Ya Men La Radde Likadaih (c.c.)

Ya Men La Radde Likadaih (c.c.)

Yâ Men Lâ Râdde Likadâih esması anlamı : Kazasını geri çevirecek kimse bulunmayan.

Yâ Men lâ radde likadâih : يَا مَنْ لاَ رَٓادَّ لِقَضَٓائِه۪ 

66
Sine ağrısı için
Yâ Men yühikku’l-hakka bikelimâtih
Yâ Men lâ mü’akkibe lihukmih
Yâ Men lâ radde likadâih
Yâ Men yehûlü beyne’l-mer’i ve kalbih
Yâ Men yakbelü’t-tevbete an ‘ibâdih
Yâ Men lâ tenfe’u’ş-şefa’atü illâ biiznih
Yâ Meni’s-semâvâtü matviyyâtün biyemînih
Yâ Men hüve a’lemü bi men dalle ‘an sebîlih
Yâ Men yüsebbihu’r-ra’dü bihâmdi-hi ve’l-melâiketü min hîfetih
Yâ Men yürsilü’r-riyâha büşran beyne yedey rahmetih
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu gösteren,
Ey hükmünü geri bıraktıracak kimse olmayan,
Ey kazasını geri çevirecek kimse olmayan,
Ey kişiye kalbinden daha yakın olan,
Ey kullarından tövbeyi kabul eden,
Ey izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen,
Ey bütün gökler kudretiyle dürülmüş olan,
Ey yolundan sapanların en iyi bilen,
Ey gök gürültüsünün hamd ederek, meleklerin de korkusuyla kendisini tesbih ettiği,
Ey rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci gönderen,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.

İstediğin kişinin kalbine girme k için yapılacak dua

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahümme innî es’elüke yâ men yef’alü mâ yeşâü ve yahtârü ve yahküm mâ yürîd lehü’l hükmü ve ileyhi türce’ul ümûri lâ râdde’l hükmihi velâ müakkabi likadâihi velâ mühayyidi li abdihi an ma’siyeti illâ bitevfıkıhi ve rahmetihi es’elüke. Allahümme’l ef’ali’r-rab-baniyeti ve’l envâri’s-sâtıati’r-rahmâniyeti yâ men lehül elâi ve’n-nü’mâi lâ ilâhe illâ ente heyyi’ lenâ min emrinâ raşeda vea’atmi’l icâbeti bi’l fevzi’t-tâmmi bilâ gadabin velâ fütûra velâ havle velâ kuvvete illâ billahi! aliyyi’l azîm.