Virdi Settar

Virdi Settar

VİRDİ SETTAR
(bu duayı daha okumaya başlarken bile insanda bir huzur oluşur, kalbi yumuşar Ruhu genişler)
Bu virdin her gün 3, 5 veya 7 kere okunması tavsiye edilir. Bu duayı her gün okumayı vird (1) edinen kişi kısa zamanda her türlü kötü iptilalardan kurtulur. İşleri bozuksa çok az zamanda düzelir. Bekarsa evlenir. Dağlar kadar borcu varsa bile kısa zamanda Cenabı Hakkın izni ile önünde yeni kapılar açılarak borcunu öder. Hastalar bile çabucak şifaya nail olur. Haksız yere hapiste olan okursa hapisten çıkar. Bir memur okursa işinde terakki eder. Talebeler imtihanda muvaffak olmak için en az bir hafta günde 7 kere okuyup Cenabı Hak’tan yardım isterlerse imtihanda muvaffak olur. Her türlü kaza bela tedavisi zor hastalıklardan muhafaza olur. Ömrü uzun olur hayatı rahat geçer.

Bismillahirrahmanirrahim
Allahüme Ya Settâru Ya Settar
Ya Azizü Ya Gaffar
Ya Celilü Ya Cebbâr
Ya mukallibel kulubi ve’l ebsâr
Ve ya müdebbira’l Leyli ve’n Nehar
Hallisna dk azâbi’l kabri ven nar
Ilahi üstür uyûbenâ
Vağfir zünûbenâ
Ve nevvir kubûrana
ve tahhir kulûbena
Ve’şrah sudûrana
Ve keffir anna seyyiatina
Ve teveffena mea’l ebrâr
Vahşürna yemek ahyâr
Sübhâneke ma abednâke
Hakka ibadetike Ya Ma’bud
Sübhâneke ma arafnâke
Hakka ma’rifetike Ya Ma’rufu
Sübhâneke ma zekernâke
hakka zikrike Ya Mezkûr
Sübhâneke ma şekernâke
Hakka şükrike Ya Meşkûr
Fadlen minallâhi
ve rahmeten Şükran minellâhi
ve nı’meten li’llâhi’l hamdü vel minnetü
Elhamdülillahi ala’t taati veteriner tevfîkı
Ve nestağfir’ullahe’l Azime min külli zenbin amedin ve sehvin ve hatâin ve nisyanin ve noksanin ve taksîrin
Allahümme lekel hamdü Hamden yüvafi niameke ve yükâfi mezideke nahmedüke iki cemîı mehamidike ma alimna minha ve ma lem na’lem ve neşkuruke alâcemîi niamike mâ alimnâ minha ve ma lem na’lem
Ve ala külli halin ya mühavvilel hali havvil halena ila ahsenil hal
A’dadtü li küllin hevlin La İlahe illallâhü
Ve li külli nı’metin elhamdü Lillah
Ve li külli rahâin’i Şükrü lillahi
Ve li külli u’cubetin sübhanellah
Ve li külli zenbin estağfirullah
Ve li külli müsîbetin inna Lillah
Ve li külli dikin hasbiyellahü
Ve li külli kazâin ve kaderin tevekkeltü alellah
Ve li külli tâatin ve ma’sıyetin la havle ve la kuvvete illa Billah
Ve li külli hemmin ve gammin maşaellahü
yağlibellâhe şey’ün len galibün ve hüve ala külli şey’in hasbiyellahü ve kefâ
Semiallâhü li men dea
La ğayete lehû fil âhirati ya ula
La İlahe illallâhü vahdehu la şerîke leh Lehül mülkü ve lehü’l hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün la yemutü ebeden dâimen sameden bakıyen iki yedihi’l hayr ve hüve ala külli şey’in kadir, ve ileyhil masîr
La uhsî senâen aleyke ente KEMA esneyte ala nefsike azze ve celle câruke ve senâüke La İlahe gayruk .
Errahmânü âle’l arşi’steva
lehu mâ fi’s semavati ve mâ Fi’l ardı ve ma beynehüma ve mâ tahte’s sera
techer içinde ve bi’l kavli fe innehû sirra ve ahfa ya’lemüs
Allahü la ilahe illa hüve lehül Esmaul Husna fed’uhü Biha Sadekallâhül azim
Hüve’llâhüllezi la ilahe illa hüve’r rahmanü’r rahim
El Melik, el Kuddusü, Es-Selâmü
el Mü’minü, elmüheyminü, el Azîzü
el Cebbaru, el Mütekebbiru
el Hallaku, el Bari’ü, el-Müsavviru
el Ğaffaru, el Kahharu, el Vehhabü
el Razzaku, el Fettahu, el Alimu
el Kabidu, el Basitu, elHafidu
er Rafiu, el Müızzü, el Müzillü
es Semî’u, el Basîru
el Hakemü, el Adlü, el Latîfü, el Habîru,
el Halimü, el Azîmü, el Ğafuru eş Şekuru,
el Aliyyü, el Kebiru,
el Hafîzu, el Mükîtü,
el Hasibü, el Celilü,
el Kerimü er Rakîbü,
el Mücîbü, el Vasiu,
el Hakimu, el Vedûdü,
el Mecidu, el Bâısü,
Eş Şehidü, el Hakku,
el Vekilü, el Kaviyyü,
el Metinü, el Veliyyü,
el Hamidü, el Muhsî,
el Mübdiü, el Müîdü,
el Muhyî, el Mümitü,
el Hayyü, el Kayyumü,
el Vacidü, el Macidü,
el Vahıdü, el Ehadü,
es Samedü, el Kadiru,
el Muktediru, el Mütaddimü,
el Mü’ahhıru, el Evvelü, el Ahıru,
ez Zahiru, el Batinu,
el Vali, el Müteali,
el Birrü, et Tevvabü,
el Müntekîmü, el Afüvvü, er Raûfü, Malikül mulki zul Celali vel ikrâmi,
el Müksitu, el Camiu,
el Ğaniyyü, el Muğni,
el Maniu, en Nâfiu, en Nuru, Darru ed
El Hadi, el Bediu,
El Baki, el Varisü
er Raşidu Sabur es
Ellezi tekaddeset anil eşbâhi zatühû
Ve tenezzehet
bir müşabehetil emsali sıfatühu
ve şehidet bi rububiyyetihi ayatühû
Ve dellet ala vahdaniyyetihi masnuâ tühû
Vahidün la dk kılletin
Ve mevcudün la dk ılletin
bil Cudi ma’rufun
Ve bil ıhsani mevsufün
Ma’rufün bi la ğayetin
ve mevsufün bi la nihayetin
Evvelü kadimün
bi Lâ ibtidain
Ve ahırun kerimün mükîmün
bi Lâ intihain
Ve ğafera zünubel müznibine keramen
ve hılmen ve Fadlan lutfen ve
Ellezi Lem yelid ve lem yuled
ve lem yekün lehu küfüven ehad
Leyse ke mislihi şey’ün
ve hüves semi’ul besir
Nı’mel Mevla ve nı’men nasir
Ğufraneke Rabbenâ ve ileykel Mesir
Ve hasbünallahü vahdehü
ve nı’mel Vekil
Ve la havle ve la kuvvete
illa billâhil aliyyil azim
Yef’alüllahü ma yeşaü bi kudratihi
Ve yahkümü ma yüridü bi ızzetih
Ela lehül halku vel emr
tebarakellahü rabbül alemin
Ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ilahen adilen cebbaran
Ve meliken kadiran kahharan
Li’z zünubi ğaffaran
Ve li’l uyubi settaran
Ve neşhedü Enne muhammeden abdühü’l Mustafa ve rasulühül müctebâ
ve eminühü’l muktedâ
şemsüd duha
bedru’d Duca
Nurul vera
sahıbü kabe kavseyni ev edna
rasulüs sekaleyn
ve nebiyyül harameyni
ve imamül kıbleteyni
ve ceddüs sibtayni
ve şefî’u erkek darayni fid
ve zeynü’l meşrikayn ve’l mağribeyn ve sâhibü’l cum’ati ve’l îdeynirasulen,
, medeniyyen, mekkiyyen
, kuraşiyyen ebtahıyyen, haşimiyyen
