Namazdan Sonra Okunacak Kur'an-ı Kerim'den Dua Örneği

Namazdan Sonra Okunacak Kur'an-ı Kerim'den Dua Örneği

Namazdan Sonra Okunacak Kur’an-ı Kerim’den Dua Örneği
Namazdan Sonra Okunacak Kur’an-ı Kerim’den Dua Örneği

İSMİ AZAMLAR - DUALARINIZI İSMİ AZAMLAR İLE EDİN KABUL OLSUN MÜJDESİ VAR

Ya Allahû Ya Allahû Ya Allah Ya Ahedû Ya Ahedû Ya Ahed Ya Vahidû Ya Vahidû Ya Vahid Ûrzûgni minhüm şeyen ve in hüm ebev
Allah ' ımızın 3 ismi şerifiniz 3 er kere okuyup duamızı edeceğiz inşaAllah ...
Manası: Allah'ım Bunların kendileri karşı taraf istemese de bana bir rızık nasip eyle

ENAM SURESİNİN İLK 3 AYETİ

Salavat-i Beşâir'ul Hayrât
KEHF suresinin sonundaki Ayetler Okunduğunda Sabaha karşı Duların kabul olduğu Rivayet edilir.
Yedi âyet vardır ki, her kim bunları okur veya yanında taşırsa, gök yerin üzerine kapansa elbette Allâh o kişiye bir çıkış ve kurtuluş yaratır.
Hz. Peygamber ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) selam verince -bir rivayete göre- namazı bitirince

Üç kere "estağfirullah"

der ve şöyle söylerdi:

Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ve tealeyte ya zel celali vel ikram."

Ardından Allah Rızasını Ümid Ederek Hz. Peygamber ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) Efendimize Salavat-ı Şerife Okuyalım

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed"e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)

70 Milyar Hasene kazandıran dua

Allahümme inni ükaddimü ileyke beyne yedey külli nefesin velem hatin ve lah zatin ve tarfetin yatrifü biha ehlüssemavati ve ehlül arzi ve külli şey’in hüve fi ı’lmike kainün ev kadkane.Ükaddimü ileyke beyne yedey zalike küllih

ve hemen arkasından : Ayetel Kürsi (Bakara Sûresi, 255. Ayet)

Ardından 3 İhlas 1 Felak ve 1 Nâs sureleri ve Fatiha suresini Okumak Sünnet-i Seniye ' dendir.

Tesbih 33 SubhanALLAH, 33 Elhamdülillah , 33 Allah'ü Ekber Burada 99 u tamamladıktan sonra 100. olarak alttaki okunur.

Lâilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü bi-yedihil-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Kısa Olan ve Genel Olarak Zikredilen Hali de Hemen Altta :

"Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr."

Tahiyyatdan , Salli barik Sonra Şu Duayı Okuyanlar Affolur Hadisi Şerifi

Allâhümme innî es'elüke ya Allahül-ehadüs samedül-lezi lem yelid velem yûled ve lem yeküllehü küfüven ehad.Enteğfirali zünûbi inneke entel-Ğafûru'r-Rahim.

Peygamber efendimiz bunu okuyan sahabeyi duyduktan sonra 3 kere buyurdular ki:
Affoldu Affoldu Affoldu ...

Ayrıca Namazlardan Sonra Eftal olan alttaki Fatiha Suresi ve ayetler :
1.FATİHA SURESİ OKUNACAK
2.AYETEL'KÜRSİ OKUNACAK
3.AL-İ İMRAN'daki 18.Ayeti OKUNACAK

Şehidallahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ulül'ilmi kaimem bilkıst, la ilahe illa hüvel 'azizül'hakıym." -18.Ayet

5 VAKİT NAMAZDAN SONRA OKUNACAK Faziletli Kısa Bir Zikir Bu Zikri Okuyana 5 Haslet Var

Subhanallahi velhamdülillahi vela ilaheillallahu vallahuekber vela havle vela kuvvete illa billah adedema alimallahu teala ve zinete ma alimallahu teala ve mil ema alimallahu teala

MANASI : Allâh-u Te’âlâ’nın bildikleri adedince, Allâh-u Te’âlâ’nın bildikleri tartısınca ve Allâh-u Te’âlâ’nın bildiği şeyler dolusunca Allâh-u Te’âlâ münezzehtir, bütün hamdler Allâh-u Te’âlâ’ya mahsustur, Allâh-u Te’âlâ’dan başka ilah yoktur. Allâh-u Te’âlâ’nın yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur.

ALTTAKİ DUA ALLAH'IN İSİMLERİYLE YAPILACAK DUADIR ...
Evliyaların Dilek Duası (Dikkat Çok Kuvvetli Duadır Okurken Dikkatli ve Ciddi Okuyun )

Bismillâhirrahmânirrahîm
Lahavle Vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
Allahümme inni eseluke ya kadimu
Ya daimu
Ya vitru
Ya ehadu
Ya samedu
Ya hayyum
Ya kayyum
Ya zelcelali Vel ikram
Fein tevellev fekul
Hasbiyallahü lailaheillahu Ve Aleyhi tevekkeltü Ve hüve rabbil arşil azim

“Kim sabah kalkarken üç defa, Sabah Namazından sonra ve Geceye Girerken yani her akşam namazından sonra "
Eûzü billâhi’s-Semî’ıl-Alîmi mine’ş-Şeytânirracîm ( 3 kere söylenecek sonra alttaki Haşr suresinden ayet-i kerime'ye geçilecek )

Anlamı: Allah’ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan, işiten ve bilen Allah’a sığınırım ’ der ve

Haşir Sûresi'nin sonundan üç âyet okursa, Allah o kimseye akşama kadar duâ ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek vazifelendirir. O günde ölürse şehid olarak ölür.

