Hızır Duası ve Virdi

Hızır Duası ve Virdi
Hızır Duası ve Virdi

Hızır Aleyhisselamın bu duası ve virdini okumaya devam edenlerin anlayış, zeka ve hafızaları kuvvetlenir. Allah Tealadan bir çok lütfe mazhar olurlar ve en önemlisi ilahi tecellilere kavuşurlar ve hikmeti çoktur. Sabah ve akşam namazlarının akabinde en az birer kere okunur en çok 21 kere okunur ve okumanın sonunda duası okunur.Allahu Alem bissavab.

Duası

” Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme kema letafte fi azametike ve gudretike dünelli duai ve alevte bi azametike alel uzemai.(h). Ve allimte matehte erdike keilmike ma fevga arşik. Ve kanet vesavisus suduri kel ala niyeti indeke ve ala niyetül gavli kessirri fi ilmik.ve engade külli şeyin bi azametik.(k). Ve hada’a külli sultanin li sultanik.ve sade emrüddünya vel ahireti küllühü biyedik.(e). İcalli min külli hemmin ve ğammin esbehtu ve emeseytu fihi feracen ve mehraca.allahümme inni affeke an zünubi ve tecavüzeke an hatieti.(rr.)ve setrake ala fethi amile etmeani en eseleke mala estecibhu minke mimma gasrute anhü fesırtu eduke aminen ve eselüke müsebbeben sebeba fe inneke entel mühsinu ileyye ve enel müsiiu ila nefsi.ar) Fima beyni ve beynüke tettezedu ila bini’metikve tebeannezu ileyke bilmeasi velakinnellisegate bike hameletni alel cüreti aleyke feudillahümme bifedlike ve ihsanike ala inneke enter raufurrahim.”

Virdi

Bismillahirrahmanirrahiym
* La ilahe illellahül hayyül kayyum
* La ilahe illellahül bakıd deymum
* La ilahe illellahüvahdehu la şerike leh
* La ilahe illellahül evvelül ahir
* La ilahe illellahüz zahirul batın
* La ilahe illellahülazizül cebbar
* La ilahe illellahül hakimül ğaffar
* La ilahe illellahüs semiy’ul basiy
* La ilahe illellahül latiyfül habir
* La ilahe illellahül ğafuruşşekur
* La ilahe illellahül vehhabül kadir
* La ilahe illellahül halimül alim
* La ilahe illellahül cevadül kerim
* La ilahe illellahül berrur rahiym
* La ilahe illellahül azizül hakiym
* La ilahe illellahül hafidur rafiu
* La ilahe illellahül hafiyzul muğniy
* La ilahe illellahül kerimül mu’tıy
* La ilahe illellahül kaimüz zekiyy
* La ilahe illellahül aliyyül behiyy
* La ilahe illellahüşşehidürrakıyb
* La ilahe illellahül karibül mucib
* La ilahe illellahül fettahulaliym
* La ilahe illellahül vekiylür razzak
* La ilahe illellahül mütekebbirulhalık
* La ilahe illellahül evvelü min aded
* La ilahe illellahül bakıy bi ğayrı meded
* La ilahe illellahül vedudül meciyd
* La ilahe illellahül mübdiül müiyd
* La ilahe illellahül fe’alü lima yürid
* La ilahe illellahül melikül varis
* La ilahe illellahül bakıl bais
* La ilahe illellahül bariul musavvir
* La ilahe illellahül latiyful müdebbir
* La ilahe illellahüsseyyidüd deyyan
* La ilahe illellahülhannanül mennan
* La ilahe illellahü zül fadli vel ıhsan
* La ilahe illellahülhadil kaviyy
* La ilahe illellahü zülahdil vefiyy
* La ilahe illellahül hakkul mübin
* La ilahe illellahüt tevvabülmüiyn
* La ilahe illellahül kebiru zül in’amı vel ıhsani vel celal
* La ilahe illellahü zül kerami vel ifdal
* La ilahe illellahül ferdüs samed
* La ilahe illellahül leyse lehu sahibeten ve la veleda
* La ilahe illellahül basitulbediy’u
* La ilahe illellahü zül hisabis seriy’ı
* La ilahe illellahül vasiu zül ihsan
* La ilahe illellahüs selamül mü’min
* La ilahe illellahül kefiylül müheymin
* La ilahe illallahül hakimül kerim
* La ilahe illellahü rabbüs semavati vel erdı verabbül arşil azıym
* Vesallellahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn
* Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn