Günlük Okunması Gereken Çok Etkili Zikirler - Dualar

Günlük Okunması Gereken Çok Etkili Zikirler - Dualar

Günlük Okunması Gereken Çok Etkili Zikirler – Dualar
Günlük Okunması Gereken Çok Etkili Zikirler – Dualar

Zikir; Allah’ı anmak üzere söylenilmesi ve yapılması tavsiye edilen, sözlü ve ameli eylemleri kapsayan davranışların tümü diye tanımlanmaktadır. Zikir, insana sevap kazandıran her türlü amelin genel adıdır. Çünkü "Zikir", Allah’a itaattir.


1- Dil ile zikir
2- Kalb ile zikir
3- Bedeni zikir

GÜNLÜK ZİKİRLER

Hergün 1 Defa
Allâhümme inneke ta’lemü sırrî ve alâniyyetî fekbel me’ziratî ve ta’lemü hâcetî fe-e’tınî sü’lî ve ta’lemü mâ fî nefsî fağfirlî zünûbî Allâhümme innî es’elüke îmânen yubâşiru kalbî ve yakînen sâdikan hattâ e’leme ennehû len yusîbenî illâ mâ ketebtehû aleyye ver-rıdâ bimâ kassemtehû lî yâ zel-celâli vel-ikrâm.

Manası
Allah’ım! Gizli ve aşikare her halimi bilirsin,istediğimi de bilirsin,sen dileğimi yerine getir.Gönlümden geçeni de bilirsin,beni mağfiret eyle.Allah’ım,başıma gelen her musibetin senin mukadderatınla olduğunu bildirecek ve taksimatına razı gösterecek sağlam bir imana beni sahip kıl ve gerçek bir yakîni kalbime yerleştir,ey ululuk ve kerem sahibi Allah’ım.

Fazileti
Böyle dua ettikten sonra Allahu Teâla,Hz.Adem’e şöyle vahyetti: “Ey Âdem,Ben seni mağfiret ettim.Hatta evlatlarından kim bu dua ile bana dua ederse onu da mağfiret eder ve bütün sıkıntılarını gideririm.Onu hazine-i gaybiyemden rızıklandırır,zenginleştiririm.Kendisi istemese bile dünya kendisine teveccüh eder.
**************************************
Hergün 1 Defa
Allahümme ente rabbi,la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbül-arşil’aziym.Ma şaellahu kân.Vema lem yeşe’lem yekun.La havle ve la kuvvete illa billahil’aliyyil’aziym.A’lemu ennellahe ala külli şey’in kadiyr ve ennellahe kad ehata bikülli şey’in ilma.Allahümme inni euzü bike min şerri nefsi ve min şerri külli dabbetin ente ahizun binasiyetiha.İnne rabbi âlâ sıratın mustakıym.

Manası:
Allah’ım Sen benim Rabbimsin.Sen’den başka ilah yoktur. Ancak Sen varsın. Allah’ım sana tevekkül ettim. (sana dayandım,sana güvendim) Sen Arş-ı Azimin sahibisin. Allah’ın dilediği olur. Dilemediği ise asla olmaz. İbadetlere güç yetirmek ve kötülüklerden korunmak,ancak yüce ve büyük Allah’ın kuvvet ve kudreti iledir. Biliyorum ki, Allah her şeye kadirdir. Gerçek ki Allah, ilmi ile her şeyi kuşatmıştır. Allah’ım ! Nefsimin şerrinden(kötülüğünden) ve kudret eliyle tuttuğun her canlının şerrinden (kötülüğünden) Sana sığınırım.Gerçek ki,benim Rabbim doğru-(Hak) yol üzeredir

Fazileti
Her kim gündüzün başında bunu okursa akşama kadar hiçbir bela vurmaz. Gündüzün sonunda okursa (akşam ezanından sonra) sabaha kadar hiçbir bela vurmaz. (Hadis-i Şerif)
**********************************************
Sabahtan ve ikindiden sonra 27 kere (En az 1 kere)
Estagfirullahel ellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanürrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbigfir lî

Fazileti
Her kim bu istiğfara devam ederse; ne kendisinde, ne ailesinde, ne mahallesinde, ne de bulunduğu şehirde istemediği bir şey görmez
***************************************************
Her gün 3 defa (gizli ve açık şirkten korunmak için)
Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey’en ve ene a’lemu ve estağfiruke lima la a’lemu
****************************************************
Sabah ve Akşam namazından sonra (10 defa)
(Namaz halini bozmadan, ayağını oynatmadan ve konuşmadan)
La ilahe illallahü vahdehü la-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kadir

Fazileti:
Hiçbir kötülükle karşılaşmaz, şeytandan korunur, 10 köle azad sevabı alır. O gün ondan daha fazla amel etmiş biri olamaz.
************************************************************
Sabah – Akşam 7 defa
Hasbiyallâhu, lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm

Fazileti
7 defa bunu sabah-akşam okuyan, derdini düşünerek ve manayı da düşünerek, derdi neyse Allah (c.c.) ona yetecek. Sıkıntısını giderir.
****************************************************************
Hergün 1 Defa Söyleyen O Günün Şükrünü Eda Etmiş Olur
Allahümme Mâ emsa bi min nimetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerike lek, fe lekel hamdü ve lekeşşükru

Fazileti
Bu akşam bende ne nimet, kullarında ve yarattıklarında her ne nimet varsa sadece sendendir, hiç ortağın yoktur, bütün övgüler ve şükürler sana aittir. Derse.. O gecenin şükrünü öder. (Hadis-i Şerif)
******************************************************************
Her sabah ve her akşam 7 defa
Allahümme ecirni minennar

Fazileti
Şayet bu duâyı okur, o gece de ölürsen, Cenab-ı Hak seni Cehennemden uzak kılar. Aynı şekilde sabah namazını kıldıktan sonra okur, o gün ölürsen, yine Cehennemden âzat kılınmış yazılırsın.
************************************************************
Gece Yatarken
Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve, vel melâiketu ve ulûl ilmi kâimen bil kıst, lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîym. İnned dine indellahil İslam. Ene Ala zalike Mine-ş Şahidin

Fazileti
Yatarken kim bu ayeti okursa, Allah (c.c.) ondan kıyamete kadar onun için mağfiret dileyecek olan 70.000 melek yaratır. Bu ayeti okuduktan sonra da: “Allah (c.c.)’ın şahitlik yaptığına şahitlik ederim” derse, Allah (c.c.) kıyamette şöyle buyurur “Katımda kuluma verilen sözüm vardır. Haydi onu cennete sokun” buyurur. (Her gece okunsa her gece aynı fazilet tekrar verilir)
****************************************************************
Günde 1 Defa
Velemen binyaniha biyedihi lema seevuna vela rizen feramesinehe fenem ala mahidun.

Fazileti
Ömür boyu büyü-sihir tutmaz, evvelce olmuşsa bile batıl olar. Cinlenmis kimseler bile sadece bir kez okumak kifayettir.
********************************************************************
Sabah-Akşam 1 Defa Okunur
Bismillâhir rahmânir rahîm
Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun).Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

Fazileti
Okuyan o gün ölmez, göçük altında ölmez, yanarak ölmez, boğularak, demir darbesiyle (kurşunla) ölmez.