Zengin Olmak için dua

Hayırlısı ile Zengin olmak, İşlerin açılması, bolluk ve bereket için. Bu Mübarek Sure 108 defa okunur.


LEYL SURESİ
Bismillahirrahmanirrahim

1. Velleyli iza yağşa.

2. Vennehari iza tecella.

3. Ve ma halekazzekere vel'ünsa.

4. İnne sa'yeküm leşetta.

5. Feemma men a'ta vetteka.

6. Ve saddeka bilhusna.

7. Fesenüyessirühu lilyüsra.

8. Ve emma men bahıle vestağna.

9. Ve kezzebe bilhusna.

10. Fesenüyessirühu lil'usra.

11. Ve ma yuğniy 'anhü malühu iza teredda.

12. İnne 'aleyna lelhüda.

13. Ve inne lena lel'ahırete vel'ula.

14. Feenzertüküm naren telezza.

15. La yaslaha illel'eşka

16. Elleziy kezzebe ve tevella.

17. Ve seyücennebühel'etka.

18. Elleziy yü'tiy malehu yetezekka.

19. Ve ma liehadin 'ındehu min nı'metin tücza.

20. İllebtiğae vechi rabbihil'a'la.

21. Ve lesevfe yerda.

Anlamı:

1. Sarıp-örttüğü zaman geceye andolsun,
2.Parıldayıp-aydınlandığı zaman gündüze,
3.Erkeği ve dişiyi yaratana;
4.Gerçekten sizin çabalarınız (çelişkili, parça parça) darmadağınıktır.
5.Fakat kim verir ve korkup-sakınırsa,
6.Ve en güzel olanı doğrularsa,
7.Biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız.
8.Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse,
9.Ve en güzel olanı yalan sayarsa,
10.Biz de ona en zorlu olanı (azaba uğramasını) kolaylaştıracağız.
11.Tereddi edeceği (başaşağı düşüşe uğrayacağı) zaman, malı ona hiç yarar sağlamaz.
12.Şüphesiz, Bize ait olan, yol göstermektir.
13.Gerçekten, son da, ilk de (ahiret ve dünya) Bizimdir.
14.Artık sizi, 'alevleri kabardıkça kabaran' bir ateşle uyardım.
15.Ona, ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz;
16.Ki o, yalanlamış ve yüz çevirmişti.
17.Sakınan ise, ondan uzak tutulacaktır.
18.Ki o, malını vererek temizlenip-arınır.
19.Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti (borcu) yoktur.
20.Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için (verir).
21.Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır