Dinlediğini ve Okuduğunu Unutmamak için Etkili Bir Dua Terkibi

Dinlediğini ve Okuduğunu Unutmamak için Etkili Bir Dua Terkibi

Dinlediğini ve Okuduğunu Unutmamak için Etkili Bir Dua Terkibi

“el-Câmi’u limefterak min düreri’l-ulûmi’l-fâiza” isimli eserde naklolunduğu üzere; insanlar içerisinde hafızası en güçlü olmak isteyen kişi okuyacağı kitabı eline alırken:

OKUNUŞU:

“Bismillahi ve sübhanallahi ve lâ ilâhe illallahu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi’l a’liyyil-azimi a’dede külli harfin ve kitabin yektebü ilâ ebedi’l abidine ve dehri’d-dahirine ve sallallahu teâla a’la seyyidina muhammedin ve a’la alihi ve sahbihi ve selleme teslima.”

ANLAMI:

“Allâh’ın ismiyle! Allâh-u Te’âlâ noksan sıfatlardan münezzehtir. Allâh-u Teâlâ’dan başka hiçbir ilâh yoktur. O en yüce ve en büyük Allâh-u Teâlâ’nın yardımı olmaadan hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibâdete de kuvvet yoktur.

(Bu zikirleri) sonsuzların sonsuzuna ve ebediyyetlerin ebediliğine kadar yazılacak her harf ve yazı adedince (söylüyorum).

Allâh-u Teâlâ Efendimiz Muhammed’e Ehl-i Beyt’ine salât eylesin ve çokça selâm eylesin.”

Allahümmefteh-lena ebvabe hikmetike venşür aleyna hazaine rahmetike ya ze’l-celâli ve’l-ikram.”

ANLAMI:

“Ey Allâh! Sen bize hikmet kapılarını aç, Sen rahmetinin hazinelerini üzerimize saç, ey celâl ve ikrâm sahibi (kabul et)!”

Allâhümme inni estevdi’uke cemi’a ma enzuruhü fi haze’l-kitabi hatta teruddehü ‘aleyye fi vakti’h-tiyaci ileyh.

ANLAMI:

“Ey Allâh! Bu kitapta göreceğim şeylerin tümünü, o bilgilere muhtaç olduğum vakit onları benim hıfzıma iade edesin diye Sana emanet ediyorum.”

Allâhümme inni estevdi’uke cemi’a ma estefidühü min haze’s-seyyidi ev fi haze’l-meclisi hatta teruddehü ‘aleyye fi vakti’h-tiyaci ileyh.”

ANLAMI:

“Ey Allâh! Bu zattan veya bu mecliste istifade edeceğim ilimlerin tümünü, o bilgilere muhtaç olduğum vakit onları benim hıfzıma iade edesin diye Sana emanet ediyorum.” dedikleri zaman Allâh-u Teâlâ’nın izniyle hafızaları zayıf olsa da o mecliste dinlediklerini unutmadıklarını bildirmişlerdir.”

hadmin:
Related Post