Sıkıntıdan Feraha Kavuşmak için Dua

Sıkıntıdan Feraha Kavuşmak
Sıkıntıdan Feraha Kavuşmak

Her hangi bir insan bir Arabi ayın ilk pazar gecesinden Yatsı namazlarından son sünneti ile vitir arasında (40) kere Velleyli süresini okur buna 40 gece devam eder.

Arkasından da 11 kere aşağıda duayı okur ve her günün esmalarını adetleri kadar zikir ederse CENABI HAKK O kuluna hazinei gaybından kendisine kendi kapısından başkasına muhtaç olmayacak şekilde herkesten müsteğni kılacak bir ihsanda bulunur.Her hangi bir istek içinRızık sıkıntısı için.Zengin olmak için.Sıkıntıdan kurtulup refaha kavuşmak için.

Bismillahirrahmanirrahim1. Velleyli iza yağşa.2. Vennehari iza tecella.3. Ve ma halekazzekere vel’ünsa.4. İnne sa’yeküm leşetta.5. Feemma men a’ta vetteka.6. Ve saddekabilhusna.7. Fesenüyessirühu lilyüsra.8. Ve emma men bahıle vestağna.9. Ve kezzebe bilhusna.10. Fesenüyessirühu lil’usra.11. Ve ma yuğniy ‘anhü malühu iza teredda.12. İnne ‘aleyna lelhüda.13. Ve inne lena lel’ahırete vel’ula.14. Feenzertükümnaren telezza.15. La yaslaha illel’eşka16. Elleziy kezzebe ve tevella.17. Ve seyücennebühel’etka.18. Elleziy yü’tiy malehu yetezekka.19. Ve ma liehadin ‘ındehu min nı’metin tücza.20. İllebtiğae vechi rabbihil’a’la.21. Ve lesevfe yerda.

Haftanın her gününe mahsus okuncak esmalar:

Pazar günü:174 defa ” Yâ Hayyü Yâ Kayyum.”

Pazartesi günü:1095 defa ” Yâ Zelcelâli vel ikram.”

Salı günü:556 kere ” Yâ Rahmânü Yâ Rahim.”

Çarşamba günü:311 defa ” Yâ Kuddüs Yâ Mennân.”

Perşembe günü:2006 defa ” Yâ Evvelü Yâ Ahirü Yâ Zahirü Ya Batın.”

Cuma günü .” Yâ Hu Yâ Allah.”

Cumartesi günü: ” 127 defa “Yâ Ezeliyyül Ezeli”

Velleyli süresinden sonra; 11 defa okunacak dua:

OKUNACAK DUA:Bismillâhirrahmânirrahıym* Allahümme innehû leyse fıs semâvâti deverâtün ve lâ fil erdi amarâtün ve lâ fil cibâli berakâtün ve lâ fil ecsâmi harekâtün ve lâ fil bihâri ketarâtün ve lâ fil uyûni lahzâtün illâ ve hiye bi deymûmiyyetike ârifatün ve leke şâhidâtün ve aleyke delâlâtün ve fî mülkike müsahharâtün fe bil kudratilletî sahharte bihâ ehlel eradıyne ves semâvâti sahhır lî rizkıy ve matlûbî inneke ala külli şey’in kadîr* Allahümme innî es’elüke min fadlikel vesi-i en tü’tıynî şey’en min ınâyetike bi câhi seyyidinâ ve nebiyyinâ ve habîbinâ ve şefiy’ınâ ve hâminâ ve nûri ebsârinâ ve kurrate uyûninâ Muhammedin aleyhis salâtü ves selâmu min ğaybikel mahzun* Yâ rahmânü yâ rahıym* Entel kerîmii entel raûfü entel cevâdü entel vehhâbü entel ganî entel muğniy ağninî min fadlikel vâsi’* İnneke külte fî kitâbikel kerîm* Kavlüke ve va’dükel hakk* Üd’ûnî estecib leküm ve ene ed’ûke festecib lî yâ erhamer râhımîne yâ ekramel ekramîn* Ecib da’vetî yâ hayyü yâ kayyûmü yâ bediy’us semâvâti vel ard* Yâ mâlikel mülki yâ zel celâli vel ikrâm* Ağninî min fadlikel vâsi-i yâ Allâhü yâ karîbü yâ mücîbü yâ rabbi akzi hâcetî bi fadlike ve keramike yâ kerîmü yâ ekramel ekramîn* Yâ erhamer râhımîn* Ve salli bi cemâlike ve celâlike ala seyyidinâ ve nebiyyinâ ve mevlânâ ve sefi-ina ve nuri ebsârina ve kurrete uyûninâ Muhammedin Sallalahü aleyhi ve selleme ve âlihî ve sahbihi ecmein. Vel hamdülillâhi Rabbil Âlemîn”