâ(hasenen), ve mâ tukaddimû li enfusikum min hayrin tecidûhu indallâhi huve hayren ve a'zame ecrâ(ecren), vestagfirûllâh(vestağfirûllâhe), innellâhe gafûrun rahîm(rahîmun).

KEVSER SURESİ: 100 defa okuyan muradına nail olur Resulu Ekrem Hz.Muhammed ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) ruyasında gorur.

MAUN SURESİ: 41 Defa okuyan Hz.Muhammed ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) 'i ruyasında görür.

Bismillâhirrahmânirrahîm

MÂÛN-1: E raeytellezî yukezzibu bid dîn(dîne).
Dîni yalanlayanı gördün mü?

MÂÛN-2: : Fe zâlikellezî yedu’ul yetîm(yetîme).
Oysa yetimi itip kakan işte odur.

MÂÛN-3: Ve lâ yahuddu alâ taâmil miskîn(miskîni).
Ve miskini (yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı) doyurmaya teşvik etmez.

MÂÛN-4: Fe veylun lil musallîn(musallîne).
İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun.

MÂÛN-5: Ellezîne hum an salâtihim sâhûn(sâhûne).
Onlar ki, namazlarından gâfil olanlardır.

MÂÛN-6: Ellezîne hum yurâûn(yurâûne).
Onlar riya yapanlardır (gösteriş için yapanlardır).

MÂÛN-7: Ve yemneûnel mâûn(mâûne).
Ve mâûna (zekâta ve yardımlaşmaya) mani olurlar.

İHLAS SURESİ: 100 DEFA OKUYAN KAMIL BİR İMANA ,10 DEFA OKUYANIN KİMSENİN AMELİNE GUNAH YAZILMAZ ,1000 DEFA OKUYANIN VUCUDU KABIRDE ÇURUMEZ ,ONBİNDEFA OKUYAN HER MURADINA NAİL OLUR. 66 defa okuyanın sırtını kimse yere getiremez.Velilerden sayılır.

BEYYINE SURESİ: bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına ererler.

Bismillâhirrahmânirrahîm

BEYYİNE-1: Lem yekunillizîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne munfekkîne hattâ te'tiye humul beyyineh(beyyinetu).

Kitap ehlinden ve müşriklerden kâfir olanlar, kendilerine beyyine (açık delil) gelinceye kadar (küfürlerinden) ayrılacak değillerdir.

BEYYİNE-2: Resûlun minallâhi yetlû suhufen mutahharah(mutahhareten).

Allah'tan gönderilen resûl, (onlara) tertemiz (bâtıl ve şüpheden uzak) sahifeleri okur.

BEYYİNE-3: Fîhâ kutubun kayyimeh(kayyimetun).

(O sayfalar) içinde temel, değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır.

BEYYİNE-4: Ve mâ teferrekallezîne ûtûl kitâbe illâ min ba'di mâ câet humul beyyineh(beyyinetu).

Ve kitap ehli olanlar, (onlara beyyine gelmesinden önce) tefrikaya düşmediler (fırkalara ayrılmadılar). Ancak kendilerine beyyineler geldikten sonra (tefrikaya düştüler).

BEYYİNE-5: Ve mâ umirû illâ li ya'budûllâhe muhlisîne lehud dîne hunefâe ve yukîmûs salâte ve yu'tûz zekâte ve zâlike dînul kayyimeh(kayyimeti).

Ve onlar, Allah için hanifler olarak dînde halis kullar olmaktan (nefslerini halis kılmaktan) ve namazı ikame etmekten ve zekâtı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum dîn (kıyâmete kadar devam edecek dîn) budur.

BEYYİNE-6: İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi velmuşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ, ulâike hum şerrul beriyeh(beriyyeti).

Muhakkak ki kitap ehlinden inkâr edenler ve müşrikler, cehennem ateşindedirler ve orada devamlı kalacak olanlardır. İşte onlar, onlar yaratılmışların şerrli olanlarıdır.

BEYYİNE-7: İnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ulâike hum hayrul beriyyeh(beriyyeti).

Muhakkak ki âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı dileyenler) ve salih amel yapanlar (nefs tezkiyesi yapanlar), işte onlar, onlar yaratılmışların hayırlı olanlarıdır.

BEYYİNE-8: Cezâuhum inde rabbihim cennâtu adnin tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), radıyallâhu anhum ve radû anh(anhu), zâlike li men haşiye rabbeh(rabbehu).

Rab'leri Katı'nda onların mükâfatı, altlarından nehirler akan adn cennetleridir, orada ebediyyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı ve onlar O'ndan (Allah'tan) razıdır. İşte bu, Rabbine huşû duyan kimseler içindir.

A’RAF SURESİ: dünya ve ahiret mutluluğu için okunur.
NEBE SURESİ: ikindiden sora okuyan dunya ve ahıret saadetıne nail olur
KIYAME SURESİ: cuma gunu okuyan kımse ahıret saadetıne nail olur
TEVBE SURESİ: Her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur ,yazılır,asılırsa oyere hırsız giremez
HİCR SURESİ: TICARETİN KAZANÇLI OLMASI İÇİN 10 DEFA OKUNUR
İSRA SURESİ: hilecilerin şerrinde korunmak için
MERYEM SURESİ: Bu sureyi 41 defa okuyan fakırlıkten kurtulur
HAC SURESİ: mahşerin dehşetinden emin olmak için okunur
LOKMAN SURESİ: Dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur
SECDE SURESİ: yazılarak bir şişeiçine konursa evin bir kenarında saklanırsa her turlu afettan emin olunur Mülk suresıyle okunursa kabır azabını def eder
SEBE SURESİ: bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur
FATIR SURESİ: bu mubarek sure celile yi okuyan kımse mahlukat tarafından sevilir
SAFFAT SURESİ: bu sureyi okuyanların rızgı çogalır darlık çekmezler
ZÜMER SURESİ: halk içinde aziz olmak için okunur
DUHAN SURESİ: 3 Defa okuyan her dileğini elde eder
AHKAF SURESİ: bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur
KAF SURESİ: cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur
ZARİYAT SURESİ: Yetmiş defa okuyan kıtlık yüzü görmez
TUR SURESİ: bu sureyi okuyan hakka yaklaşır dertlerden kurtulur
NECM SURESİ: 21 defa okuyan her muradına nail olur
HAŞR SURESİ: 40 gun 40 defa okuyan her muradına nail olur, Son 2 ayetini 11 defa okuyanın bütün ihtiyaçları karşılanır.Bekarlar Evlenir .Kısmeti açılır.İşsiz ise iş bulur makam sahibi ise söz sahibi olur.
MUHTEHINE SURESİ: bu sureyi okuyanlar haramdan korunur borçlu ise borcunu kolaylıkla öder
MULK SURESİ: 44 defa okuyan her beladan kurtulur ve Uyumadan mutlaka okunmalıdır Okuyan kabir azabı çekmez
ELHAKKA SURESİ: Ahıret mutluluguna ermek için 71 defa okunur
NAZİAT SURESİ: bu suretyi her gece okuyan son nefesını kelıme şahedet ile kapar.
TARIK SURESİ: cinlerin şerinden kurtulmak için 3 defa okunur
FECİR SURESİ: belanın uzaklaşması için 7 defa okunur.
BELED SURESİ: kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur.
LEYL SURESİ: 180 defa okuyan fakırlıkten kurtulur
ALAK SURESİ: 7 defa okuyan kımsenın sozu gecerlı olur.
KADİR SURESİ: her müşkülün hallı için 21 defa okunur
TEKASUR SURESİ: dunyavi uhrevi musibetlerden kurtulmak için gunde 3 defa okunur
KURAYŞ SURESİ: zengin guzel ahlak için ve musıbetlerden korunmak için 7 defa okunur.