HÜVALLAHÜLLEZİ LA İLAHE İLLA HÜ, ALİMÜLĞAYBİ VEŞŞEHADEH, HÜVERRAHMANÜRRAHİM.
HÜVALLAHÜLLEZİ LA İLAHE İLLA HÜ, ELMELİKÜL KUDDÜSÜSSELAMÜL MÜMİNÜL MÜHEYMİNÜL AZİZÜL CEBBARÜL MÜTEKEBBİR, SÜBHANALLAHİ AMMA YÜŞRİKÜN.
HÜVALLAHÜL HALİKÜL BARİÜL MUSAVVİRU LEHÜL ESMAÜLHÜSNA, YÜSEBBİHÜ LEHÜ MA FİSSEMAVATİ VEL ARD. VE HÜVEL AZİZÜL-HAKİM.

( Sadakallahü'l-Âzim )

AMENERRASULÜ SURESİNİ OKUMANIN FAYDALARI ( Yatsı Namazından Sonra Okunmalıdır ) ;

Amennerresulü okunan eve 3 gün şeytan girmez . Okuyan ALLAH’ın sevgisini kazanır.ALLAH’ın himayesine girer. Okuyana ferahlık verir. Bütün arzuları ayağına gelir. Yatsıdan sonra okuyan geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevaba nail olur.Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh) dedi ki; "Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'e Miraç'ta üç hususi şey verilmişti. Birincisi, beş vakit namaz, ikincisi, Amenerrasulü, üçüncüsü, ümmetinden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenlerin günahlarına şefaat etme."

BAKARA-285: Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.

BAKARA-286: La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

BAKARA-285: O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, Mü’minler de (onlardan) her biri Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı.”Onun (Allah’ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik, (kabul ettik) emrine itaat ettik, Ey Rabbimiz, mağfiretini isteriz. Son varışımız ancak sanadır” dediler.

BAKARA-286: Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır faidesine, yaptığı şer kendi zararınadır. “Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme, Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi esirge. Sen mevlamızsın bizim. Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et

Hergün 10 ya da diğer bir rivayette ise 11 Defa diye müjdelenen çok önemli bir hadis-i şeriftir.Mutlaka Okuyunuz. Tirmizi de Geçen Sahih Hadis-i Şeriftir. 40 Milyon Hasene Kazandıran duadır.

Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, ilâhen vâhiden, ehaden sameden lem yettahiz sâhibeten ve lâ veleden velem yekun lehu kufuven ehad "

Sabah'ın Sünneti ile Farzı Arasında Okunacak - Sabah namazında sünnet ile farz arası ( 100 defa ) aşağıdaki güzel zikir
Subhanallahi ve bi hamdihi subhanallahil aziym. Estağfirullah ve etübu ileyh

Her kim Sabah namazında sünnet ile farz arası 100 kere okusa, sen kaçsan dünya peşine koşar (Hadis-i Şerif)

Aşağıdaki Zikiri Bol bol Yapınız İnşaAllah sayısız sevabı ve faydası vardır
SubhanAllahi ve bihamdihi, adede halgıhi, ve rida nefsihi, ve zinetah arşihi, ve midade kelimatihi "

Anlamı : Allah'ı tesbih Ederim Hamd Ederim, yarattıklarının sayısınca, Yüce Zatını razı edecek derecede, Arşın tartısınca, kelimelerinin mürekkebince"

Sabah - Akşam 7 defa Tevbe suresinin sonunda olan bu Alttaki Ayeti yedi defa okuyanın her istediğinin Olması rivayet edilir :

Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm "

okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir

Sabah Namazlarından sonra Çok Büyük Bir Korunma Duası

Her kim her sabah bu duayı okursa, kimsenin ona yolu yoktur. Yani ne zehir, ne sihir (büyü), ne de zalim bir sultan (ya da bir yönetici, patron) ona zarar veremez.

Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey'un fî-l (ea)rdi ve lâ fis-semâi ve hüves-semîul alîm.

Yüce ALLAH'ın İsmiyle hareket ederim o yüce ALLAH ki O nun mubarek ismiyle hareket edildiği vakit yerde ve gökte hiçbirşey okuyana zarar veremez O yüce ALLAH her şeyi en iyi işiten ve en mükemmel bir şekilde bilendir.

Elem Neşrah Suresi İnşirah Suresi Her Namazdan sonra 10 Kez Okunursa Rahatlık Verir.

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem neşrah leke sadrek 2- Ve vada'na 'anke vizreke 3- Elleziy enkada zahreke 4- Ve refa'na leke zikreke 5- Feinne me'al'usri yüsren 6- İnne me'al'usri yüsren 7- Feiza ferağte fensab 8- Ve ila rabbike ferğab

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Senin için bağrını açmadık mı? 2-İndirmedik mi senden o yükünü? 3-O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü? 4-Senin şanını yüceltmedik mi? 5-Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var. 6-Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var! 7-O halde boş kaldığında yine kalk yorul! 8-Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul !