Ya Men Hüve Ala Külli Şeyin Kadir (c.c.)

Ya Men Hüve Ala Külli Şeyin Kadir (c.c.)

Yâ Men Hüve Alâ Külli Şey’in Kadîr esması anlamı : Her şeye gücü yeten.

Yâ Men hüve ‘alâ külli şey’in kadîr : يَا مَنْ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَد۪يرٌ 

78
Karın ağrısı için
Yâ Men lâ şerîke lehû velâ vezîr
Yâ Men lâ şebîhe lehû velâ nezîr
Yâ Hâlika’ş-şemsi ve’l-kameri’l-münîr
Yâ Müğniye’l-bâisi’l-fakîr
Yâ Râzika’t-tıfli’s-sağîr
Yâ Râhime’ş-şeyhi’l-kebir
Yâ ‘Ismete’l-hâifi’l-müstecîr
Yâ Men hüve bi’ibâdihî basîr
Yâ Men hüve bihavâyici’l-‘ibâdi habîr
Yâ Men hüve ‘alâ külli şey’in kadîr
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey hiçbir ortak ve veziri olmayan,
Ey hiçbir benzeri ve dengi olmayan,
Ey güneş ve nurlu ayin yar
Ey şiddetli sıkıntıya düşmüş fakirleri zenginleştiren,
Ey küçük yavrulara rızk veren,
Ey düşkün ihtiyarlara merhamet eden,
Ey korku için kurtuluş isteyenlerin sığınağı,
Ey kullarının her halini gören,
Ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan,
Ey her şeye gücü yeten,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.

İçinde Yâ Men hüve ‘alâ külli şey’in kadîr esması geçen Kur’an ayeti :
Hadid suresi 2. ayet
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾
Okunuşu :
Lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), yuhyî ve yumîtu, ve huve alâ kulli şey’in kadîr (kadîrun).
Anlamı :
Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O’nundur. Diriltir, öldürür. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

