Ali İmran 18. Ayet, Rızkının Yağmur Gibi Yağması İçin

Ali İmran 18. Ayet, Rızkının Yağmur Gibi Yağması İçin

Ali İmran 18. Ayet, Rızkının Yağmur Gibi Yağması İçin
Ali İmran 18. Ayet, Rızkının Yağmur Gibi Yağması İçin

Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve, vel melâiketu ve ulûl ilmi kâimen bil kıst, lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm.

Allah, gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O'ndan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O'ndan başka ilah yoktur.

Günlük okuma sayısı 15'tir. Fakat siz niyet edip hergün istediğiniz sayıda okuyabilirsiniz.
....

Enes(r.a) Resulullah(s.a.v)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: ”Her kim bu Ayet-i Kerimeyi (Ali Imranin 18. Ayeti Kerimesi) uyuyacağı vakit okursa Allah onun için kıyamet gününe kadar kendisine mağfiret dileyecek yetmişbin melek yaratır.”

Bu ayeti okuyanlara;

1. Cenâb-ı Allâh o kimseyi sırât-ı müstakimden ayırmaz.
2. Her türlü kazâ belâ ve musibetlerden muhafaza olur.
3. İmansız ölmez,
4. Rızık sıkıntısı çekmez.
5. Bulunduğu topluluklarda hâtırı sayılır bir kişiliğe sahip olur.

Ebu Eyyub el-Ensari’den ve Hz. Ali’den rivâyet olunduğu üzere, Resulullah (s.a.v.) buyurmuştur ki:

Fatihatü’l-Kitab, Âyete’l-Kürsî, bir de Âl-i İmran’daki “Şehidallahu ennehu…”den başlayan ayet nazil oldukları zaman, Allah Teâlâ ile aralarında hiç bir hicab bulunmaksızın Allah’ın arşına yapışarak, “Ya Rab! Bizi yeryüzüne ve sana isyankâr olanlara indiriyorsun.” dediler. Allah Teâlâ da,

“Ahdim olsun, sizi her namazın arkasında okuyan herhangi bir kimsenin kusurlarına bakmayarak makamını cennet kılacağım, onu kutsal huzurda iskân edeceğim, her gün kendisine yetmiş kerre nazar edeceğim ve yetmiş türlü ihtiyacını yerine getireceğim ki, bunun en aşağısı mağfirettir. Ve onu her bir din düşmanından hasetçinin şerrinden koruyacağım ve mağrifet eyleyeceğim.” buyurdu.

Said b. Cübeyr’den rivâyet olunduğu üzere, Medine etrafında üçyüz altmış put vardı, bu âyet-i kerime nazil olduğu zaman yerlere kapanıp secde ettiler.”