Büyü ve Cinlerden Şüphe Ediyorsanız bu Duayı Mutlaka Okuyunuz

Büyü ve Cinlerden Şüphe Ediyorsanız bu Duayı Mutlaka Okuyunuz

Büyü ve Cinlerden Şüphe Ediyorsanız bu Duayı Mutlaka Okuyunuz
Büyü ve Cinlerden Şüphe Ediyorsanız bu Duayı Mutlaka Okuyunuz

Ev ve ailedeki büyü ve cinler için Evde yada evde yaşayan kişilerin üzerlerinde bulunan her türlü büyü cin peri ve nazar için tesirli bir formüldür.

büyü ve cin için okunacak dua

Ev ve ailedeki büyü ve cinler için Evde yada evde yaşayan kişilerin üzerlerinde bulunan her türlü büyü cin peri ve nazar için tesirli bir formüldür. Elafakta geçmektedir.Kör kuyuya dökülse dahi ordaki cinleri helak eder biiznillahi teala. Yapılması şu şekildir. Niyet edilir, (üzerinizdeki yada kimin için okunacaksa üzerindeki evindeki dükkanındaki eşindeki ailesindeki her türlü büyü cin peri ve her ne varysa bozulması ve gitmesi için) dua 1 kez okunup suya üflenir. Sonra yemeğe karıştırılır veya bir şekilde hane üyelerine içirilir. Ayrıca banyo tuvalet hariç büyülü yada cinli mekana serpilir. Köşelerde dahil. Biiznillahi teala cinlerde gider büyülerde bozulmuş olur.

Okunacak olan dua budur

Bismillahi emseyna bismillahi esbehna bismillahil lezi leyse kemeslihil lezi şey-üy yemteniu bihi ve biguvvetillahil leti la türamü vela tüdamü ve bisultanillahil muni’ nehtecibü ve bi esmaillahil Hüsna. Killiha neuzubillahil azimi minel beliyyeti ve min şeyatınil mütemerredin. Ve min şeyatınil insi vel cini ve min şerri muğlagıv ve müntesiriv ve min şerri ma yahricü billeyli ve yükemminü binnehari ve yükemminü billeyli ve yühricü binnehari ve min şerri ma halak. Ve berae ve zarae ve min iblisil lain ve cünüdihi ve etba’ıhi ve min şerri ma yettega. Euzu billahis semi’ul alimi mineşşeytanir racim, ve min şerri ma halak. Bismillahirrahmanirrahîm. Vessaffati saffa. Fezzacirati zecra. Fettaliyati zikra. İnne ilahekum le vahid. Rabbus semavati vel erdi ve ma beynehuma ve rabbul meşarik. İnna zeyyennes semaed dunya bi zinetinil kevakib. Ve hifzam min kulli şeytanim marid. La yessemmeune ilel meleil a'la ve yukzefune min kulli canib. Duhurav ve lehum azabuv vasib. İlla men hatifel hatfete fe etbeahu şihabun sakib. Kema galellahü teala fi kitabihil kerimi ileyhi yes’udul kelimüt tayyibü vel amelüs salihu yerfe’uh

Büyü ve Cinlerden Şüphe Ediyorsanız bu Duayı Mutlaka Okuyunuz