kerrubiyyen, Ruhan ruhaniyyen, tekıyyen, nekıyyen, nebiyyen, kevkeben, dürriyyen, şemsen müdî’en, kameran, kameriyen Nuran, nuraniyyen,
beşiran, neziran,
sirâcen müniran,
sallallahu teâlâ aleyhi ve ala alihi
ve ashabihi ve ezvacihi ve evladihi
ve hulefaihir raşidinel mürşidin
el mehdiyyine dk ba’dihi
hususan minhüm ale’ş şeyhi’ş
şefikı katili’z zındîk
Ve Fi’l ğarir REFİK
El mülakkabi bil atîk’ıl imâmü
alet tahkîk
Emiri’l mü’minine
Ebi Bekri’nis Sıddık radiyellahü Teâlâ anhü
Summe’s selâmü mine’l melikil vehhâbi ila emiri’l evvâb
Zeynil ashâb mücaviri’l Mescidi
ya da mihrap
Ennâtıkı bi’s savab
Elmezkuru Fi’l Kitab
Emirul mü’minine
Ömer’abnil Hattab radıyallahü teâlâ anh
Summe’s selâmü mine’l melikil Mennan
ila emiril Eman
Habîbi’r rahman câmiı’l Kur’an
sahıbil hayâi ya da iman eş’şehidi ala’l furkan
Emiri’l mü’mininine
Osmanibni Affan radıyallahü teâlâ anh
Summe’s selâmü
Minel melikil veliyyi ila emiri’l vasıyy
İbn-i ammi’n nebiyy
galiı babi’l Hayberî
zevci fatımet’iz Zehra
varisi ulûmün nebiyy
Emiril mü’minin
Aliyyi’r radıyyi’s sehıyyi’l vefiyyi radiyallahü anh
Ve kerremallâhü Veche
Sümmes selâmü
âle’l imameyni’l hümameyni’s
seîdeyni’ş şehideyni’l
mazlumeyni’l maktuleyni
Eş şemseyni’l kamerayni’l
bedrayni’l habibeyni’n nesîbeyni
bi’l kadâi er râdıyeyni
Ve ale’l belâi’s sabirayni
emiral mü’minîn
Ebi Muhammede’nil Haseni
ve Ebi Abdullahi’l Hüseyni
Radıyellahü anhüma
Ve ala ammeyni’l kerimeyni’ş şücaayni’l müazzameyni’l muhterameyni
Hamzete ve’l Abbasi
Ve ala cemîıl mühacirine
ve’l Ensari ve’t tabiîne’l ahyâri ve’l ebrâri
rıdvanüllahi teâlâ aleyhim
ve aleyna ecmeîn Ve sellim teslimen
ve azzeme ta’zîmen ebeden dâimen
Hamden kesîran kesîran
ila yevmil haşri vel karar
Allahümme zeyyin
zavahiranâ bi hidmetike
ve bevatinenâ bi ma’rifetike
Ve kulubünâ bi mehabbetike
ve ervahana bi müâvenetike
Ve esraranâ bi müşahedetike
Allahümmec’al fî kalbi nuran
ve fi sem’i nuran
Ve fi besarî Nuran ve bir Yemini Nuran bir şimâlî Nuran ve
ve fevkî Nuran ve tähti nuran
ve emâmi Nuran ve halfi nuran
Vec’alnî nuran bi rahmetike ya erhamer rahımîn
Ve’l hamdülillâhi rabbi’l alemin
ve’stecib duâena (amin)
veşfi merdâna (amin)
verham mevtanâ (amin)
La ilahe illallâhü Muhammedün rasulüllillâhi hakan ve sıdka
Ve salli ala külli nebiyyin ve melekin estağfirullâhe estağfirullah estağfirullah
min cemâı mâ kerihellah
kavlen ve fi’len ve amelen ve Hatıran ve nazıran ve etubü ileyh
33 defa Sübhânellah
33 defa Elhamdulillah
33 defa Allahu Ekber
Velhamdü lillâhi Hamden kesira
Fe sübhanellahi bükraten ve Esila
Ve teâlellahü
meliken cebbaran
kahharan settaran
Sultânen ma’buden kadimen kadira
La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim
Ya vağfir lena zünubena kerimü Va’fü anna
Ya rahmanü ya rahîmü

Bilinmeyen kelime :
1-) Vird : 
Belli vakitlerde okunması adet edinilen kur’an cüzleri, bazı dualar.