Vesvese için Rahatlatıcı Etkili Dualar

Vesvese için Rahatlatıcı Etkili Dualar

Vesvese için Rahatlatıcı Etkili Dualar
Vesvese için Rahatlatıcı Etkili Dualar

Vesveseye Kapılan İnsanın Okuyacağı Dualar

Allah Teâlâ buyurur:
Şeytandan bir dürtüş seni dürterse, hemen Allah’a sığın Allah, her şeyi işitendir; her şeyi bilendir” Allah’ın bize emrettiği ve edeb olarak öğrettiği en güzel Allah’a sığınmadır bu (Euzü billahi mineşşeytânirra-cîm)


Ebû Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre demiş-tir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu: “Şeytan birinize gelip der ki: Şunu kim yarattı, bunu kim yarattı; hatta Rabbmi kim yarattı? diyesiye kadar (Şeytanın vesvesesi bu duruma ulaşınca, o insan, şey-tandan Allah’a sığınsın (Eûzü billahi mineşşeytânirracîm, desin) ve bu dü-şünceden kaçınsın,” diğer bir rivayet şöyle: “İnsanlar birbirleri-ne sorup dururlar: Bu yaratıkları Allah yarattı, Allah’ı kim yarattı? denilin-ceye kadar Kim, kendinde böyle bir hal sezerse:
Amentü billahi ve rusulihi” desin (Ben Allah’a ve Peygamberlerine îman ettim, desin)”
– Hazreti Aişe’den (Radıyallahu Anha) rivayet edildiğine göre, de-miştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu: “Kim bu şey-tandan bir vesvese kendinde bulursa, üç defa:
Amenna billahi ve birusulihi
(Biz, Allah’a ve Peygamberine îman ettik) desin Çünkü bunu söyle-mek, ondan vesveseyi giderir ”

– Osman ibni Ebi’l-Âsî’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre şöyle anlatmıştır: Dedim ki, Ya Resûlallah! Şeytan, benimle namaz ve okuyuşum arasına girerek benim ibâdetimi karıştırıyor? Resûlüllah Sal-lallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu: “Bu şeytandır, ona “Hınzeb” denilir
Bunu hissettiğin zaman, ondan Allah’a sığın ve (Euzü billâhimineşşeytânir-racîm, de) ve üç defa soluna tükür” Ben bunu yaptım da, Allah o şeytanı benden giderdi Derim ki: Hınzeb yahud Hanzeb, bir şeytan adıdır As-len, kokmuş bir et parçasına denilir.
– Güzel bir isnadla Ebû Rumeyl’den rivayet edildiğine göre şöyle anlatmıştır: İbni Abbas’a kalbimde hissettiğim şey nedir? dedim Bana:
– Nedir o? dedi Vallahi onu söyleyemiyorum, dedim Bunun üzerine bana şöyle buyurdu: Şübheden bir şey mi? ve güldü” İlâve etti:
– Allah Teâlâ şu âyeti indirinceye kadar bundan kimse kurtulamamıştır: “Ey Peygamber, sana indirdiğimiz kıssalardan ve haberlerden bilfarz
şübhede isen, senden önce kitab okuyanlara sor Yemin olsun ki, Rabbin-den sana hak gelmiştir O halde sakın şübhe edenlerden olma” Sen, kendinde böyle bir şey (şübhe) hissedersen, şu ayeti oku:
Hüve’l-evvelü ve’1-âhiru ve’z-zâhiru ve’1-bâtmü vehüve bi külli şey’in alîm
(O, her şeyin evvelidir, her şeyin âhiridir, eserleriyle meydandadır, zatı ile gizlidir O, herşeyi bilendir)
Üstad Ebu’l-Kâsım El-Kuşeyrî’nin (RahimehuIİah) risalesinde, Ahmed bAtâ El-Rüzbarî’den (büyük imamdan Radıyallahu Anh) sahîh isnadla rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir:
Temizlikte (abdest ve taharet işinde) çok titizlikle aşırı gidiyordum Bir gece, çok su kullanıp döktüğüm halde kalbim yatışmadı ve içim sıkıldı Dedim ki: Ya Rabbi! Afvını isterim, afvıni Arkasından hafiften birinin şöyle dediğini işittim: “Bağışlamak ve afvetmek, gerçek olan bir şeyde olur (senin halin bir vesveseden ibarettir)” Bunu duyunca, o hal benden gitti
Alimlerden biri de şöyle demiştir: Abdest, namaz yahud bunlar gibi işlerde vesveseye düşmüş olan bir kimsenin
Lâ ilahe illallah
demesi müstahabdır, çünkü şeytan bu zikri işitince, geri çekilip uzaklaşır Zira:
Lâ ilahe illallah
zikrin başıdır Bundan dolayıdır ki, hak yola girmeyi isteyenlerin terbiye-cisi olan bu ümmetin seçkinlerinden büyük şahsiyetler, “Lâ ilahe illallah” sözünü, zikir ehline tavsiye etmişler ve buna devam etmeyi emretmişler-dir Ayrıca demişlerdir ki: Vesveseyi gidermekte en faydalı ilâç, Allah’ı zikre yönelmek ve bunu çok yapmaktır
Büyük alim, Ahmed bEbû’l-Havarî demiştir ki, ben vesveseden, Sü-leyman Darânî’ye şikâyette bulundum Bana şöyle dedi: Eğer vesvesenin senden kesilmesini istiyorsan, hangi vakitte kendinde onu hissediyorsan ferahlanıp rahat et Zira sen ferahlanınca o hal senden kesilir Çünkü mü-minin sevinmesinden daha çok şeytanı kızdıran şey yoktur; eğer vesvese edip kederlenirsen, sana keder ve vesveseyi çoğaltır
Ben de derim ki, bu söz, bazı alimlerin söylediği şu sözü kuvvetlendi-rir: İmanı kemale eren kimse, vesvese ile müptelâ olur; çünkü hırsız, ha-rab bir eve girmez

Kaynaklar:

Kur’ân-i Kerim, Fussilet Süresi: 36

Buhârî Müslim Ebü Dâvud

İbn-i Sünnî Zayıf isnadla

Müslim

Kur’ân-ı Kerim, Yûnus Sûresi: 94

Kur’ân-ı Kerim, Hadîd Süresi: 3 Ebû Dâvud

Bir cevap yazın