Sinir ve Ruh Hastalıkları için Okunan Ayet ve Dualar

Sinir ve Ruh Hastalıkları için Okunan Ayet ve Dualar

Sinir ve ruh hastalıkları için bu duaların herhangi biri 3, 7, veya 11 er kere okunursa Allah-u Teala’nın izniyle şikayetleri yok olur.

1-) Ayete’l-Kürsi ;
Bismi’llahi’r-rahmâni’r-rahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kürsi Anlamı (Meali) :
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.O, yücedir, büyüktür.

2-) Âmene’r-Rasûlü
Âmene’r-rasûlü bimâ ünzile ileyhi min Rabbihî ve’l-mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülih. Lâ nüferriku beyne ehadi’n-min rusülih. Ve kâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileyke’l-masîr.Lâ yüke’l-lifüllâhü nefsen illâ vüs’ahâ. Lehâ mâ kesebet ve aleyhâ me’ktesebet. Rabbenâ lâ tüâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ. Rabbenâ velâ tahmi’l-’aleynâ ısran kemâ hameltehû ale’l-lezîne min kablinâ. Rabbenâ velâ tühammilnâ mâ la tâ kate lenâ bih. Va’fü annâ. Vağfîr lenâ. Verhamnâ. Ente Mevlânâ fensurnâ ale’l-kavmi’l-kâfirîn.

Âmene’r-Rasûlü anlamı (meali)
O Peygamber kendisine Rabbin-den indirilene iman etti, müminler de. Onların her biri Allah’a, O’nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman etti. “Peygamberlerinden hiç birini diğerinden ayırmayız. Dinledik, itaat ettik. Rabbimiz, senden mağfiret dileriz; dönüş ancak sanadır” dediler. Allah hiç bir kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Kazandığı kendisine, yaptığı da aleyhinedir. Rabbimiz, unuttuk yahut yanıldıy-sak bizi sorguya çekme. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Bizi affet, bize mağfiret buyur ve bize merhamet eyle. Sensin bizim mevlâ’mız. Kâfirler topluluğuna karşı da bize yardım et.

admin:
Related Post