BÜYÜK DUA :
Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm..
Rabbî enniy messeniyeş şeytânu binusbin ve azâb;
Rabbi eûzü bike min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbi en yahdurun.
Ve hıfzan min külli şeytanin marid. (20 defa oku)
İnnAllahe ve MelâiketeHU yusallûne alen Nebiy yâ eyyühelleziyne âmenu sallû aleyhi ve sellimû tesliyma;
Allâhumme sallî ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi biadede ilmike.
Bismillâhir rahmanir rahîm elleziy Vâhidül Ahad!..
Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemun Adlûn Kuddûs.. Seyec’alullâhe bâ’de usrin yusra..
Valllahu alâ külle şeyin kadîra..
İkra’ Bismirabbikelleziy halak,
Halekal’İnsane min ‘alak,
Ikra’ ve Rabbükel’Ekrem,
Elleziy‘alleme bilKalem,
Allamel’İnsane ma lem ya’lem..
Er Rahman,
Allemel Kur’ân,
Halekal İnsane Allemehül beyan..
ErRahmanu alel Arşisteva,
LeHU mâ fiys semâvati ve mâ fiyl Ardı ve mâ beynehüma ve mâ tahtessera.
Zâlike fadlullahi yü’tiyhi men yeşa’..
İnnâ nahnu nuhyil mevta (3 defa oku)
Emvatün ğayru ahya..
Nasrun minAllâhi ve fethun kariyb.
İnna fetahna leke fethan mübiyna.
Liyağfire lekallahu ma tekaddeme min zenbike ve ma teahhara ve yutimme nimeteHU aleyke ve yehdiyeke sıraten mustakiyma,
Ve yensurekellahu nasren Aziyza..
Ve nusıybu Birahmetina men neşau..
Feveceda abden min ibadiNA ateynahu rahmeten min ındiNA ve allemnahu min ledünNA ılma.
Ve kezâlike evhayna ileyke ruhan min emriNA ma künte tedriy melKitabu ve lel iymanü ve lâkin cealnahu nuren nehdiy Bihi men neşau min
ıbadiNA ve inneke letehdiy ilâ sıratın müstekıym.
Ve enzellAllahu aleykel Kitabe vel Hıkmete ve allemeke ma lem tekün ta’lemu, ve kâne fadlullahi aleyke aziyma;
Allahu yectebiy ileyhi men yeşau..
Ve lekad yessernel Kur’âne liz Zikra..
Senüriyhim ayatiNA fiyl afakı ve fiy enfüsihim hatta yetebeyyene lehüm enne Hu l Hakk*
Lekad kunte fiy ğafletin min hazâ fekeşefna anke ğıtaeke febasarukel yevme hadiyd.
Yevme tübeddelül Ardu ğayrel Ardı..
Li menil Mülkül yevm*
Lillahil Vahıdil Kahhar;
ŞehidAllahu enneHU la ilâhe illâ HUve, vel Melaiketü ve ülül ılmi kaimen Bil kıst*
Lâ ilâhe illâ HUvel Aziyz’ül Hakiym;
Allahu Nurus Semavati vel Ard*
meselü NuriHİ kemişkâtin fiyha mısbah*
elmısbahu fiy zücacetin, ezzücacetü keenneha kevkebün dürriyyün yukadü min şeceretin mübareketin zeytunetin la şarkıyyetin ve la ğarbiyyetin yekâdü zeytüha yudıy’u ve lev lem temseshü nar*
Nurun alâ Nur*
yehdillahu linuriHİ men yeşa’*
Fesebbih Bismi Rabbikel A’lâ..
Tebarekelleziy BiyediHİlMülkü, ve HUve ‘alâ külli şey’in Kadiyr;
Ve lâ havle ve lâ kuvvete ve lâ kudrete illâ billah..
Allahu la ilahe illâ HUvel Hayy’ül Kayyum*
la te’huzuHU sinetün vela nevm*
leHU ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard*
men zelleziy yeşfeu ındeHU illâ Bi iznih*
ya’lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm*
ve la yuhıytune Bi şey’in min ılmiHİ illâ Bi ma şa’* vesia Kürsiyyühüs Semavati vel Ard*
ve la yeuduhu hıfzuhüma*
ve HUvel Alıyy’ül Azıym;
Lâ yahfa alellahi minhüm şey’*
Ve LeHU mekaliydüs Semavati vel Ard .
Ve mâ rameyte iz rameyte velâkinnAllahe rema*
Vallahu Ğaniyyün anil alemiyn..
Sübhanallah!..
Leyse kemisliHİ şey’* ve HUves Semiy’ul Basıyr;..
Efemen şerahAllahu sadrehu lil İslami fe huve alâ nurin min Rabbih*
Ve men yettekıllahe yec’al lehu mahreca;
Ve yerzukhu min haysü lâ yahtesib*
ve men yetevekkel ‘alellahi feHUve hasbüh*
Elem neşrah leke sadrek;
Ve vada’na ‘anke vizrek;
Elleziy enkada zahrek;
Ve refa’na leke zikrek;
Feinne me’al’usri yüsra;
İnne me’al’usri yüsra;
Feiza ferağte fensab;
Ve ila Rabbike ferğab;
Ve in yemseskâllahu Bidurrin fela kâşife lehu illâ HU*
Ve in yüridke Bihayrin fela radde li fadliHİ, yusıybu Bihi men yeşau min ıbadiHİ, ve “HU”vel Ğafurur Rahîym;
İza cae nasrullahi velfeth;
Ve raeytenNase yedhulune fiy diynillahi efvaca;
Fesebbıh BiHamdi Rabbike vestağfirHU, inneHU kâne Tevvaba;
Kulillahumme malikel mülki tü’til mülke men teşau ve tenziul mülke mimmen teşa’*
ve tuızzü men teşau ve tüzillü men teşa’*
Bi yediKEl hayr*
İnneKE alâ külli şey’in Kadiyr;
Allahu Latıyfün Bi ıbadiHİ yerzüku men yeşa’*; Bi ğayri hısab.
Bismillahir Rahmânir Rahiym;
ElHamdu Lillahi Rabbil’Alemiyn;
Er Rahmânir Rahiym;
Maliki Yevmid Diyn;
İyyaKE na’budu VE iyyaKE nesta’iyn;
İhdinasSıratal müstakiym;
Sıratalleziyne en’amte aleyhim;
Gayril mağdubi aleyhim;
Ve laddaaalliyn;
Kul HUvAllahu Ehad;
Allahus Samed;
Lem yelid ve lem yuled;
Ve lem yekün lehu küfüven ehad;
Subbûhun Kuddûsun Rabbül melâiketi ver Ruh ve Rabbül arşıl azıym..
Subhanallahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rızâe nefsihi ve zinete arşıhi ve midade kelimatihi…
Lâ ilâhe illallahu vahdehu la şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdu yuhyi ve yumitu ve huve hayyun lâ yemûtu biyed`ihil hayr, ve huve alâ külli şeyin kadîr”
Subhane Rabbike Rabbil ızzeti amma yasifun;
Ve Selâmun alel murseliyn;
Vel Hamdu Lillahi Rabbil alemiyn;
(Üç Fatiha oniki İhlâs okuyalım; başta Hazreti Rasûl aleyhisselam ve tüm evliyaullah ile bütün mümin kardeşlerimizin ruhuna.)
Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammed..
Allahümme salli alâ men ruhuhu mihrabül ervahi vel melâiketi vel kevni;
Allahümme salli alâ men huve imamul enbiyâi vel mürseliyn;
Allahumme salli alâ men huve imamu ehlil Cenneti ibâdillahil mü’miniyn.
(Sabah, akşam okunması tavsiye edilmiştir)